Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3510 Правила оформлення курсової роботи, Фінансовий ринок, НУДПСУ

Правила оформлення курсової роботи, Фінансовий ринок, НУДПСУ

« Назад

4. Правила оформлення курсової роботи

4.1. Загальні вимоги. Курсову роботу друкують за допомогою комп'ютера з одного боку аркуша білого паперу формату А4 (210х297 мм) з використанням шрифту текстового редактора Word Тіmes New Romаn розміру 14 через півтора міжрядкових інтервали до тридцяти рядків на сторінці.

Обсяг основного тексту курсової роботи повинен становити 25 – 30 сторінок (вступ – 2 сторінки, висновки – 2 сторінки). Текст додатків і список літератури в обсяг основного тексту не входять. Текст курсової роботи необхідно друкувати, залишаючи поля таких розмірів: ліве – не менше 20 мм, праве – не менше 10 мм, верхнє – не менше 20 мм, нижнє – не менше 20 мм.

Шрифт друку повинен бути чітким – чорного кольору середньої жирності. Щільність тексту курсової роботи повинна бути однаковою.

Друкарські помилки, описки і графічні неточності, які виявилися в процесі написання курсової роботи, можна виправляти підчищенням або зафарбуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого тексту (фрагмента рисунка) друкованим шрифтом.

Текст основної частини курсової роботи поділяють на питання.

Заголовки структурних частин курсової роботи «ЗМІСТ», «ВСТУП», «ОСНОВНА ЧАСТИНА», «ВИСНОВКИ», «ДОДАТКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», друкують великими літерами по центру до тексту (шрифт друку напівжирний). Заголовки питань друкують маленькими літерами (крім першої великої) по центру (шрифт друку напівжирний). Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Не можна вміщувати заголовок у кінці однієї сторінки, а текст починати з іншої. Новий пункт допускається починати на тій же сторінці, на якій закінчився попередній, за умови, що на ній поміститься не менше трьох рядків тексту. Відстаньміж заголовками структурних частин та назвами пунктів повинна дорівнювати 2-3 інтервали. Між назвами пунктів та текстом курсової роботи відстань відсутня. Кожне наступне питання відокремлюється від попереднього 2-3 інтервалами. Кожну структурну частину («ВСТУП», «ОСНОВНА ЧАСТИНА» і т.д.) курсової роботи треба починати з нової сторінки. Приклад оформлення заголовків та тексту наведено у додатку Б.

Кожну абревіатуру слід уводити в текст у дужках після першого згадування відповідного повного словосполучення, і лише потім можна користуватися введеною абревіатурою.

Матеріали курсової роботи скріплюються (підшиваються) у наступній послідовності:

- титульна сторінка на звороті сторінка реєстрації (додаток В);

- завдання на курсову роботу (додаток Д);

- рецензія на курсову роботу (додаток Е);

- зміст (додаток А);

- вступ;

- пункти основної частини;

- висновки;

- додатки (за необхідності);

- список використаних джерел.

Після закінчення списку використаних джерел, відступивши 2 інтервали, ліворуч студент вказує дату завершення написання курсової роботи, а праворуч ставить свій підпис. 

4.2. Нумерація. Нумерацію сторінок, питань, рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №.

Першою сторінкою курсової роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок курсової роботи. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Завдання, рецензію не нумерують і до загальної нумерації сторінок курсової роботи не включають.

Поруч з заголовками структурних частин курсової роботи «ЗМІСТ», «ВСТУП», «ОСНОВНА ЧАСТИНА», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ» номер не ставиться.

Ілюстрації (фотографії, креслення, схеми, графіки, карти) і таблиці необхідно подавати в курсовій роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації і таблиці, які розміщені на окремих сторінках курсової роботи включають до загальної нумерації сторінок. Таблицю, рисунок або креслення, розміри якого більші формату А4, враховують як одну сторінку і розміщують у відповідних місцях після згадування в тексті або у додатках.

Ілюстрації позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно в межах питання, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках.

Номер ілюстрації повинен складатися з номера питання і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад: Рис. 1.2 (другий рисунок першого питання). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією. Якщо в курсовій роботі подано одну ілюстрацію, то її нумерують за загальними правилами. Наприклад: 

Джерело: Соколовська А. М. Податкова політика в Україні у контексті її впливу на розвиток економіки [Текст]. / А. М. Соколовська // Фінанси України. – 2010. – №9. – С. 65-81. 

Рис. 2.6. Темпи росту податку на прибуток підприємств та прибутку від звичайної діяльності до оподаткування до попереднього року, % 

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) в межах питання. В правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис «Таблиця» із зазначенням її номера. Номер таблиці повинен складатися з номера питання і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: «Таблиця 1.2» (друга таблиця першого питання).

Якщо в курсовій роботі одна таблиця, її нумерують за загальними правилами.

При переносі частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово «Таблиця» і номер її вказують один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова «Продовження табл.» і вказують номер таблиці, наприклад:

«Продовження табл. 1.2».

Після таблиці або рисунку має бути зазначено посилання на літературу. Після тексту таблиці або рисунку пишеться 10-м розміром шрифту «Джерело: Назва літературного джерела». Наприклад:

Джерело: Гражевська Н.І. Економічні системи епохи глобальних змін [Текст]: [монографія] / Гражевська Н.І. – К.: Знання, 2008. – с. 152.

Якщо це розробка автора, то після таблиці або рисунку пишеться, наприклад «Джерело: складено автором за даними Назва джерело» і т.п.

Наприклад:

Таблиця 2.1

Частка прибутку підприємств України за видами діяльності в загальній величині прибутку економіки, %

Назва виду діяльності

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Всього по економіці

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Промисловість

43,3

41,7

41,5

31,1

36,6

30,6

Оптова та роздрібна торгівля

20,0

17,4

17,2

15,9

13,3

16,6

Транспорт та зв’язок

10,8

12,8

10,2

8,0

8,6

12,7

Фінансова діяльність

10,3

11,3

12,1

13,4

18,0

12,1

Джерело: Офіційний сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс] – Режим доступу : www.ukrstat.gov.ua 

Формули в курсовій роботі (якщо їх більше однієї) нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого берега аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (3.1 - перша формула третього розділу).

Примітки до тексту і таблиць, в яких вказують довідкові і пояснювальні дані, нумерують послідовно в межах одної сторінки. Якщо приміток на одному аркуші декілька, то після слова «Примітки» ставлять двокрапку, наприклад:

Примітки:

1…

2…

Якщо є одна примітка, то її не нумерують і після слова «Примітка» ставлять крапку.

4.3. Ілюстрації. Ілюстрації повинні бути виконані чорнилом, тушшю чорного кольору на білому непрозорому папері.

В курсовій роботі слід застосовувати лише штрихові ілюстрації.

Ілюстрації повинні мати назву, яку розміщують після номера ілюстрації. При потребі ілюстрації доповнюють пояснювальними даними (підрисунковий текст).

4.4. Таблиці. Цифровий матеріал, як правило, повинен оформлятися у вигляді таблиць.

Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і друкують по центру до тексту. Назву і слово «Таблиця» починають з великої літери. Назву не підкреслюють.

Заголовки граф повинні починатися з великих літер, підзаголовки - з маленьких, якщо вони складають одне речення із заголовком, і з великих, якщо вони є самостійними. Висота рядків повинна бути не меншою 8 мм. Графу з порядковими номерами рядків до таблиці включати не треба.

Таблицю розміщують після першого згадування про неї у тексті таким чином, щоб її можна було читати без повороту переплетеного блоку курсової роботи або з поворотом за годинниковою стрілкою. Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на інший аркуш. При перенесенні таблиці на інший аркуш (сторінку) назву вміщують тільки над її першою частиною. Таблицю з великою кількістю граф можна ділити на частини і розміщувати одну частину під іншою в межах однієї сторінки. Якщо рядки або графи таблиці виходять за формат сторінки, то в першому випадку в кожній частині таблиці повторюють її головку, в другому випадку – боковик.

Якщо текст, який повторюється в графі таблиці, складається з одного слова, його можна заміняти лапками; якщо з двох або більше слів, то при першому повторенні його замінюють словами «Те ж», а далі-лапками. Ставити лапки замість цифр, марок, знаків, математичних символів, які повторюються, не слід. Якщо цифрові або інші дані в якому-небудь рядку таблиці не подають, то в ньому ставлять прочерк. 

4.5. Формули. Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони подані у формулі. Значення кожного символа і числового коефіцієнта треба подавати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова «де» без двокрапки.

Рівняння і формули треба виділяти з тексту вільними рядками. Вище і нижче кожної формули потрібно залишати не менше одного вільного рядка. Якщо рівняння не вміщується в один рядок, його слід перенести після знака рівності (=) або після знаків плюс (+), мінус (-), множення (х) і ділення (:). 

4.6. Посилання. При написанні курсової роботи студент повинен робити посилання на джерела, матеріали або окремі результати з яких наводяться в курсовій роботі. Такі посилання дають змогу відшукати документи і перевірити достовірність відомостей про цитування документа, дають необхідну інформацію щодо нього, допомагають з’ясувати його зміст, мову, текст, обсяг. Посилатися слід на останні видання публікацій. На більш ранні видання можна посилатися лише в тих випадках, коли в них наявний матеріал, який не включено до останнього видання.

Посилання в тексті курсової роботи на джерела слід зазначати порядковим номером у вигляді зносок на кожній сторінці. Наприклад:

___________________

1 Ананян М.А. Наноиндустрия – вектор развития [Електронний ресурс] / М.А. Ананян. – Режим доступу: http://spkurdyumov.narod.ru/ ananyan77.htm

2 Шостак Л. Відкрита економіка: перспективи позиціювання України у світовій господарській системі [текст] / Л. Шостак, О. Бадрак // Економіка України. - 2009. - № 7. - С. 38-48. 

Якщо використовуються відомості, матеріали з монографій, оглядових статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, тоді в зносках на кожній сторінці необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул з джерела, на яке дано посилання в курсовій роботі. Наприклад (дана монографія містить 500 сторінок, проте у курсовій роботі було використано лише 10-12 сторінки):

___________________

3 Економіка України: стратегічне планування [Текст] : колективна монографія / ред. И. Ф. Беседін, А. С. Музиченко ; Науково-дослідний економічний ін-т, Уманський держ. педагогічний ун-т ім. Павла Тичини. - К.: НДЕІ, 2008. – C. 10-12

Посилання на ілюстрації курсової роботи вказують порядковим номером ілюстрації, наприклад, «рис. 1.2». Посилання на формули курсової роботи вказують порядковим номером в дужках, наприклад, «... у формулі (2.1)».

На всі таблиці курсової роботи повинні бути посилання в тексті, при цьому слово «таблиця» в тексті пишуть скорочено, наприклад: «...в табл. 1.2». У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вказувати скорочено слово «дивись», наприклад: «див. табл. 1.3».

Посилання на додатки по тексту курсової роботи повинні мати наступний вигляд : (Додаток А), дані наведені в Додатку А, див. Додаток А і т.д. 

4.7. Список використаних джерел. Відомості про джерела, які включені до списку, необхідно подавати відповідно до вимог державного стандарту з обов'язковим наведенням назв праць. Приклад оформлення відомостей подано у додатку Ж. У списку використаних джерел література розміщується у алфавітному порядку. 

4.8. Додатки. Додатки оформляють як продовження курсової роботи на наступних її сторінках, розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті.

Кожний додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово «Додаток __» і велика літера, що позначає додаток.

В кінці додатка має бути зазначено посилання на літературу. Пишеться з відступу10-м розміром шрифту «Джерело: Назва літературного джерела». Наприклад:

Джерело: Гражевська Н.І. Економічні системи епохи глобальних змін [Текст]: [монографія] / Гражевська Н.І. – К.: Знання, 2008. – с. 152.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б і т.д. Один додаток позначається як додаток А.

Текст кожного додатка (за умови наявності в ньому кількох талиць, рисунків) може бути поділений на розділи й підрозділи, які нумерують у межах кожного додатка. У цьому разі перед кожним номером ставлять позначення додатка (літеру) і крапку, наприклад, А.2 – другий розділ додатка А; В.3.1 - підрозділ 3.1 додатка В.

Ілюстрації, таблиці і формули (за умови наявності в ньому кількох талиць, рисунків), які розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад: рис. Д. 1.2 - другий рисунок першого розділу додатка Д; формула (А.1) - перша формула додатка А.

Приклади оформлення додатків наведено у додатку З методичних вказівок.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!