Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3509 Структура курсової роботи, Вимоги до змісту курсової роботи, Фінансовий ринок, НУДПСУ

Структура курсової роботи, Вимоги до змісту курсової роботи, Фінансовий ринок, НУДПСУ

« Назад

2. Структура курсової роботи

2.1. Курсова робота повинна містити:

  • титульний аркуш;

  • структурний зміст;

  • вступ;

  • основну частину;

  • висновки;

  • додатки (при потребі);

  • список використаних джерел.

 

3. Вимоги до змісту курсової роботи 

3.1. Титульний аркуш курсової роботи містить:

- найменування вищого навчального закладу, факультету та кафедри, на якій виконана курсова робота;

- прізвище, ім'я, по батькові автора;

- назву курсової роботи;

- шифр і найменування напряму підготовки;

- науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім'я, по батькові наукового керівника (при потребі консультанта);

- місто і рік. 

3.2. Структурний зміст. Структурний зміст подають на початку курсової роботи. Він містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів (питань), зокрема вступу, висновків, питань основної частини, додатків, списку використаних джерел тощо.

Визначена мета і поставлені завдання знаходять своє відображення в змісті курсової роботи, згідно з яким в ній мають бути розглянуті теоретичні і практичні питання теми.

Структурний зміст курсової роботи (план) складають в процесі ознайомлення зі спеціальною літературою, він залежить також від об`єкта дослідження. 

3.3. Розробка програми дослідження. Конкретні терміни виконання роботи за програмою дослідження подаються у завданні, що його видає студентові керівник курсової роботи. Програму необхідно виконувати за такими етапами:

перший – студент повинен поглибити і освіжити набуті знання по суті обраної теми дослідження. Написання курсової роботи вимагає чітких теоретичних знань, чинного законодавства, діючих інструктивних і нормативних матеріалів Національного банку України, Міністерства фінансів України, Національної комісіії з цінних паперів та фондового ринку, ДПС України та інших регулюючих органів фінансового ринку;

другий – складання бібліографії та вивчення літератури;

третій – написання теоретичних положень курсової роботи;

четвертий – підтвердження викладеного матеріалу конкретними даними за темою курсової роботи (аналітична частина);

п’ятий – розгляд актуальних проблем розвитку та державного регулювання з окресленням конкретних напрямів удосконалення певного сегменту фінансового ринку в контексті сучасних процесів глобалізації фінансових відносин;

шостий – узагальнення матеріалів і написання висновків. 

3.4. Збір і аналітична обробка матеріалу. Для написання курсової роботи слід використати практичний матеріал, обсяг і характер якого залежить від теми роботи. Що вужча тема, то детальнішої інформації потребує її розкриття. Для цього до початку збору практичного матеріалу визначається перелік тих показників, які допоможуть дослідникові зробити теоретичні висновки.

Слід мати на увазі, що основна фінансова інформація подається у квартальних та річних звітах банків, бюджетних установ та фінансових органів. Саме там вона систематизована і подана у формах бухгалтерської та статистичної звітності.

3.5. Написання курсової роботи.

Вступ повинен містити такі необхідні елементи:

1. Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями.

При цьому розкривають сутність і стан наукової проблеми (задачі) та її значущість; підстави і вихідні дані для розробки теми. Обов’язково визначають актуальність теми.Шляхом критичного аналізу та порівняння з відомими розв'язаннями проблеми (наукової задачі) обґрунтовують актуальність та доцільність роботи для розвитку відповідного сегменту фінансового ринку, особливо на користь України в контексті глобалізації сучасних фінансових відносин.

2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, де започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячена курсова робота.

Даний пункт присвячений огляду сучасної літератури з питань, що розглядаються у курсовій роботі. Роботи авторів, на прізвища яких є посилання в тексті курсової роботи, мають бути у списку літератури.

3.Формулювання цілей курсової роботи (постановка завдання).

Тут обов’язково потрібно сформулювати мету, завдання, об’єкт та предмет, інформаційну базу дослідження.

Мета курсової роботи – є поглиблення студентом теоретичних і практичних знань з обраного напряму спеціалізації, вироблення вмінь застосовувати їх при вирішенні конкретних практичних завдань і на цій основі формулювання висновків та окреслення напрямів удосконалення функціонального механізму фінансового ринку України.Не слід формулювати мету як «Дослідження...», «Вивчення...», тому що ці слова вказують на засіб досягнення мети, а не на саму мету.

Як видно із загальної мети курсової роботи, конкретними завданнями можуть бути: удосконалення форм і методів аналізу та контролю фінансової діяльності суб`єктів економіки на фінансовому ринку, пошук резервів підвищення ефективності у діяльності інфраструктури фінансового ринку тощо (відповідно до всіх питань змісту курсової роботи).

Об`єкт дослідження – це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію і обране для детального вивчення.

Предмет дослідження міститься в межах об`єкта.

Об`єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне і часткове. В об`єкті виділяється та його частина, яка є предметом дослідження. Саме на нього спрямована основна увага при написанні курсової роботи, оскільки предмет дослідження визначає тему курсової роботи, яка визначається на титульному аркуші як її назва.

Інформаційна база дослідження.

Виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Дана структурна частина є основною частиною курсової роботи.Основна частина курсової роботи повинна бути поділена на розділи (питання), які повинні бути за змістом взаємопов’язані між собою і в логічній послідовності розкривати тему дослідження.

У розділах (питаннях) основної частини подають огляд літератури за темою і вибір напрямів досліджень; аналіз і узагальнення результатів досліджень.

Питання курсової роботи повинні розкривати тему дослідження із дотриманням наступної логіки викладення матеріалу.

Спочатку розкриваються основні теоретичні положення обраної теми дослідження. Узагальнено окреслюють основні етапи розвитку наукової думки за своєю проблемою. При цьому обов`язковими є посилання на точку зору авторів, які досліджували дану проблему. Крім того, важливо обґрунтувати власну точку зору стосовно розглянутих теоретичних положень. В кінці даної змістовної частини доцільно зробити короткий узагальнюючий висновок, в якому слід зробити логічний перехід до наступної змістовної частини.

Наступна складова частина повинна бути присвячена аналізу сучасного стану обраного предмету дослідження. Досить важливо застосувати власні методи дослідження, опрацювання економічної інформації, одержаної в процесі її збору, а також показати вміння аналітичної обробки матеріалу. Висновки й узагальнення, сформульовані автором в цій частині мають бути підтверджені конкретним практичним матеріалом. Висновок по змістовній частині є обов’язковим.

Наступна змістовна частина є контрольно-аналітичною, метою якої є визначення основних напрямів щодо удосконалення форм і методів контролю, визначення резервів підвищення ефективності діяльності суб`єктів фінансового ринку тощо. Студент повинен давати оцінку повноти вирішення поставлених завдань, оцінку достовірності одержаних результатів (характеристик, параметрів), їх порівняння з аналогічними результатами вітчизняних і зарубіжних досліджень. В кінці слід дати коротке узагальнення проведеного дослідження.

Виклад матеріалу підпорядковують одній провідній ідеї, чітко визначеній автором.

Завершується робота висновками.

Викладають найбільш важливі наукові та практичні результати, одержані в курсовій роботі. Далі формулюють висновки та рекомендації щодо наукового та практичного використання здобутих результатів. На початку висновків коротко оцінюють стан питання. У висновках необхідно наголосити на якісних та кількісних показниках здобутих результатів, обґрунтувати достовірність результатів, викласти рекомендації щодо їх використання. 

3.6. Список використаних джерел

Список використаних джерел слід розміщувати в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків. 

3.7. Додатки

При потребі до додатків доцільно включати допоміжний матеріал, необхідний для повноти сприйняття курсової роботи:

- проміжні математичні доведення, формули і розрахунки;

- таблиці допоміжних цифрових даних;

- розрахунки економічного ефекту;

- інструкції і методики, опис алгоритмів і програм розв’язання задач на ЕОМ, які розроблені в процесі виконання курсової роботи;

- ілюстрації допоміжного характеру.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!