Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3503 Вплив антропогенних чинників на біогеоценоз, Загальна екологія, ХНУ

Вплив антропогенних чинників на біогеоценоз, Загальна екологія, ХНУ

« Назад

2.9 Вплив антропогенних чинників на біогеоценоз 

Антропогенний вплив на біогеоценози зазвичай негативний: забруднення, вирубування лісів, переорювання лук і степових ділянок, висушування боліт, витоптування та утрамбування травостою в лісах приміської зони, винищування рослин в результаті надмірного рекреаційного впливу на територію, порушення стану донних відкладень річок, концентрація в них важких металів та токсичних речовин тощо.

В цьому підрозділі розглядаються конкретні приклади негативного впливу людської діяльності на даний біогеоценоз. Використовуються матеріали власних спостережень автора, а також результати спілкування з місцевим населенням та працівниками екологічної інспекції з питань екологічного стану даного біогеоценозу. 

Приклад

Екосистема річки Самець зазнає значного антропогенного впливу. Особливо потужний антропогенний прес в межах Хмельницької урбосистеми.

Найбільшим споживачем води річки Самець є Хмельницький цегельний завод та автопідприємства міста Хмельницького. Сумарна необхідність у воді дорівнює 1665 тис. м3/рік; безповоротне використання – 613 тис. м3/рік [10].

Широка номенклатура сировини, яка підлягає переробленню, та значний спектр технологічних процесів переробки визначають суттєві відмінності властивостей стічних вод різних підприємств. Домішки, що містяться у стічних водах підприємств харчової промисловості, мають органічне (залишки зеленої маси, коренеплодів, гумінові речовини) та мінеральне походження (завислі частинки ґрунту, піску, глини).

Основним джерелом забруднення річки Самець є очисні споруди Хмельницького м'ясокомбінату, які знаходяться на відстані 0,5 км від гирла річки. Біологічний норматив очищення становить 1,3 тис.м3/добу. Концентрація забруднюючих речовин в стічних водах (мг/л): БПК - 159; зважені речовини - 121; сухий залишок - 835 [10].

Державне підприємство "Новатор" має один випуск зворотних вод після очисних споруд в річку Самець (таблиця 2.3)

У річку Самець скидаються стічні води після очищення на каналізаційно-очисних спорудах № 1, що знаходяться в мікрорайоні Ракове. У 2005 році на цих очисних спорудах за добу очищувалося 6,31 тис. м3 стічних вод, за рік - 2308,0 тис. м3 [10].

Більша частина стічних вод належить до нормативно очищених, проте скид забруднених стічних вод становив в останні роки від 0,2 % до 4,1 % від загальної кількості стоків.

Водні ресурси р. Самець, використовують нераціонально, у великої кількості приватних домогосподарств немає лічильників води, у більшості районів приватного сектору немає госпфекальної каналізації, мешканці користуються септиками, які не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам або підключаються до зливової каналізації, внаслідок чого забруднюють як підземні, так і поверхневі води [10].

Стоки підприємств, що містять рештки рослинного надходження, погано фільтруються, швидко закисають, гниють з виділенням неприємних запахів. При надходженні у річку неочищених стоків значно погіршуються властивості води, знижується вміст розчиненого кисню, що обумовлює розвиток процесів евтрофікації і призводить до заболочування та замулювання водного об'єкту.

За вмістом азоту амонійного і нітратного, важких металів, пестицидів тощо рівень забруднення води в річці значний, що зумовлено інтенсивнішим використанням земельних ресурсів, вищим ступенем еродованості ґрунтів та сільськогосподарської освоєності, більшою часткою угідь, відведених під забудову і промислове використання.

Суттєвою небезпекою, що загрожує р. Самець, є розорювання заплав, створення на них городів, полів. Це призводить до того, що прибережні ґрунти позбавляються природного захисту і при першій зливі чи повені у річку зноситься значний обсяг ґрунтів разом з агрохімікатами. Цьому також сприяють меліоративні заходи в заплаві річки, зокрема, культурно-технічні роботи, які передбачають викорчовування чагарників, нівелювання рельєфу тощо. Забрудненню р. Самець, сприяє бурхливе будівництво дач, туристичних баз, будинків відпочинку та інших рекреаційних закладів. Разом з ними виникають смітники, звалища, помийні ями тощо [5]. В заплаві річки знаходиться ресторанний комплекс "Веселка". Гучна музика, шум, салюти негативно впливають на розвиток водно-болотних тварин, особливо орнітофауни.

Серйозне занепокоєння викликає розміщення у безпосередній близькості від річки автомобільних і машинно-тракторних парків. Для їх утримання потрібні гаражі, майстерні, заправки, майданчики для миття, які скидають використану воду разом з дизпаливом, бензином, мастилами та синтетичними поверхнево-активними речовинами (СПАР) у струмки, потоки і річки без будь-якого очищення. Це означає, що навіть невелика кількість таких стічних вод псує воду в річці Самець. 

Таблиця 2.3 - Фактичні і затверджені склад і скиди речовин у зворотних водах ДП "Новатор" у р. Самець [11] 

Показники скиду стічних вод

Фактична концентрац ія,

мг/л

Фактичний скид,

г/год.

Допустима концентрація,

мг/л

Затверджений

ГДС,

г/год

Скиди перерахов. в т/рік

Зав. речовини

64,5

30960,0

12,25

5880,0

0,88

БСКповне

14,76

7084,8

3,0

1440,0

0,22

Мінералізація

195,0

93600,0

1000,0

480000,0

72,0

Азот амонійний

0,46

220,8

0,5

240,0

0,036

Нітрити

0,28

134 04

0,08

38,4

0,005

Нітрати

2,3

1104,0

40,0

192 00,0

2,9

Хлориди

3,6

1728,0

300,0

144 000,0

21,6

Сульфати

25,6

12288,0

100,0

48000,0

7,2

Мідь

Не виявлено

 

0,02

9,6

-

Нафто-

продукти

0,58

278,4

0,05

24,0

0,004

Залізо

1,06

508,8

од

48,0

0,001

ХСК

25,1

12048,0

25,1

12048,0

1,5

Основні гідрохімічні та бактеріологічні характеристики якості води р. Самець (2009) можна розглянути в таблицях 2.4 та 2.5 [10]. 

Таблиця 24 – Основні гідрохімічні та бактеріологічні характеристики якості води р. Самець (2001) [10] 

Характеристики (показники)

якості води

 

Перетин 1

с.Малиничі середня течія

Перетин 2

м. Хмельницький, гирло

 

 

 

 

До очисних

споруд

Після очисних споруд

Мінералізація і головні іони, мг/дм3:

 

 

 

І

543,4

543,2

689

НСО3, SO32"

Са2+

Mg2+

 Na+

 К+

505

6,00

28,0

3,8

0,6

485

7,00

46,0

4,6

0,6

490

9,80

182

3,0

4,2

Загальна твердість, мг-

екв/дм3

4,40

5,20

7.20

Завислі речовини, мг/дм3

6,00

4,00

15.00

Біогенні компоненти,

мг/дм3:

 

 

 

азот амонійний (NH4+)

азот нітритний (NOa" ) азот нітратний (NO3"2)

0,04 0,04 10,2

0,12 0,45 15,1

4,70 0,30 н/в

залізо загальне

0,20

0,22

0,12

Органічні показники,

мг/дм3:

 

 

 

 

 

 

біхроматна окиснюваність

4,60

5,7

20,8

Гази,%:

 

 

 

кисень

11,4

3,30

1,00

водневий показник рН

7,00

7,10

7,70

Витрати води (Q), м3

0.03

0,61

 

Таблиця 2.5 – Додаткові гідрохімічні і бактеріологічні характеристики якості води р. Самець (2001) [10] 

Характеристики (показники) якості води

 

 

р. Самець

Перетин № 1

(с. Малиничі)

Перетин № 2

(м. Хмельницький)

Бактеріопланктон, млн.кл/мл

2,52

3,4

Колі-індекс, тис. кл/дм3

9,0

10,0

Сульфіди, тис. кл/мл

3,00

4,00

Важкі метали, мг/дм3:

 мідь

цинк

нікель

кобальт

 марганець

свинець

хром

 

0,00

0,069

0,012

0,013

0,211

0,.024

0,011

Нафтопродукти, мг/дм3

 

0,11

Пестициди хлорорганічні, мг/дм3

 

0,009

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!