Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3496 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з предмету Загальна екологія, ХНУ

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з предмету Загальна екологія, ХНУ

« Назад

Хмельницький національний університет

 

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з предмету Загальна екологія 

для студентів напряму

"Екологія, охорона навколишнього середовища і збалансоване природокористування"

Затверджено на засіданні

кафедри екології

Протокол № від 

Хмельницький – 2012

Юглічек Л. С. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з предмету "Загальна екологія" / Л. С. Юглічек. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 65 с. 

Укладач: Юглічек Л. С., канд. біол. наук, доцент

Відповідальний за випуск: Крайнов І. П., д-р техн. наук, проф. 

Методичні вказівки містять основні положення та рекомендації, пов’язані з підготовкою, написанням, оформленням і захистом курсової роботи за напрямом “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”. Методичні поради адаптовані до вимог кредитно-модульної системи, максимально наближені до освітньо-кваліфікаційної характеристики та тематичного переліку, актуального для нашого регіону. Розглянуто аспекти попереднього обговорення та захисту робіт. Подано орієнтовні зразки оформлення документів роботи. 

Редактор-коректор: 

Комп`стерна верстка: 

Макетування та друк здійснено редакційно-видавничим центром Хмельницького національного університету (м. Хмельницький, вул.. Інститутська, 7/1). Підп. до друку ___ 2012. Зам. № ___, тир. 100 порим., 2012.

ХНУ, 2012 

ВСТУП 

Важливою складовою навчального процесу вищого навчального закладу є самостійна наукова робота студентів, яка сприяє не лише оволодінню програмним матеріалом, а й виробленню навичок дослідження та творчої діяльності майбутнього еколога.Головне завдання індивідуальних і групових письмових робіт — не наукове відкриття, а процес наукового пошуку, дослідження проблеми, перевірка отриманих результатів, формування вмінь і навичок аналітичного, творчого мислення, самостійного дослідження.

Курсова робота – це навчально-дослідне завдання, перше наукове досягнення майбутнього фахівця-еколога. Від результатів її виконання певною мірою залежить рівень наступних, більш вагомих навчальних здобутків студента. Робота дає уявлення про методику наукових досліджень, виробляє первинні навички наукового пошуку, синтезу, аналізу, узагальнення та апробації одержаних результатів і закладає основи наукового почерку молодого дослідника, сприяє підвищенню рівня його кваліфікації. Мета курсової роботи – систематизація, закріплення та розширення теоретичних знань, набутих у процесі вивчення курсу "Загальна екологія", а також формування вміння використовувати їх в практичній діяльності. Робота підсумовує результати різнобічної підготовки, отриманої студентом під час вивчення спеціальних дисциплін (біології, геології з основами геоморфології, грунтознавства, метеорології тощо) та дає змогу використовувати їх на практиці.

Все це готує студента до самостійної роботи в галузі природоохоронної діяльності, в системі державних, законодавчих і виконавчих органів влади, підприємств, організацій та установ всіх форм власності, науково-дослідних інститутів та лабораторій, навчальних закладів всіх рівнів акредитації, екологічної митної, транспортної, сертифікаційної, податкової та інших інспекційних служб і організацій.

При виконанні роботи студент має використати відповідні знання законодавчої та нормативної бази з екології, міжнародних, національних та галузевих стандартів, навички користування довідниковою та спеціальною літературою, електронними пошуковими системами, проведення наукових досліджень тощо. Під час захисту курсової роботи студент повинен продемонструвати достатній рівень підготовки з фундаментальних та спеціальних дисциплін, уміння презентувати свою роботу, стисло і чітко відповідати на запитання членів комісії, опонентів та інших присутніх, які приймають участь у захисті.

Науковий керівник роботи має ряд обов`язків:

- допомагає студенту визначити тему курсової роботи;

- надає студентові допомогу в розробці календарного плану виконання роботи. При цьому за керівником залишається право на визначення термінів виконання окремих частин та всієї роботи, оскільки студент не завжди може раціонально розподілити час з врахуванням рівня складності й обсягу роботи;

- рекомендує студентові необхідну монографічну і навчально-методичну літературу, довідникові матеріали, оригінальні статті у спеціальних наукових періодичних виданнях;

- проводить систематичні, передбачені розкладом чи тематичним планом консультації;

- перевіряє виконання роботи як за частинами, так і в цілому:

- надає допомогу в підготовці до захисту.

Курсова робота може бути продовжена студентом у вигляді досліджень при підготовці дипломної (магістерської) роботи, або досліджень на підприємствах, у науково-дослідних закладах в рамках існуючих договорів.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!