Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3488 Виконання дипломного проекту, Комп'ютерні науки, НУБіПУ

Виконання дипломного проекту, Комп'ютерні науки, НУБіПУ

« Назад

1.3. Виконання дипломного проекту

На початку VII семестру студентам видаються теми наукових напрямів, що розробляються кафедрою, які є визначальними при виборі тем бакалаврських робіт. Дипломний проект виконується протягом VII-VIІI семестрів. Керівник видає студентові завдання відповідно до теми дипломного проекту, затверджене завідувачем кафедри, і календарний графік його виконання, рекомендує необхідну літературу, довідковий матеріал тощо. Студент звітує про виконання етапів роботи перед своїм керівником у встановлені терміни.

Керівник дипломного проекту спрямовує і контролює роботу студента, рекомендує необхідні матеріали, указує на помилки, надає студентові можливість самостійно працювати. Вся відповідальність за ухвалені рішення, виконані розрахунки, оформлення покладається на студента – виконавця роботи. Під час виконання дипломного проекту студент не повинен обмежуватися знаннями, які він отримав під час навчання. Необхідно додатково обробити вітчизняну і зарубіжну наукову літературу, періодичні і нормативні видання, систематизувати матеріал, який відповідає темі роботи.

За місяць до захисту студент зобов'язаний підготувати демонстраційний варіант програмного продукту; чорновий варіант пояснювальної записки; графічні матеріали (у вигляді ескізів); доповідь про виконану роботу.

Для оцінки якості демонстраційної версії програмного продукту на кафедрі створюються спеціальні комісії і встановлюються терміни захисту програмних продуктів та попередніх захистів робіт. До складу комісії обов'язково повинен бути включений керівник студента. За результатами захисту програмного продукту виставляється оцінка. При цьому враховуються такі чинники:

- відповідність структури бази даних третій нормальній формі;

- повнота представлення даних;

- прозорість і повнота інтерфейсу користувача;

- відсоток реалізованих у програмі поставлених завдань.

Результати захисту заносяться у відповідний протокол. Оцінка, яка виставлена за програмний продукт, є визначальною в підсумковій оцінці за дипломний проект у цілому.

На попередньому захисті, який є репетицією захисту дипломного проекту, комісія розглядає матеріали роботи і слухає доповідь студента. Останній повинен показати повністю готову пояснювальну записку і плакати, складові графічної частини. На попередньому захисті даються рекомендації щодо виправлення помилок і ухвалюється остаточне рішення про допущення або недопущення студента до захисту. Результати попереднього захисту заносяться у відповідний протокол. Після розгляду і схвалення дипломного проекту на попередньому захисті керівник підписує титульний лист пояснювальної записки і робить письмовий відгук. У разі негативного рішення за наслідками захисту програмного продукту або попереднього захисту це питання розглядається на кафедрі за участю керівника роботи. Рішенням може бути або зміни в індивідуальному плані підготовки дипломного проекту, або відрахування студента. Протокол засідання кафедри подається деканові факультету на затвердження.

Робота вважається виконаною, якщо пояснювальна записка і графічний матеріал оформлені відповідно до вимог діючих стандартів, які приведені нижче. Перевірку правильності здійснює нормоконтроль (один із викладачів кафедри) і ставить свій підпис на 4-му листі пояснювальної записки і на кожному з плакатів. Після цього дипломний проект затверджує керівник і ставить свій підпис на записці та плакатах.

Завершена робота з відгуком керівника візується завідувачем кафедри, який допускає роботу до захисту перед ДЕК.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!