Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3486 Загальні методичні вказівки, Комп'ютерні науки, НУБіПУ

Загальні методичні вказівки, Комп'ютерні науки, НУБіПУ

« Назад

1. Загальні методичні вказівки

1.1. Мета виконання дипломного проекту

Одним із важливих етапів усієї навчальної підготовки студента є виконання і захист дипломного проекту. Це творча, самостійна робота, під час якої студентові необхідно показати вміння користуватися науково-технічною літературою, математичним апаратом, володіти технологіями та методами розробки програмних додатків, структури бази даних, інформаційних систем тощо. Елементами дипломного проекту, які визначаються поставленим завданням, є вивчення і формалізація проблемної області, аналіз і вибір програмних засобів, розробка програмної системи. Одночасно переслідується і навчальна мета, яка полягає в систематизації, закріпленні і розширенні теоретичних і практичних знань студента. Підготовці і виконанню дипломних проектiв сприяє участь студентів у науково-дослідній роботі кафедри. Використання результатів досліджень, проведених студентами на молодших курсах, сприяє підвищенню якості робіт, значно поглиблює обробку спеціальних розділів, підвищує технічну і практичну цінність робіт.

Успішне виконання і захист дипломного проекту є доказом досягнення студентом освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», який характеризує сформованість інтелектуальних якостей, що визначають розвиток людини як особи, і є достатнім для присвоєння йому відповідної кваліфікації.

Таким чином, метою дипломного проекту є:

1) узагальнення, закріплення і поглиблення знань, отриманих за весь час навчання в університеті, і використання їх для обґрунтованого ухвалення проектних рішень;

2) прищеплення знань та уміння проектування систем у цілому, практично закріпити навички розробки її базових компонентів – програмного, інформаційного і лінгвістичного забезпечення для інформаційно-довідкових систем, інформаційно-управляючих систем, систем штучного інтелекту, систем захисту інформації тощо;

3) формування у бакалавра навичок роботи з технічною, довідковою літературою, джерелами, отриманими за допомогою Internet- ресурсів;

4) набуття досвіду в оформленні проектних і графічних матеріалів, складанні пояснювальних записок, специфікацій, відомостей на програмне забезпечення та іншої конструкторської документації;

5) формування та виявлення вміння автора грамотно та аргументовано подавати свої думки технічно грамотною мовою та публічно їх захищати.

Дипломний проект виконується на завершальному етапі навчання студентів за ОКР «Бакалавр» за напрямом «Комп’ютерні науки».

1.2. Тематика дипломних проектiв

Тематика дипломних проектiв повинна відповідати сучасному стану і перспективам розвитку комп'ютерних наук. Дипломний проект є проектною, науково-дослідною або інструментальною розробкою, в якій вирішується актуальне завдання для напряму "Комп'ютерні науки" з дослідження проблемної області і проектування інформаційних систем. Вимоги до змісту, обсягу і структури дипломного проекту визначаються вищим навчальним закладом на підставі положення про підсумкову державну атестацію випускників вищих навчальних закладів, затвердженого Міністерством освіти і науки України, державного освітнього стандарту за напрямом підготовки дипломованого фахівця "Комп'ютерні науки", Закону України про вищу освіту і цих методичних рекомендацій.

Теми дипломних проектiв призначають згідно із:

1) науковими інтересами керівника в галузі комп'ютерних наук;

2) науково-дослідним напрямом, яким займається кафедра;

3) забезпеченням навчального процесу;

4) виконанням науково-дослідної господарчої договірної тематики.

Рекомендується вибирати теми, які пов'язані з розробкою інформаційно-пошукових, інформаційно-управляючих, експертних систем, з розв'язанням питань аналізу та обробки даних, прогнозування, управління, екології тощо.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!