Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3484 Програма, методичне забезпечення і критерії оцінювання проведення виробничої практики в кредитних та бюджетних установах

Програма, методичне забезпечення і критерії оцінювання проведення виробничої практики в кредитних та бюджетних установах

« Назад

Програма, методичне забезпечення і критерії оцінювання проведення виробничої практики в кредитних та бюджетних установах 

Укладач:  к.е.н., доцент О.Е.Кузьмінська 


Вступ

Відповідно до Ухвали Вченої ради університету від 25 березня 2010 року «Про навчальні плани бакалаврського рівня підготовки» (зі змінами, ухваленими Вченою радою 23 лютого 2012 року) у робочих навчальних планах передбачено проведення виробничої практики у 8 семестрі для студентів всіх напрямів бакалаврського рівня підготовки загальним обсягом 6 кредитів (4 тижні). Виробнича практика є невід’ємною частиною процесу підготовки бакалаврів за напрямом 6509 «Облік і аудит». Виробнича практика може проводитись на базах практики, запропонованих кафедрою чи обраних самостійно студентами, у тому числі, в кредитних або бюджетних установах. Її мета — формування необхідного обсягу практичних знань та компетенцій відповідно до освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом «Облік і аудит».

1. Загальні положення

Основне  завдання виробничої практики за напрямом «Облік і аудит» полягає у поглибленні та закріплені знань студентів з обліку підприємницької діяльності, обліку в банках, обліку в бюджетних установах, управлінського обліку, аудиту, інформаційних систем і технологій, аналізу господарської діяльності. Керівництво виробничою практикою студентів здійснюється досвідченими  викладачами кафедри згідно наказу ректора університету. Від базової установи, у якій студент проходить виробничу практику, наказом керівника установи призначається керівник практики із числа найбільш досвідчених фахівців, які мають відповідні знання та досвід роботи в сучасних умовах господарювання.

У випадку, коли студент самостійно обирає базу виробничої практики, він повинен подати на кафедру гарантійний лист щодо забезпечення практиканта необхідними матеріалами для виконання всіх завдань, передбачених програмою практики.

Зміна бази практики можлива, виключно, з поважних причин. Рішення про зміну бази практики приймає безпосередньо завідувач кафедри.

2. Обов’язки керівника виробничої практики від університету

Керівник виробничої практики від університету зобов’язаний:

— організувати виробничу практику відповідно до затвердженої програми;

— провести інструктаж зі студентами про порядок проходження виробничої практики, а також забезпечити студентів необхідними матеріалами (направлення, програма, щоденник, календарний план, методичні рекомендації);

— постійно консультувати студентів  з приводу проходження виробничої практики у підрозділах установи;

—забезпечувати взаємодію з керівником виробничої практики від базової установи;

— брати участь у роботі комісії по захисту звітів з виробничої практики; надавати завідуючому кафедри письмовий звіт про проведення виробничої практики із зауваженнями та пропозиціями щодо удосконалення організації та проведення виробничої практики студентів.

3. Функції керівника виробничої практики від базової установи

Керівник  виробничої практики від базової установи зобов’язаний:

― забезпечити студентів конкретною роботою за напрямами, передбаченими програмою виробничої практики;

― контролювати роботу студентів і дотримання ними трудової дисципліни шляхом ведення обліку виходу на виробничу практику;

― періодично перевіряти ведення щоденників студентами, розглядати звіти з виробничої практики та оцінювати їх;

― давати письмові характеристики на студентів з оцінкою їх ставлення до роботи, дотримання ними трудової дисципліни, рівня теоретичної і практичної підготовки, надбаних навичок і вмінь.

4. Обов’язки та права студента - практиканта

Студенти при проходженні виробничої практики зобов’язані:

― до початку виробничої практики одержати від керівника практики направлення на практику, її програму та щоденник, а також рекомендації щодо їх оформлення; здати у відповідну службу установи - бази виробничої практики направлення і фотографії для оформлення перепустки;

― своєчасно прибути на виробничу практику; пройти виробничий інструктаж;

― дотримуватись правил внутрішнього розпорядку установи (підрозділу);

― у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою виробничої практики і вказівками її керівника;

― вести щоденник виробничої практики за встановленою формою, у якому постійно робити опис самостійно виконаної роботи, її особливостей і можливостей вдосконалення; періодично у встановлені терміни здавати щоденник для контролю керівнику практики від кафедри та керівнику від установи, де вони відмічають стан і якість проходження виробничої практики студентом;

― своєчасно підготувати матеріали для звіту про виконання програми виробничої практики, оформити за встановленою формою і захистити у призначений термін перед комісією, яка створюється за рішенням завідувача кафедри.

Кожний студент має право:

― до початку виробничої практики одержати консультацію керівника практики від кафедри щодо оформлення всіх необхідних документів;

― до закінчення виробничої практики (не пізніше ніж за день) одержати ділову характеристику, підписану керівником установи чи її підрозділу;

― вимагати об’єктивної оцінки результатів практики;

― бути звільненими від роботи за сімейними обставинами та іншими об’єктивними причинами на один або кілька робочих днів за його заявою, але тільки з дозволу керівника установи і завідувача кафедри.

5. Форми та методи контролю

Під час проходження виробничої практики студенти мають дотримуватися установленого режиму праці. Обов’язковою умовою практики є ведення щоденника та дотримання календарного графіка. У щоденнику практикант конкретно по датах вказує зміст питання, що вивчається у даному структурному підрозділі установи.

Працівник цього підрозділу здійснює контроль початку та закінчення роботи, підтверджуючи у щоденнику виконання своїм підписом.

Контроль за виконанням студентами вимог щодо проходження виробничої практики відбувається у двох формах: поточній і підсумковій:

— поточний контроль здійснюється керівником від університету. Під час поточного контролю щотижнево перевіряється якість виконання практикантом програми практики та своєчасність заповнення щоденника;

— підсумковий контроль здійснюється під час захисту звітних матеріалів про виробничу практику.

6. Вимоги до звіту

Після закінчення терміну виробничої практики студенти подають на кафедру письмовий звіт про проходження виробничої практики, у якому стисло висвітлюють виконання її програми. Керівник  від бази практики та керівник від кафедри підписують звіт і ставлять попередню оцінку проходження виробничої практики студентом.

Звіт обов’язково містить:

― титульний аркуш;

― зміст з нумерацією сторінок;

― загальну характеристику установи та види її діяльності;

― перелік підрозділів установи (управлінь, відділів, служб);

― основну частину звіту з необхідними таблицями, рисунками, розрахунками;

― висновки;

― список джерел, використаних під час виконання програми виробничої практики;

― додатки — набір форм заповнених первинних документів, на які студент обов’язково посилається при написанні текстової частини звіту.

Основна частина звіту повинна висвітлювати процес виконання завдань за усіма розділами програми виробничої практики. При його написанні студенти складають конспект за відповідним розділом програми  з урахуванням положень нормативних матеріалів, підручників та навчальних посібників.

Зміст звіту викладається послідовно за окремими розділами та підрозділами, у яких висвітлюються питання програми практики, що з ними ознайомився студент. Особлива увага надається  опису робіт, виконаних самостійно студентом. Викладення матеріалу має супроводжуватись пропозиціями щодо вдосконалення обліково – аналітичної роботи в установі. У  тексті звіту наводяться відповідні таблиці  з аналітичними розрахунками, рисунки зі схемами облікових робіт за досліджуваними операціями, рисунки з графіками документообігу. Висновки мають містити стислий виклад зроблених оцінок, узагальнень за розділами програми виробничої практики; пропозиції студента щодо вдосконалення облікових та аналітичних робіт в установі.

У додатках до звіту мають бути наведені заповнені форми первинних документів за кожним пунктом програми виробничої практики.

Звіт з виробничої практики має бути підготовлений з дотриманням таких вимог:

― текст повинен бути написаний або надрукований на одному боці аркуша паперу формату А4 через півтора інтервали до тридцяти рядків на сторінці;

― нумерація сторінок — наскрізна, текст подається у зшитому вигляді;

― кожна сторінка обмежується полями: лівим — не менше 20 мм, правим — не менше 10 мм, верхнім — не менше 20 мм, нижнім — не менше 20 мм. Відстань між заголовком і текстом 15—20 мм;

― текст основної частини поділяється на розділи, підрозділи, пункти;

― кожний розділ, висновки, перелік літературних джерел починаються з нової сторінки;

― розділи й підрозділи звіту нумеруються арабськими цифрами, при цьому номери підрозділів складаються з номеру розділу і порядкового номеру підрозділу без знака № (наприклад, у розділі 1 підрозділи 1.1, 1.2, 1.3 та ін.);

― заголовки розділів і підрозділів друкуються з абзацу з великої літери, без крапки в кінці й підкреслення;

― при наведенні в тексті переліків перед кожною позицією ставиться дефіс або мала літера українського алфавіту з дужкою — а), б) і т. ін.;

― по тексту повинні бути вміщені посилання на додатки у квадратних дужках (наприклад): [додаток 1] та літературу (за номером у списку);

― ілюстрації (рисунки) і таблиці необхідно подавати безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації і таблиці, розміщені на окремих сторінках звіту, включають до загальної нумерації сторінок. Таблицю, розміри якої перебільшують формат А4, враховують як одну сторінку і розміщують у відповідних місцях після згадування в тексті або у додатках;

― ілюстрації позначають словом «рис.» і нумерують послідовно в межах розділу;

― таблиці нумерують послідовно в межах розділу арабськими цифрами. У правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис «Таблиця» із зазначенням її номера. Допускається розміщувати таблиці вздовж лівого боку аркуша паперу. При перенесенні частини таблиці на інший аркуш слово «Таблиця» і її номер вказують один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова «Продовження таблиці» або «Закінчення таблиці» і вказують номер таблиці;

― формули нумеруються арабськими цифрами наскрізно за текстом звіту, за винятком додатків. Номер формули друкується в круглих дужках на рівні формули праворуч. Пояснення кожного символу слід давати з нового рядка в тій послідовності, у якій вони наведені у формулі. Перший рядок пояснення починається зі слова «де»;

― пояснення в тексті на порядкові номери формул дають у дужках, наприклад: у формулі (1);

― додатки нумерують послідовно арабськими цифрами у правому верхньому куті після слова «Додаток»;

― перелік літератури може формуватися за одним з двох підходів:

1) у відповідності до черговості посилань за текстом звіту;

2) в алфавітному порядку.

За кожним джерелом вказуються місце видання, назва видавництва, рік видання.

7. Критерії оцінки практики

Оцінювання проводиться за 4-бальною системою при такому наборі балів:

- „відмінно” — 90—100 балів;

- „ добре” — 70—89 балів;

- „задовільно” — 60—69 балів;

- „ незадовільно” — менше 60 балів.

Оцінка „відмінно”. Виставляється за якісно складенийзвіт про проходження виробничої практики, повністю розкритий зміст практики за всіма розділами, передбаченими програмою проходження практики, відмінну оцінку звіту про практику керівника практики від установи, що зафіксовано у щоденнику. Враховують також чіткі і повні відповіді на запитання членів комісії під час захисту звіту про виробничу практику.

Оцінка „добре”. Виставляється за якісно складенийзвіт про проходження виробничої практики, чітко розкритий зміст кожного розділу, передбаченого тематичним планом проходження практики,   а також за умови позитивної оцінки звіту про практику керівником практики від установи,  зафіксованої у щоденнику.  Враховують також в цілому правильні відповіді на запитання членів комісії під час захисту звіту про виробничу практику.

Оцінка „задовільно”. Виставляються за виконання завдань, передбачених тематичним планом проходження практики. Втім, у звіті про проходження виробничої практики поверхнево розкриті питання, передбачені тематичним планом проходження практики, звіт про проходження виробничої практики оцінено керівником від установи на „задовільно”, а відповіді на запитання членів комісії під час захисту звіту про практику носять поверхневий характер.

Оцінка „незадовільно”. Виставляється за умови невиконання програми виробничої практики, часткового розгляду питань, передбачених тематичним планом проходження практики, незадовільної оцінки керівника практики від установи щодо проходження практики студентом, негативної характеристики керівника установи-бази практики, нечітких і неповних відповідей на запитання членів комісії під час захисту звіту про практику.

Оцінка захисту звіту про виробничу практику студентом заноситься до екзаменаційної відомості та проставляється у заліковій книжці. Студент, який не виконав програми виробничої практики і отримав незадовільний відгук на базі практики або незадовільну оцінку при захисті звіту про практику, направляється на практику повторно або відраховується з університету.

8. Матеріальне забезпечення практики

1. Фінансування проведення виробничої практики студентів здійснюється за рахунок та в межах затверджених кошторисів доходів і видатків Університету.

2. Витрати на виробничу практику студентів Університету входять у загальні видатки на підготовку фахівців.

3. У період проходження виробничої практики при тимчасовому зарахуванні на штатні посади з виплатою заробітної плати за студентами також зберігається право на одержання стипендії.

4. Оплата відряджень керівникам практики від кафедри здійснюється згідно з чинним законодавством.

5. Організаційні питання виробничої практики, не визначені в цьому Положенні, вирішуються Університетом відповідно до Положення „Про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України” затвердженого наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 р. № 93 та Положення про організацію практики студентів у Київському національному економічному університеті, ухваленого Вченою радою університету (протокол № 3 від 30. 10.2003 р.) 

Програма виробничої практики

(база практики – бюджетна установа) 

 №

Види робіт (робочі місця)

Кількість днів

1

Вивчення загальної характеристики діяльності установи. Ознайомлення з організацією облікового процесу та побудовою апарату облікової служби бюджетної установи. Ознайомлення з    обліковою політикою бюджетної установи.

1

2

Вивчення порядку документального забезпечення обліку доходів і видатків бюджетної установи: обліку доходів загального фонду, обліку доходів спеціального фонду, обліку видатків, обліку витрат.

4

3

Вивчення порядку документального забезпечення обліку фінансово-розрахункових операцій бюджетної установи: обліку грошових коштів у касі, на поточних та реєстраційних рахунках, обліку дебіторської та кредиторської заборгованості

3

4

Вивчення порядку документального забезпечення обліку розрахунків з оплати праці, страхування і стипендій у бюджетній установі: обліку особового складу працівників, обліку виробітку працівників, обліку нарахування та виплати заробітної плати, обліку стипендій.

4

5

Вивчення порядку документального забезпечення обліку необоротних активів бюджетної установи: обліку надходження, руху, зносу, ремонту, вибуття необоротних активів.

3

6

Вивчення порядку документального забезпечення обліку запасів бюджетної установи: обліку надходження, обліку наявності запасів, обліку вибуття запасів.

2

7

Вивчення порядку документального забезпечення обліку власного капіталу бюджетної установи.

1

8

Вивчення методики аналізу річної фінансової звітності бюджетної установи: вертикального й горизонтального аналізу форм фінансової звітності, коефіцієнтного аналізу фінансової звітності бюджетної установи

2

 

Загальна кількість тижнів практики 4

 

20

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!