Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3471 Варіанти завдань, Варіант 11, Абітурієнт, Проектування баз даних, ЗНТУ

Варіанти завдань, Варіант 11, Абітурієнт, Проектування баз даних, ЗНТУ

« Назад

Варіант 11, Абітурієнт

Інформаційно-пошукова система створюється для автоматизації роботи приймальної комісії ВНЗу по прийому документів для підго­товки фахівців з вищою освітою – бакалаврів. В інституті існує декіль­ка факультетів, на яких здійснюється прийом студентів на різні спеці­альності (можна розглядати лише ті з них, що наведені в таблиці 4.1).

Абітурієнти заповнюють анкетні дані, відомості про освіту, оби­рають спеціальність, форму навчання та форму фінансування. Дозво­ляється вибрати від однієї до трьох спеціальностей.

Іноземці, які перебувають на території України на законних під­ставах, зараховуються до ВНЗу на конкурсній основі за контрактом.

Фінансування підготовки фахівців здійснюється:

– за державним замовленням (бюджет);

– за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб (контракт).

Для кожної спеціальності існує перелік дисциплін, оцінки з яких для неї враховуються, та план набору студентів. Для всіх абітурієнтів обов’язково зараховуються бали сертифікату з Української мови та літератури. Другий предмет є профільним, а третій предмет абітурієнт обирає сам із двох запропонованих (див. таблицю 4.1)

Таблиця 4.1

Перелік конкурсних предметів сертифікату

Код

Напрям підготовки

Профільний

Непрофільний

6.040303

Системний аналіз

Математика

Фізика або іноземна мова

6.050101

Комп`ютерні науки

Математика

Фізика або іноземна мова

6.030201

Міжнародні відносини

Іноземна мова

Історія України або географія

6.030502

Економічна кібернетика

Математика

Історія України або географія

Вступник допускається до участі в конкурсному відборі для за­рахування на навчання, якщо кількість балів із загальноосвітніх пред­метів складає не менше 124.

Конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів серти­фікату з конкурсних предметів, середнього бала, зазначеного в доку­менті про повну загальну середню освіту, та додаткових балів, перед­бачених правилами прийому до ВНЗу. При цьому середній бал доку­менту про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і переводиться у 200-бальну шкалу за формулою:

де бал 12 – середній бал за 12-бальною шкалою,

бал 200 – переведений бал12 до 200-бальної шкали.

Результат розрахунків округлюється до десятих частин бала!

Призерам республіканських олімпіад з базових предметів до конкурсного бала зараховується додатковий бал за певних умов. На­приклад, якщо вони вступають на напрями підготовки "Системний аналіз" або "Комп’ютерні науки", то за призове місце з предмету "Основи інформатики" вони отримують:

– за дипломам I ступеня – 50 балів;

– за диплом IІ ступеня – 40 балів;

– за диплом IІІ ступеня – 30 балів.

Особам, які в рік вступу закінчили підготовчі курси даного ВНЗу, до конкурсного балу для вступу на ці ж спеціальності додається ще 20 балів.

До бази даних заноситься інформація про оцінки по потрібних предметах. Потім для кожного абітурієнта підраховується загальна сума балів для кожної спеціальності та створюються списки абітурі­єнтів у порядку зменшення суми балів з урахуванням права на першо­чергове зарахування при однаковому конкурсному балі.

Приймальна комісія рекомендує до зарахування згідно цих спи­сків стільки студентів, скільки передбачає план набору на бюджетну форму навчання з конкретної спеціальності. Якщо один абітурієнт ре­комендований до зарахування на декілька спеціальностей за бюдже­том, то він пови­нен вибрати одну спеціальність, а в базі даних треба зміни­ти списки рекомендованих до вступу на інші спеціальності.

Абітурієнт може оформити договір для навчання на контрактній основі одразу або, якщо з'ясується, що він має недостатньо балів для навчання на бюджеті.

Інформаційно-пошукова система повинна мати такі таблиці.

Перелік спеціальностей

Ця таблиця містить поля:

- факультет;

- назва спеціальності;

- код спеціальності;

- план прийому на бюджет на денну форму навчання;

- план прийому на контракт на денну форму навчання;

- план прийому на бюджет на заочну форму навчання;

- план прийому на контракт на заочну форму навчання.

Перелік предметів

Ця невеличка таблиця містить поля:

- код спеціальності;

- профільний предмет;

- вибірковий предмет №1;

- вибірковий предмет №2.

Абітурієнти

Це головна таблиця бази даних для зберігання інформації про абітурієнтів. Її поля:

- шифр абітурієнта;

- прізвище;

- ім’я;

- по батькові;

- громадянство;

- дата народження;

- адреса місця постійного проживання;

- який учбовий заклад закінчив і коли;

- середній бал атестату за 12 бальною шкалою;

- наявність медалі або диплому з відзнакою (є або ні);

- закінчення підготовчих курсів даного ВНЗу (так або ні);

- інші привілеї (memoполе).

Шифр абітурієнта не може повторюватись. У полі Інші привілеї записують відомості про всі категорії пільг. Це можуть бути причини для зарахування поза конкурсом або права на додаткові бали.

Заяви

Ця таблиця містить інформацію про спеціальності, вибрані абі­турієнтом. Якщо абітурієнт вступає на декілька спеціальностей, його Шифр буде повторюватись. А поле Номер заяви не може повторюватись і вводиться для зв’язків з іншими таблицями. Поля таблиці:

- номер заяви;

- шифр абітурієнта;

- код спеціальності;

- форма навчання (денна, заочна);

- форма фінансування (бюджет, контракт).

Конкурсні бали

В цю таблицю записують всю інформацію про бали абітурієнтів. Поля таблиці:

- номер заяви;

- бал з Української мови та літератури;

- бал з профільного предмету;

- назва вибіркового предмету;

- бал з вибіркового предмету;

- додаткові бали.

Контракти

Ця таблиця містить списки абітурієнтів, які уклали договір на навчання за контрактом. Поля таблиці:

- код спеціальності;

- форма навчання (денна, заочна);

- шифр абітурієнта;

- загальний бал;

- дата підписання договору;

- дата сплати за навчання.

Поле Дата сплати за навчання спочатку вільне і заповнюється, ко­ли абітурієнт сплачує за навчання.

Рекомендовані на бюджет

Ця таблиця містить списки абітурієнтів, рекомендованих до за­рахування на бюджетну форму навчання, упорядковані в порядку зменшення конкурсного балу в межах плану прийому для кожної спе­ціальності та форми навчання. При однаковому конкурсному балі пра­во на першочергове зарахування мають:

– випускники, нагороджені золотою або срібною медаллю;

– вступники, які закінчили підготовчі курси даного ВНЗу;

–  вступники, які мають більший бал з профільної дисципліни, визначеної для вступу на даний напрям підготовки.

На цій підставі інформаційна система готує списки для кожної спеціальності. Поля таблиці:

- код спеціальності;

- форма навчання (денна, заочна);

- шифр абітурієнта;

- загальний бал.

Інформаційна система повинна розв’язувати такі задачі.

1. Видавати перелік спеціальностей ВНЗу із зазначенням форми нав­чання, плану прийому та предметів, бали з яких враховуються для вступу на кожну спеціальність.

2. Розробити зручну форму для заповнення відомостей про абітурі­єнта. Надавати йому можливість обирати зі списку спеціальність, форму навчання та вибірковий предмет. Заносити інформацію до відповідних таблиць. Передбачити контроль за кількістю обраних спеціальностей (не більше трьох), а також унікальність шифру абі­турієнта та номеру заяви.

3. Розробити екранну форму укладання договору на навчання за кон­трактом, де повинна бути інформація про абітурієнта, обрану спе­ціальність, вартість навчання та ознака сплати. Якщо сплата здій­снена, абітурієнт зараховується до ВНЗу, і зменшується кіль­кість місць на контрактну форму навчання обраної спеціальності.

4. Створювати списки рекомендованих до зарахування на бюджетну форму навчання для кожної спеціальності в порядку зменшення загальної суми отриманих балів з урахуванням привілеїв.

5. Виводити списки абітурієнтів, які були рекомендовані до зараху­вання на бюджетну форму навчання по декількох спеціальностях. Надавати абітурієнтові можливість обрати одну з них, при цьому вилучати до архіву зайві заяви та коригувати потрібні таблиці.

6. Виводити інформацію про кількість поданих заяв для кожної спе­ціальності. Розраховувати конкурс заяв для всіх спеціальностей.

7. За списками рекомендованих до зарахування на бюджетну форму навчання визначати величину прохідного балу для кожної спеці­альності, найвищий та найменший прохідний бали для усього ВНЗу із зазначенням спеціальності.

8. Готувати списки абітурієнтів, які не отримали рекомендацій про зарахування на бюджетну форму навчання із зазначенням суми ба­лів. Надавати їм можливість укласти договір на навчання за кон­трактом на спеціальність, де є вільні місця.

9. Передбачити можливість вилучення інформації про абітурієнта, якщо він забирає документи. Система повинна давати змогу абіту­рієнтові змінити обрану спеціальність, при цьому автоматично по­винна змінюватись відповідна інформація у базі даних.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!