Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3469 Варіанти завдань, Варіант 9, Основні засоби, Проектування баз даних, ЗНТУ

Варіанти завдань, Варіант 9, Основні засоби, Проектування баз даних, ЗНТУ

« Назад

Варіант 9, Основні засоби

Задачі обліку основних засобів виробництва ( ОЗ ) завжди пов’я­зані з великим обсягом документації. Це облік надходження, перемі­щення та вибуття ОЗ. Інформаційно – пошукова система з обліку ОЗ повинна забезпечити автоматизацію ведення бухгалтерського обліку, введення первісних документів, виконання необхідних розрахунків, підготовку бухгалтерських проводок облікових операцій для відображення в бухгалтерському балансі.

До ОЗ відносяться засоби праці, які діють в незмінній формі протягом довгого періоду (більше 1 року) та коштують більше, ніж певна сума. Облік ОЗ здійснюється за первісною вартістю, яка дорів­нює вартості будівництва або придбання ОЗ. Первісна вартість ОЗ може змінюватись внаслідок рекон­струкції, модернізації об’єктів або переоцінки.

ОЗ поділяються за функціональним призначенням на групи. Ось приклади та коди деяких з них:

- будови та споруди (103);

- машини та обладнання (104);

- транспортні засоби (105);

- інструменти, прилади та інвентар (106);

- багатовікові насадження (108).

Всередині кожної групи виділяють підгрупи та види ОЗ, яким відповідають свої назви та норми амортизаційних відрахувань (НАВ). Ці норми визначаються в залежності від первісної вартості ОЗ та встановленого терміну їх корисного застосування.

Надходження ОЗ здійснюється внаслідок будівництва, купів­лі, безвідплатного отримання або внеску до уставного фонду засновни­ків. Приймальна комісія складає документ Акт введення до експлуатації, а потім „Акт прийому – передачі ОЗ“ матеріально-відповідальній особі, який разом з паспортом ОЗ надходить до бухгалтерії. Там на нього заводять інвентарну картку. Кожна інвентарна картка має свій номер, який не може повторюватись. Таким чином ОЗ беруть на облік та надають йому унікальний інвентарний номер, який може відріз­нятися від номеру інвентарної картки. Інвентарний номер ОЗ не змінюється під час внутрішніх переміщень.

Облік ОЗ ведеться по місцях зберігання та використання, по групах ОЗ, за прізвищами матеріально-відповідальних осіб (МВО).

Якщо надходить ОЗ, який вже використовувався, то для нього вказується сума первісного зносу.

Під час експлуатації ОЗ зношуються. Для відновлення вартості ОЗ здійснюється накопичування коштів у вигляді щомісячних аморти­заційних відрахувань. Для визначення норми амортизаційних відра­хувань (НАВ) використовується класифікаційний код ОЗ. Значення реквізиту НАВ в інвентарній картці береться з відповідної групи.

Амортизація нараховується щомісяця протягом терміну фактич­ної служби ОЗ, якщо він знаходиться в експлуатації. Починаються амортизаційні відрахування з місяця, наступного після місяця введен­ня ОЗ до експлуатації, а закінчуються в місяць, наступний за його вибуттям. Для ОЗ, які повністю амортизували свою первісну вартість, тобто накопичений знос дорівнює первісній вартості, амортизаційні відрахування не робляться.

Амортизаційні відрахування обчислюють за формулою:

АВ = ПВОЗ * НАВ / 12 *К , де

АВ – аморти­заційні відрахування за місяць;

ПВОЗ – первісна вартість ОЗ;

НАВ – норма амортизаційних відрахувань;

К – коефіцієнт, який враховує умови експлуатації ОЗ.

За кожний ОЗ відповідає певна матеріально – відповідальна осо­ба ( МВО ). Якщо МВО змінюється, то складається документ „Наклад­на на внутрішні переміщення”, стара інвентарна картка скасовується та пересилається до архіву, замість неї виписується інвентарна картка з новим номером, але інвентарний номер ОЗ залишається без змін.

Вибуття ОЗ відбувається внаслідок ліквідації ОЗ за непотріб­ністю або його руйнування, продажу, безвідплатної передачі та ін. Факт вибуття оформлюється документом „Акт ліквідації ОЗ”. Обчислю­ється остаточна вартість ОЗ як різниця між первісною вартістю та накопиченим зносом. ОЗ знімається з обліку, інвентарна картка пере­дається до архіву.

ОЗ протягом своєї експлуатації підлягає капітальному та поточ­ному ремонтам. Витрати на ремонт враховуються в залежності від засобу його проведення і позначаються типовими обліковими опера­ціями з відповідними кодами.

Інформаційна система повинна мати такі таблиці БД.

Структурні підрозділи

В цій таблиці вміщується інформація про підрозділи підприєм­ства: цехи, відділи та всі місця, де встановлені ОЗ. Поля:

- повна назва підрозділу;

- код підрозділу.

Матеріально – відповідальні особи

Тут зберігаються відомості про матеріально-відповідальних осіб, що відпові­дають за цілість ОЗ. Поля:

- код підрозділу, де працює МВО;

- табельний номер МВО;

- прізвище, ім’я та по батькові МВО;

- робочий телефон;

- домашня адреса;

- домашній телефон;

- номер паспорту, де, коли й ким виданий документ.

Перелік основних засобів

Це головна таблиця, до якої занесені відомості про всі ОЗ під­приємства. Поля:

- інвентарний номер ОЗ;

- найменування ОЗ;

- класифікаційний код;

- дата виробництва;

- виробник;

- стислі технічні характеристики ОЗ;

- дата введення до експлуатації;

- первісна вартість;

- накопичений знос.

Норми амортизаційних відрахувань

В цій таблиці знаходяться значення норм амортизаційних відра­хувань для кожного виду ОЗ. Поля:

- найменування групи ОЗ;

- класифікаційний код;

- норма амортизаційних відра­хувань.

Інвентарні картки

В цій таблиці вміщується вся інформація про місце знаходження та стан ОЗ. Поля таблиці:

- номер інвентарної картки;

- інвентарний номер ОЗ;

- код підрозділу, де встановлений ОЗ;

- табельний номер МВО;

- номер акта прийому ОЗ;

- дата прийому ОЗ;

- код операції надходження або передачі.

Довідник кодів облікових операцій

Ця таблиця встановлює числові коди (номери рахунків та суб­рахунків) для всіх облікових операцій. Це спрощує записи, полегшує облік та встановлення зв’язків між таблицями БД. Приклади кодів типових облікових операцій:

Коди операцій надходження ОЗ:

01 – купівля ОЗ;

02 – дарунок;

03 – внесок засновника.

Обчислення амортизаційних відрахувань має код – 04.

Внутрішні переміщення мають код операції – 05.

Коди операцій вибуття:

09 – ліквідація;

10 – продаж.

Таблиця містить усього два поля:

- код операції;

- найменування операції.

Бухгалтерія

Це головна таблиця з фінансовою інформацію про ОЗ. В ній записуються дані про всі бухгалтерські проводки руху інвентарних об’єктів ОЗ. Бухгалтерський облік ведеться методом подвійного запи­су господарських операцій згідно Довіднику кодів облікових операцій та Плану рахунків бухгалтерського обліку. Якщо основний засіб поступає на баланс, то в полі код кредиту вказується код основних засобів, а в полі код дебету вказується код, з якого знімаються кошти на придбання ОЗ. Якщо основний засіб списується, то в полі код дебету вказується код ОЗ, а в полі код кредиту – номер рахунку, що відповідає умовам списування. Поля:

- інвентарний номер ОЗ;

- дата операції;

- код операції;

- сума операції;

- код дебету;

- код кредиту;

- примітки (обґрунтування операції).

Амортизаційні відрахування

Для кожного ОЗ щомісяця обчислюється сума амортизаційних відрахувань. До цієї таблиці заноситься інформація про їх розміри. Для деяких ОЗ відрахування може дорівнювати 0. Такий запис теж можна заносити до таблиці. Поля:

- інвентарний номер ОЗ;

- сума відрахувань;

- рік;

-  та місяць, за який обчислені амортизаційні відрахування.

Інформаційна система повинна розв’язувати такі задачі.

1. Вести облік ОЗ, які введені до експлуатації. Для цього розробити потрібні екранні форми, зокрема „Акт прийому – передачі ОЗ“. Новому ОЗ надається Інвентарний номер, заповнюється Інвентар­на картка та призначається МВО, яка вибирається зі списку.

2. Вести облік амортизації ОЗ. Для цього щомісяця повинні розрахо­вуватись амортизаційні відрахування для всіх ОЗ та заноситись до відповідних таблиць бази даних. Передбачити контроль за тим, щоб відрахування стягувались саме один раз на місяць та тільки з тих ОЗ, для яких це ще потрібно.

3. Система повинна здійснювати облік внутрішніх переміщень. Для цього треба розробити форму „Накладної на внутрішні переміщен­ня ” та вносити необхідні зміни до таблиць бази даних.

4. Вести облік вибуття ОЗ. Розробити форму „Акт про списування ОЗ“. Передбачити при цьому вилучення інформації з Переліку ос­новних засобів до архівної таблиці, знищення Інвентарної картки, а у таблиці Бухгалтерія вказувати відповідні коди операцій.

5. Змінювати перелік матеріально-відповідальних осіб.

6. Вести нормативно – довідкову документацію (НДД), тобто вводи­ти нові значення НДД, коригувати існуючі значення та вилучати застарілі значення НДД. Надавати потрібні довідки.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!