Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3466 Варіанти завдань, Варіант 6, Ветеринарна клініка, Проектування баз даних, ЗНТУ

Варіанти завдань, Варіант 6, Ветеринарна клініка, Проектування баз даних, ЗНТУ

« Назад

Варіант 6, Ветеринарна клініка

Інформаційна система створена для обліку пацієнтів ветеринар­ної клініки, наданої тваринам медичної допомоги, для полегшення фінансових розрахунків за цю допомогу та відпущені ліки.

Клініка обслуговує 4 типи клієнтів, які сплачують послуги клі­ніки за різними тарифами:

- індивідуальні відвідувачі зі своїми тваринами сплачують 100% від вартості усіх послуг;

- декілька зоомагазинів міста платять 75% від вартості ліків та медичних послуг для своїх тварин;

- за лікування тварин з декілька близько розташованих ферм береться плата у розмірі 75% від вартості медичних послуг та ліків ще й додатково 100% за транспортні витрати;

- міський зоопарк сплачує 50% від вартості ліків для своїх тварин та медичних послуг.

База даних містить такі таблиці:

Клієнти

Ця таблиця містить відомості про клієнтів – людей або організа­ції, що сплачують вартість медичних послуг клініки. Шифр клієнта становить число і вводиться для поліпшення узгодження між таблиця­ми бази даних. Поле Баланс розрахунків з клінікою містить різницю між сумою, яку клієнт сплатив за лікування всіх своїх тварин, та вартістю послуг клініки на сьогоднішню дату. Дата останнього надходження грошей вказана у відповідному полі. Баланс може бути додатним, якщо гроші сплачені уперед, або від’ємним, або 0. Поля:

- шифр клієнта;

- тип клієнта (один з чотирьох наведених раніше);

- прізвище, ім’я та по батькові клієнта або назва організації;

- адреса клієнта;

- телефон;

- дата останнього візиту;

- банк;

- номер рахунку;

- МФО;

- баланс розрахунків з клінікою;

- дата останнього надходження грошей;

- відстань до ферми (заповнюється тільки для клієнтів, що сплачують транспортні послуги).

Організації повинні розраховуватись за безготівковими рахун­ками. Фізичні особи можуть сплачувати вартість послуг або за допо­могою банку, або готівкою. В останньому випадку в таблиці не буде реквізитів банку.

Тварини

В цій таблиці знаходиться інформація про тварин, яких лікують у клініці. Шифр тварини відрізняється від шифру її хазяїна. В кожного клієнта може бути багато тварин. Поля:

- шифр тварини;

- шифр клієнта (власника тварини);

- тип тварини;

- порода;

- кличка тварини;

- вік тварини;

- стать;

- вага;

- дата останнього візиту;

- стан здоров’я.

У полі Стан здоров’я пишеться “Профілактичний огляд” або діаг­ноз, якщо тварина хвора. Можна надавати інформацію про те, які щеп­лення тварині вже зроблені й коли, а також відомості про наступне щеплення. Для цього поля найбільше підходить тип memo.

Аптека та тарифи

В цій таблиці знаходяться відомості про препарати, які викорис­товують для лікування тварин, ціни на них, на медичні послуги та транспортні витрати за 1 км. Кожен препарат в залежності від застосу­вання може мати різні форми упаковки (ампули, пігулки, мікстури) та різне дозування. У таблиці надається ціна за одиницю препарату. Ціни за уколи краще одразу закладати до цін за препарат в ампулах, але можна й сплачувати окремо. Для медичних послуг (рентген, масаж, перев’язки та ін.) у таблиці вказується тільки їхня назва та вартість. Поля:

- код препарату або послуги;

- назва;

- форма упаковки препарату;

- дозування;

- ціна за одиницю.

Код препарату або послуги для ліків одного найменування повинен бути різним, якщо вони відрізняються дозуванням або формою упа­ковки.

Надані послуги

До цієї таблиці заносять вартість усіх послуг та ліків, наданих клінікою. Саме з цієї таблиці вибирається інформація про вартість лі­кування усіх тварин клієнта та виписується рахунок. Поля таблиці:

- шифр тварини;

- дата візиту;

- код препарату або послуги;

- відпущена кількість;

- вартість з урахуванням знижок.

Під час візиту для тварини вибирається зі списку Код препарату або послуги. При виборі повинна надаватись повна інформація про ви­брані ліки. Для однієї тварини в один візит може бути надано декілька послуг, але інформація про кожну записується до окремого рядка.

Візити

Ця таблиця нагадує медичну картку. До неї записується підсум­кова вартість ліків та послуг для однієї тварини за один візит з таблиці Надані послуги. Поля:

- дата візиту;

- шифр тварини;

- діагноз;

- загальна вартість ліків та послуг;

- деталі візиту (ліки та медична допомога, що надавалася).

У memo ─ полі Деталі візиту записується вся необхідна інформа­ція про лікування під час одного візиту для однієї тварини: назва пре­парату, форма вживання, доза та термін вживання. Після підрахунку Загальної вартості ліків та послуг повинна змінюватись інформація в полі Баланс розрахунків з клінікою таблиці Клієнти. При цьому треба передба­чити, щоб ця інформація не могла бути врахована двічі.

Каса

Ця таблиця заповнюється під час здійснення сплати клієнтом. Поля таблиці:

- номер квитанції;

- шифр клієнта;

- дата сплати;

- сплачена сума;

- вид сплати (готівковий або ні).

Інформаційна система повинна розв’язувати такі задачі.

1. Заносити до бази даних інформацію про нового клієнта та перед­бачити можливість її коригування.

2. Заносити до бази даних інформацію про нову тварину зареєстро­ваного клієнта.

3. Заповнювати картку візиту для кожної тварини. Розробити для цього зручну форму. Передбачити перевірку того, що шифр хазя­їна – клієнта дійсно існує. Під час відвідування лікарні для твари­ни вибирається препарат або послуга зі списку таблиці Аптека та тарифи, при цьому повинна відображуватись повна інформація про вибрані ліки та їхню кількість.

4. Підраховувати вартість медичних послуг для кожного візиту та змінювати Баланс розрахунків з клінікою.

5. Здійснювати оплату послуг. Для цього розробити форму з інфор­мацією про стан рахунку клієнта та про візити після дати остан­ньої сплати. Клієнт може сплачувати частину нарахованої суми, яку визначає сам. Після сплати треба перераховувати баланс.

6. Вести касову відомість, де щодня позначаються суми, сплачені клієнтами. Робити підсумкові звіти щодня та щомісяця.

7. Готувати списки боржників клініки. Розробити форму для надси­лання листів кожному боржникові із зазначенням реквізитів клієн­та та суми боргу.

8. Щомісяця або за вказаний період виводити для кожного клієнта докладну інформацію про візити та їхню загальну вартість.

9. Складати звіти про роботу клініки за різними критеріями. Підра­ховувати окремо вартість проданих ліків, наданих медичних по­слуг та транспортних послуг за певний час.

10. Робити звіт для аптеки щомісяця. Підраховувати кількість прода­них ліків за їхнім кодом. На підставі щомісячного звіту готувати замовлення на придбання ліків на наступний місяць.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!