Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3454 Підготовка звітної документації до захисту, Облік у бюджетних установах, БДФЕУ

Підготовка звітної документації до захисту, Облік у бюджетних установах, БДФЕУ

« Назад

6. Підготовка звітної документації до захисту

Звіт про проходження виробничої практики за 2-3 дні до закінчення практики подається студентом керівнику практики від бюджетної установи або фінансової організації для перевірки.

За результатами перевірки складається відгук-характеристика проходження студентом практики, в якому:

- дається оцінка роботи практиканта;

- відзначається вміння застосовувати теоретичні знання на практиці;

- вказується відношення студента до роботи (ініціатива, самостійність, дисциплінованість), участь у громадському житті колективу та на якій посаді він може працювати після закінчення університету.

Відгук-характеристика (міститься в щоденнику) підписується керівником практики і засвідчується печаткою бази практики.

Завершений та відповідно оформлений звіт про проходження виробничої практики, студент подає керівнику практики від кафедри для перевірки і написання відгуку(міститься в щоденнику).

При наявності суттєвих недоліків та зауважень звіт повертається студенту на доопрацювання. Після отримання позитивного відгуку в зазначений кафедрою час студент з'являється на захист.

Отже, звіт повинен містити наступні складові частини, які необхідно підшити у такій послідовності:

1) титульний аркуш;

2) зміст;

3) вступ;

4) основна частина (характеристика змісту виконаних робіт за темами програми практики);

5) підсумкові висновки та пропозиції;

6) список використаних джерел;

7) додатки – ІІ частина звіту (розпорядчі документи, первинна документація, різного роду відомості, облікові регістри, звітність, інша інформація).

Звіти, написані неакуратно, з помилками в розрахунках, практичних документах, без відповідних висновків і пропозицій, не належним чином оформлені, в яких частково або повністю відсутній практичний матеріал з окремих тем, повертаються студенту разом з рецензією на доопрацювання. Робота допускається до захисту в разі дотримання правил оформлення й виконання завдання в повному обсязі.

Захист звіту студентом відбувається у присутності комісії. При захисті студент повинен вільно володіти теоретичним і практичним матеріалом, робити висновки і пропозиції з питань програми практики.

Студент, який несумлінно ставився до проходження виробничої практики, не виконав програму практики і отримав негативний відгук про роботу чи незадовільну оцінку на захисті звіту, не допускається до складання державних іспитів та відраховується з навчального закладу.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!