Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3453 Складання звіту, його оформлення та захист, Облік у бюджетних установах, БДФЕУ

Складання звіту, його оформлення та захист, Облік у бюджетних установах, БДФЕУ

« Назад

5. Складання звіту, його оформлення та захист

5.1. Загальні вимоги 

Основними документами звітної документації є:

- робоча програма; щоденник;

- звіт за темами з доданими документами;

- індивідуальне завдання (для студентів заочної форми навчання, які працюють за основним місцем роботи не менше двох років).

Звіт про виконання програми практики оформляється відповідно до вимог Єдиного стандарту конструкторської документації (ЄСКД) до текстових документів.

Текст розміщується на одній стороні аркуша паперу формату" А-4 (210 х 297 мм ) таким чином, щоб залишилися поля: ліве - 30 мм, праве - не менше 10 мм, верхнє та нижнє - не менше 20 мм. Поля не обводити.

Зміст звіту пишеться від руки чітким, розбірливим почерком або набирається на комп'ютері.

Не допускається дослівне переписування матеріалів з підручників, навчальних посібників, конспектів та інших джерел.

Не можна скорочувати слова, крім загальноприйнятих у друкованих виданнях.

Нумерація сторінок проводиться арабськими цифрами і повинна бути наскрізною.

Титульний аркуш включають у загальну нумерацію сторінок, але номер сторінки на ньому не ставлять.

На наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті цифрою без крапки.

Розділи та підрозділи повинні мати найменування. Найменування розділів розташовують посередині сторінки і пишуть (друкують) великими літерами без крапки в кінці, не підкреслюючи.

Розділи та підрозділи нумеруються арабськими цифрами. Номер підрозділу складається із номеру розділу і порядкового номеру підрозділу, розділених крапкою. Наприклад, 1.1, 1.2. і т.д. Після номеру підрозділу крапка не ставиться.

Відстань між найменуванням розділу і подальшим текстом повинна бути: при рукописному способі - 20 мм. при машинному способі - півтора рядки.

Титульна частина робочої програми оформляється за формою наведеною в додатку 2,3. 

5.2. ОФОРМЛЕННЯ ЩОДЕННИКА

Щоденник - це документ, в якому студентом фіксується виконання завдань програми практики.

Основні вимоги до записів у щоденнику:

- записи треба робити щоденно на основі виконаної роботи згідно з програмою практики;

- записи повинні бути лаконічними, але розкривати суть питань програми практики;

- в записах вказуються документи, які вивчались або складались студентом у процесі роботи, робляться посилання на додані документи;

- записи здійснюються охайно та грамотно.

Безпосередній керівник практики від установи чи організації щоденно перевіряє записи в щоденниках і підписує їх.

Особливе місце під час проходження практики посідає збір, узагальнення і опрацювання практичного матеріалу.

Збір практичного матеріалу повинен проводитися щоденно після повторення студентом теоретичних питань, що дозволить в процесі роботи виявити позитивні або негативні сторони роботи установи чи організації, дотримання чинного законодавства, інших нормативних документів, які регулюють їх діяльність.

Приклад оформлення записів у щоденнику наведено у додатку 3. 

5.3. ОФОРМЛЕННЯ ПИСЬМОВОГО ЗВІТУ

Виробнича практика завершується складанням звіту, в якому з використанням практичного матеріалу студент викладає всі розділи та питання програми, а також пропозиції по вдосконаленню обліку.

Звіт складається з двох частин: текстової та додатків, які повинні бути грамотно виконані, охайно оформлені та зброшуровані.

Звіт про проходження виробничої практики повинен відповідати певним вимогам щодо змісту та оформлення.

Текст звіту повинен викладатися від третьої особи, без вживання займенників «я», «ми». Таких термінів, як «за нашого часу», «тепер», «у цьому році», «в минулому році» слід уникати. Краще вказувати конкретно рік і місяць.

Не допускається скорочення слів і назв (за винятком загальноприйнятих). Не рекомендується перенасичувати текст спеціальними термінами, тобто ускладнювати читання.

Виявлені при оформленні звіту помилки, описи та графічні неточності повинні бути виправлені чорнилом чорного кольору після охайної підчистки чи зафарбовування. Не допускається більше двох виправлень на одній сторінці.

Переписування підручників, інструкцій, методичних вказівок, дублювання звітів, подання одного звіту двома і більше студентами заборонено.

За зміст звіту, достовірність та об'єктивність усіх даних відповідає студент - автор звіту. 

Структура письмового звіту

На основі записів у щоденнику, а також накопичених у процесі практики організанійно-правових, оперативних, обліково-звітних, аналітичних матеріалів, студент складає письмовий звіт про виконання програми практики.

Звіт складається з таких частин:

1) титульний аркуш (оформлення див. додаток 3);

2) робоча програма (оформлення титульного листа програми див. додаток 2);

3) щоденник (оформлення див. додаток 5);

4) зміст,

5) вступ;

6) основна частина за темами;

7) висновки та пропозиції;

8) список використаних джерел;

9) відгук-характеристика керівника практики від бюджетної установи або фінансової організації за формою міститься у щоденнику;

10) рецензія викладача-керівника практики за формою міститься у щоденнику. 

Титульний аркуш

Титульний аркуш письмового звіту оформляється українською мовою за формою, наведеною в додатку 2. Виправлення і скорочення на титульному аркуші не допускаються. 

Зміст

У змісті послідовно записують усі складові частини письмового звіту: вступ, найменування тем, висновки і пропозиції, список використаних джерел із зазначенням номерів сторінок, на яких знаходиться їх початок. Форма наведена в додатку 4. 

Вступ

У вступі студенту слід обов'язково: вказати мету та завдання практики; дати коротку характеристику бюджетної установи або фінансової організації, де він проходить практику, а саме описати: суть діяльності; організаційну структуру, підпорядкованість, основні показники кошторису, аналіз їх виконання. Обсяг вступу повинне бути не більше 3-5 сторінок. 

Текст основної частини розбивається на розділи та параграфи згідно з програмою виробничої практики. В основній частині викладається характеристика бази практики та подається оцінка її роботи. Параграфи повинні бути розкриті з обов'язковим використанням практичних матеріалів.

На підставі дослідження кожний розділ програми практики обґрунтовується конкретними пропозиціями, спрямованими на удосконалення обліку.

Текст може містити ілюстрації і таблиці, які слід розміщувати відразу після посилання на них у тексті роботи. Ілюстрації чи таблиці слід розміщувати так, щоб їх можна було розглядати без повороту або з поворотом за часовою стрілкою. Не рекомендується розміщувати в звіті рисунки чи таблиці, розмір яких перевищує стандартний формат (210х297мм). Усі частини таблиць і рисунків виконуються в одному кольорі, всі лінії мають бути однієї товщини.

На одній сторінці може розміщуватись декілька ілюстрацій чи таблиць, але вони обов'язково повинні бути розділені текстом. Не допускається розрив речення таблицею.

Ілюстрації позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно в межах розділу. Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад: Рис. 1.2 (другий рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, її назву і пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією.

Таблиці також нумерують послідовно в межах розділу. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка. Наприклад: Таблиця 1.2 (друга таблиця першого розділу). У назві таблиці треба вказувати назву бюджетної установи, на матеріалах якої складено таблицю, та період за який наводяться дані. Крім того, над таблицею з правої сторони вказується скорочено одиниця виміру. Якщо використовується не одна, а кілька одиниць виміру, то вони подаються в кінці назви кожної колонки або після назви показників. Надпис Таблиця із зазначенням номера розміщують у правому верхньому куті над заголовком таблиці. Після цього необхідно вказати назву таблиці, яка розміщується симетрично над таблицею (додаток 6).

Якщо таблиця не вміщується на одній сторінці, можна перенести її на іншу. У такому випадку вертикальні рядки (графи) під шапкою таблиці слід пронумерувати, а на наступній сторінці замість заголовка в правому верхньому куті пишеться Продовження табл.1.2.

Формули нумерують послідовно в межах розділу. Але нумерувати слід лише ті формули, на які є посилання в подальшому тексті. Номер формули повинен складатися з номера розділу і порядкового номера формули в розділу, між якими ставиться крапка. Номери формул пишуть біля правого поля аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (3.1) (перша формула третього розділу). Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів слід наводити безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони наведені у формулі. Значення кожного символу та числового коефіцієнта треба подавати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова "де" без двокрапки.

В звіті про проходження практики необхідно робити посилання на додатки, ілюстрації, таблиці, формули, літературні та інші джерела.

При посиланні на використані джерела приводиться порядковий номер за списком використаних джерел, взятий у квадратні дужки, наприклад, [2]. Коли використовують відомості джерел з великою кількістю сторінок, тоді в посиланні необхідно точно вказати номери сторінок. Якщо джерела цитуються, то в кінці цитати, що закінчується лапками, ставиться порядковий номер використаного джерела та номер сторінки, на якій розміщена цитата (наприклад, [2, с.32] або[2,с.30-31]).

Посилання нa ілюстрації вказують порядковим номером ілюстрації, наприклад: "як це видно з рис. 1.2".

Посилання на таблиці вказують порядковим номером таблиці. При цьому слово "таблиця" в тексті пишуть скорочено, наприклад: "у табл. 1.3".

Посилання на формули вказують порядковим номером формули, наприклад: "у формулі (3.2)".

Посилання на раніше згадані рисунки, таблиці, додатки проводяться скороченим словом «дивись» (наприклад: див. рис. 1.1). 

Обсяг основної частини звіту з виробничої практики - 50-60 сторінок рукописного тексту (30-40 сторінок при друкуванні звіту з використанням шрифтів текстового редактора Word розміру 14 з полуторним міжрядковим інтервалом). 

Висновки

На основі узагальнення матеріалів проходження практики студент складає (в окремому розділі) підсумкові висновки і пропозиції щодо роботи бюджетної установи - бази практики.

У висновках проводиться оцінка результатів роботи з урахуванням сучасних тенденцій вирішення завдань.

Пропозиції повинні носити конкретний характер, бути чітко сформульованими та реальними.

Обсяг висновків – не менше 7 сторінок рукописного тексту (5 сторінок при друкуванні звіту з використанням шрифтів текстового редактора Word розміру 14 з полуторним міжрядковим інтервалом). 

Список використаних джерел

У списку вказуються тільки ті джерела, які були використані під час виконання програми практики і написання звіту.

Послідовність наведення джерел така:

- Закони та Постанови Верховної Ради України;

- Укази Президента;

- Постанови та Розпорядження Кабінету Міністрів України;

- нормативні документи міністерств і відомств України.

Усі наступні літературні джерела розміщуються в алфавітному порядку згідно з прізвищами авторів або назвами використаних джерел.

Загальний обсяг текстової частини звіту з практики (без списку використаних джерел) - 60-70 сторінок рукописного тексту (35-45 сторінок при друкуванні з використанням шрифтів текстового редактора Word розміру 14 з полуторним міжрядковим інтервалом).

5.4. Вимоги до змісту та оформлення додатків (IIчастина звіту) 

Друга частина звіту - це додатки. Оформленню додатків слід приділити особливу увагу, оскільки їх кількість та якість свідчать про те, наскільки глибоко та конкретно студент засвоїв програму практики, вивчив практичні матеріали, як старанно підібрав ці матеріали і настільки ґрунтовно підтвердив текстову частину звіту.

Друга частина звіту про проходження виробничої практики повинна містити матеріали в такій послідовності:

- титульний лист;

- додатки до кожного параграфа текстової частини.

Додатки наводяться у вигляді форм первинних, зведених документів, облікових регістрів, форм звітності.

У склад додатків слід також виносити допоміжний матеріал, який при включені в текстову частину захаращує текст (проміжні розрахунки; таблиці допоміжних та вихідних цифрових даних; інструкції, методики, розроблені в процесі проходження практики, ілюстрації допоміжного характеру; запропоновані форми документів тощо).

Кожен додаток повинен починатися з нової сторінки.

Додаток повинен мати заголовок, надрукований (або написаний чорнилом чорного кольору) угорі малими літерами (з першої великої) симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком, малими літерами (з першої великої) друкується слово "Додаток __", велика літера, що позначає додаток та його номер.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь.

Нумерація додатків здійснюється в межах кожного розділу. Наприклад, додатки до розділу 1: A.l, A.2 і т.д.; додатки до розділу 2: Б., Б.2, Б.3 і т. ін.

Текст кожного додатка за необхідності може бути поділений на розділи й підрозділи, які нумерують у межах кожного додатка. У такому разі перед кожним номером ставлять позначення додатка (літеру), крапку та відповідний номер. Наприклад: Додаток В.3.1; Додаток Д.4.2 тощо.

Ілюстрації, таблиці і формули, які розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад: рис. Д.1.2. - другий рисунок додатка Д.1.

У разі посилання у тексті на додатки, вказується їх номер, наприклад: (дод. А.1.).

Документи, облікові регістри, форми звітності та інші матеріали повинні бути правильно оформлені (усі реквізити заповнені) та достовірні. Замість підпису на документах вказуються прізвища посадових осіб.

Додатки, розміри яких більше формату А4, враховують як одну сторінку і згортають за форматом листів звіту.

Всі сторінки другої частини звіту про проходження виробничої практики необхідно пронумерувати в правому верхньому куті арабськими цифрами. На титульному листі нумерація не проставляється. Але він включається в загальну нумерацію.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!