Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3452 Зміст практики, Облік у бюджетних установах, БДФЕУ

Зміст практики, Облік у бюджетних установах, БДФЕУ

« Назад

4. Зміст практики

Під час ознайомлення з порядком документального оформлення господарських операцій та веденням обліку за всіма розділами програми необхідно обов'язково заповнювати відповідні документи і регістри, вивчати їх реквізити, порядок складання, руху і обробки.

Регістри заповнюють шляхом запису 3-4 найбільш типових операцій і підсумкових показників у рядках і графах.

Особливу увагу слід звернути на комп'ютеризацію обліку. Для цього з'ясовують, в якому напрямку вона здійснюється: комплексна комп'ютеризація бухгалтерського обліку або окремих ділянок чи господарських операцій. Крім того, з'ясовують рівень інформаційної системи обліку: проста інформаційна система обліку (локальні АРМ бухгалтера, індивідуальні інформаційні системи для бухгалтерій) чи високий рівень інформаційної системи обліку (розподілена система обробки даних, система АРМ бухгалтера тощо).

За наявності у секторі (відділі, групі) бухгалтерії автоматизованих робочих місць (АРМ) бухгалтера студенти знайомляться з роботою на мікро-ПЕОМ для отримання навичок самостійної роботи щодо організації і технології облікового процесу в цих умовах, вивчають склад первинної і підсумкової інформації, описують схему обробки облікових даних. 

Орієнтовний тематичний план

№ п/п

Зміст практики

Тривалість практики, дні

1

Загальне ознайомлення зі структурою установи чи організації (облікова політика) та основи побудови фінансового обліку

 

2

Організаційні аспекти обліку коштів державного бюджету в умовах функціонування казначейської системи

 

3

Облік фінансово-розрахункових операцій

 

4

Облік розрахунків з оплати праці, страхування та зі стипендіатами

 

5

Облік активів бюджетних установ

 

6

Облік власного капіталу

 

7

Звітність бюджетних установ

 

8

Оформлення звіту з практики

 

 

Всього

 

 

Зміст основних тем виробничої практики 

1. Загальне ознайомлення зі структурою установи чи організації (облікова політика) та основи побудови фінансового обліку 

Перед початком практики на підприємстві студенти вивчають його коротку історію, види, сутність, принципи і функції бюджетного обліку; структуру підприємства; структуру управління; взаємозв'язки і взаємостосунки відділів управління; структуру бухгалтерії установи і організацію її роботи; форми та план рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та облікові регістри, які застосовуються на підприємстві.

Після цього студенти повинні з'ясувати основні вимоги до організації бухгалтерського обліку, організацію документообороту, вказати основні фактори визначення облікової політики відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні», бюджетну класифікацію, порядок складання, розгляду та затвердження кошторисів бюджетних установ, інструкції, положення, методичні вказівки, які регулюють організацію бухгалтерського обліку безпосередньо на підприємстві. 

2. Організаційні аспекти обліку коштів державного бюджету в умовах функціонування казначейської системи 

Робоче місце - бухгалтерія.

Студент повинен ознайомитися зі структурою, чисельністю і змістом роботи цієї групи (відділу, сектору) бухгалтерії, вивчити і практично засвоїти: облік касових операцій та операцій з іншими грошовими коштами; проведення безготівкових розрахунків; облік руху грошових коштів на валютних рахунках.

Охарактеризувати принципи бюджетного фінансування та назвати розпорядників бюджетних коштів, подати порядок розгляду і затвердження документів на видатки бюджету, систему фінансування бюджетної установи за відомчою структурою та розподіл рахунків розпорядників та одержувачів бюджетних коштів.

Документальне оформлення касових операцій; аналітичний і синтетичний облік касових операцій загального та спеціального фонду; порядок заповнення меморіального ордеру 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13; облік касових операцій в системі рахунків бухгалтерського обліку; порядок проведення інвентаризації коштів; методика і техніка складання касової книги і порядок здачі звіту касира; порядок перевірки і обробки бухгалтером звіту касира; облік грошових коштів в дорозі та грошових документів.

Основні форми безготівкових розрахунків; порядок здійснення та відображення в oбліку розрахунків платіжними дорученнями через органи Державного казначейства, розрахунковими чеками, вимогами, акредитивами; поняття про поточні та реєстраційні рахунки; порядок відкриття рахунку в банку; документи, які необхідно подати в кредитну установу для відкриття, рахунку; виписка банку, її зміст, структура, порядок отримання та обробки; відображення руху грошових коштів на рахунках бухгалтерського обліку, облік касових та фактичних видатків.

Основні поняття з обліку грошових коштів на валютних рахунках; порядок відкриття та закриття валютних рахунків; документальне оформлення операцій на валютних рахунках; синтетичний та аналітичний облік операцій на валютних рахунках; порядок проведення перерахунку іноземної валюти; облік курсових різниць; облік операцій з купівлі та продажу валюти; особливості ведення меморіальних ордерів з обліку грошових коштів на валютних рахунках. 

3. Облік фінансово-розрахункових операцій 

Робоче місце — бухгалтерія.

Студент повинен вивчити і практично засвоїти: облік та види платежів в бюджет; особливості оплати витрат на відрядження та їх облік; облік підзвітних сум і розрахунків з підзвітними особами; порядок визнання довгострокової дебіторської заборгованості; облік дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги; облік іншої поточної дебіторської заборгованості; облік резерву сумнівних боргів та витрат майбутніх періодів; облік розрахунків з постачальниками; облік короткострокових кредитів; облік поточної заборгованості за довгостроковими зобов'язаннями; облік розрахунків з відшкодування завданих збитків; облік розрахунків у порядку планових платежів.

Визнання форм безготівкових розрахунків, розрахунки платіжними дорученнями через орган Державного казначейства, порядок розрахунків казначейськими векселями; облік довгострокової дебіторської заборгованості; оцінка довгострокової дебіторської заборгованості; класифікація дебіторської заборгованості; види довгострокової дебіторської заборгованості; довгострокові векселі одержані; аналітичний облік довгострокової дебіторської заборгованості; відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку з обліку довгострокової дебіторської заборгованості; узагальнення інформації про довгострокову дебіторську заборгованість в облікових регістрах.

Документування та облік розрахунків за виданими авансами, з підзвітними особами, за нарахованими доходами, за претензіями, за відшкодування завданих збитків, за позиками членам кредитних спілок, з іншими дебіторами; облік розрахунків за виданими авансами; поняття про підзвітні особи; порядок відображення в обліку господарських витрат здійснених підзвітними особами; аналітичний облік розрахунків з підзвітними особами; порядок оформлення службового відрядження; порядок видачі грошей у підзвіт; правила і порядок оформлення та затвердження звіту про використання коштів виданих на відрядження або під звіт; розміри відшкодувань витрат на службові відрядження; порядок стягнення своєчасно неповернених підзвітних сум; облік розрахунків за нарахованими доходами; поняття дивідендів, роялті, відсотків; документування операцій з обліку розрахунків за нарахованими доходами; облік розрахунків за претензіями; порядок оформлення претензії; момент визнання претензій та відображення їх в бухгалтерському обліку; облік розрахунків за відшкодуванням завданих збитків; документування операцій з обліку розрахунків за відшкодуванням завданих збитків; інвентаризація дебіторської заборгованості; розкриття інформації про дебіторську заборгованість у фінансовій звітності.

Облік кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги; документування господарських операцій з обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками; відображення операцій по розрахунках з постачальниками та підрядниками на рахунках бухгалтерського обліку; аналітичний облік операцій з постачальниками та підрядниками; синтетичний облік операцій з постачальниками та підрядниками; порядок заповнення меморіального ордеру № 6, 7, 4. аналітичного обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками; відображення зобов'язань за розрахунками з постачальниками у фінансовій звітності. 

4. Облік розрахунків з оплати праці, страхування та зі стипендіатами 

Робоче місце - бухгалтерія

Студент повинен вивчити і практично засвоїти: облік розрахунків з оплати праці та соціального страхування; облік розрахунків з бюджетом та по інших операціях.

Поняття про оплату праці та заробітну плату; фактори, що визначають розмір заробітної плати: складність і умови виконуваної роботи, професійно-ділові якості працівника; поняття про основну, додаткову заробітну плату та інші заохочувальні та компенсаційні виплати; форми і системи оплати праці, їх коротка характеристика: погодинна (проста погодинна, погодинно-преміальна); відрядна (пряма відрядна, відрядно-преміальна, акордна) тощо; облік чисельності та складу працівників і використання робочого часу; організація обліку особового складу в бухгалтерії та у відділі кадрів; організація обліку робочого часу.

Документальне оформлення і порядок нарахування зарплати, різних доплат і надбавок та виплат з розрахунку середньої зарплати. Порядок нарахування погодинної оплати праці та їх документальне оформлення; документальне оформлення та порядок нарахування відрядної оплати праці; порядок оплати роботи в понаднормовий час, у святкові та неробочі дні, оплата браку, часу простою, допущеного не з вини працівника, поєднання (суміщення) професій та посад, оплата роботи у нічні години та їх документальне оформлення.

Порядок нарахування чергових і додаткових відпусток або компенсацій за невикористані відпустки; порядок нарахування заробітної плати за виконання державних і громадських обов'язків; перебування у відрядженнях; вихідної доплати при звільненні; у всіх випадках тимчасової непрацездатності; інших передбачених законодавством випадках та їх документальне оформлення.

Визначення місячного сукупного оподатковуваного доходу; порядок нарахування податку з доходу фізичних осіб; види податкових соціальних пільг категорії працюючих, що користуються податковими соціальними пільгами; утримання єдиного соціального внеску.

Види утримань із заробітної плати за рішенням держави чи судових органів (аліменти, інші виконавчі листи); на користь підприємства за усною чи письмовою згодою працівника (відшкодування втрат, утримання підзвітних сум, тощо); утримання на користь третіх осіб (квартплата); за заявою працівника (утримання індивідуальних кредитів, внесків добровільного страхування тощо); методика розрахунку вищеназваних утримань та порядок їх відображення в обліку.

Організація аналітичного обліку заробітної плати; характеристика рахунку 66 "Розрахунки по оплаті праці" та відповідних субрахунків; документування операцій з обліку розрахунків з оплати праці; розрахунково-платіжна відомість, її основні реквізити та порядок заповнення; карточки - особові рахунки як регістри аналітичного обліку розрахунків із робітниками і службовцями по заробітній платі та їх основні реквізити; поняття про депоновану заробітну плату та організація аналітичного обліку депонованої заробітної плати; платіжна відомість, її основні реквізити та порядок ведення; організації синтетичного обліку розрахунків по заробітній платі; відображення операцій з обліку розрахунків з оплати праці на рахунках бухгалтерського обліку; порядок ведення меморіального ордеру 5, 5А,; відображення операцій за розрахунками з оплати праці у фінансовій звітності.

Облік розрахунків зі страхування; облік ЄСВ; облік розрахунків у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, документування операцій та синтетичний облік розрахунків зі страхування; порядок складання меморіального ордеру № 5, до якого повинні бути прикладені всі документи, завдяки яким була нарахована заробітна плата (табель обліку робочого часу, накази про звільнення та зарахування; лікарняні листи, тощо); відображення операцій з обліку розрахунків на рахунках обліку, в облікових регістрах та фінансовій звітності. 

5. Облік активів бюджетних установ 

Робоче місце - бухгалтерія.

Студент повинен вивчити і практично засвоїти: порядок визнання, класифікацію та оцінку основних засобів; облік надходження основних засобів та витрат на їх утримання; облік зносу, основних засобів; облік вибуття необоротних активів; облік орендних і лізингових операцій; облік інших необоротних матеріальних активів та їх зносу; порядок визнання, оцінки та переоцінки нематеріальних активів; аналітичний та інвентарний облік основних засобів; облік вибуття та списання основних засобів; інвентаризація основних засобів необоротних матеріальних активів.

Шляхи надходження необоротних активів та їх облік: придбання основних засобів за грошові кошти, безоплатне отримання основних засобів, отримання основних засобів за рахунок позабюджетних коштів, переведення оборотних активів до основних засобів, надходження основних засобів внаслідок обміну; документування операцій з надходження основних засобів; аналітичний облік надходження основних засобів; синтетичний облік основних засобів; порядок заповнення первинних документів ф. № 03-1, 03-2, 03-3, 03-4, 03-5, 03-12 (бюджет); облік капітального будівництва.

Сутність, об'єкт та період зносу основних засобів; методи нарахування зносу та амортизації необоротних активів; поняття про знос, розміри нарахування зносу та порядок його відображення в обліку; порядок відображання нарахування зносу та амортизації в бюджетному обліку; порядок відображання розміру зносу основних засобів у формах звітності.

Облік ремонту і модернізації основних засобів, порядок відображення в обліку господарських операцій з ремонту і модернізації основних засобів, порядок списання з балансів установ основних засобів.

Вибуття нематеріальних активів внаслідок продажу, безкоштовної передачі, ліквідації об'єкта нематеріальних активів, інвентаризація основних засобів та інших необоротних матеріальних активів; порядок визначення відхилень за результатами інвентаризації та їх регулювання і відображення в обліку. 

6. Облік власного капіталу 

Робоче місце - бухгалтерія

Студент повинен вивчити і практично засвоїти: законодавчу та нормативну бази обліку власного капіталу; класифікацію, облік та порядок оцінки запасів, особливості організації обліку запасів, облік запасів у місцях їх зберігання та використання, синтетичний та аналітичний облік запасів та МШП, ознайомитись із поняттям власного капіталу бюджетних установ та завдання його обліку; із основними завданнями та функціями власного капіталу бюджетної установи

Відобразити в обліку результати переоцінок; представити порядок та облік переоцінок матеріальних та нематеріальних активів бюджетних установ; охарактеризувати нормативно-правові акти, якими необхідно керуватися при веденні обліку власного капіталу бюджетної установи.

Класифікація запасів; оцінка запасів при їх надходженні; економічне та раціональне використання матеріальних цінностей; контроль за всіма операціями надходження, зберігання, руху та використання матеріальних цінностей; характеристика рахунків з обліку запасів; відображання даних про запаси в облікових регістрах та розкриття інформації у фінансовій звітності.

Документування господарських операцій з руху виробничих запасів; характеристика субрахунків обліку запасів; аналітичний облік запасів; організація та порядок ведення складського обліку запасів; порядок складання та представлення звіту про рух запасів завідуючими складами; організація та порядок ведення аналітичного та синтетичного обліку запасів у бухгалтерії; порядок відображення залишків запасів у формах звітності; синтетичний облік запасів, продуктів харчування, медикаментів та МШП; контроль за використанням запасів у виробництві; облік переоцінки запасів; інвентаризація запасів; порядок складання інвентаризаційних описів, порівняльних відомостей; відображення результатів інвентаризації на рахунках бухгалтерського обліку.

Поняття про малоцінні та швидкозношувані предмети, їх характеристика та класифікація; особливості обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів; документування надходження та використання малоцінних та швидкозношуваних предметів; аналітичний та синтетичний облік малоцінних та швидкозношуваних предметів; відображення операцій з руху малоцінних та швидкозношуваних предметів в бухгалтерському обліку; інвентаризація оборотних малоцінних та швидкозношуваних предметів.

Облік продуктів харчування, надходження та відпуск продуктів харчування на основі „Меню-вимоги”, порядок обліку малоцінних необоротних матеріальних активів, типові форми цих документів ф.№ МШ-4, МШ-6, МШ-7, МШ-8, меморіальний ордер №10.  

8. Звітність бюджетних установ 

Робоче місце - бухгалтерія.

Студент знайомиться з класифікацією звітності та технікою завершення облікового процесу і складанням книги Журнал-Головна; вивчає зміст і порядок складання бухгалтерського балансу; знайомиться зі складом форм місячної, квартальної звітності підприємства, бухгалтерські проведення щодо списання заключними оборотами доходів і видатків, закриття рахунків та порядок складання річної бухгалтерської звітності; визначення результатів виконання кошторису.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!