Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3449 Мета і завдання виробничої практики, Облік у бюджетних установах, БДФЕУ

Мета і завдання виробничої практики, Облік у бюджетних установах, БДФЕУ

« Назад

1. Мета і завдання виробничої практики

Пропонована програма – керівництво для студентів у поетапному проходженні практики, набутті практичних навиків на тій чи іншій ділянці облікової роботи. 

Мета практики - поглиблення знань, які отримали студенти в процесі навчання, оволодіння сучасними формами та методами економічної роботи, формування професійних умінь і навичок з бухгалтерського обліку для прийняття самостійних рішень при виконанні конкретної роботи в реальних умовах ведення обліку в бюджетних установах, формування навиків систематично поновлювати свої знання і творчо застосовувати їх у практичній діяльності. 

Завдання виробничої практики - набуття студентами професійних умінь за спеціальністю, закріплення, розширення і систематизація знань з бухгалтерського обліку на підставі вивчення особливостей діяльності підприємства. 

Головні завдання практики: вивчення особливостей майбутньої професії й отримання практичної підготовки для виконання обов'язків облікового працівника.

За період проходження виробничої практики студенти ознайомлюються з:

- особливостями діяльності підприємства (установи, організації), роботою бухгалтерії;

- організацією документообігу і технікою складання первинних документів з обліку господарських операцій;

- порядком узагальнення первинної інформації з відображенням її у регістрах синтетичного й аналітичного обліку;

- порядком складання бухгалтерської (фінансової) та статистичної звітності.

Зміст та робоча програма виробничої практики подана в додатку 1. 

Планування та організація практики на всіх стадіях її здійснення передбачає:

- послідовне розширення обсягу умінь, практичних навичок з бухгалтерського обліку і їх ускладнення в міру переходу від одного етапу практики до наступного;

- зв'язок між теоретичним і практичним навчанням;

- цілісність підготовки спеціалістів для виконання основних професійних функцій відповідно до освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр.

Проходження практики охоплює такі етапи:

1) вибір бази практики;

2) проходження інструктажу з організації практики та охорони праці;

3) складання робочої програми практики під керівництвом викладачів та представників бази практики;

4) відпрацювання питань програми в конкретній бюджетній установі;

5) збір, узагальнення й опрацювання матеріалу;

6) написання текстової частини звіту, оформлення роботи;

7) складання керівником практики від бюджетної установи відгуку-характеристики про результати проходження практики студентом;

8) рецензування звітної документації викладачем-керівником практики;

9) захист результатів практики. 

Під час проходження практики та написання звітної документації студент повинен:

1) закріпити теоретичні знання з дисципліни "Облік у бюджетних установах";

2) удосконалити практичні вміння та навички;

3) навчитися підбирати та систематизувати матеріал практичної діяльності бюджетних установ;

4) застосовувати отриману інформацію і набути досвід при оформленні додатків до звіту;

5) конкретизувати отримані дані в схемах, таблицях, діаграмах;

6) вміти викладати в письмовій формі зібрану інформацію;

7) навчитись аналізувати діяльність бюджетної установи, робити самостійні висновки та пропозиції щодо покращення її роботи.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!