Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3445 Методичні рекомендації та вимоги до захисту дипломної роботи, Психології, НПУ ім. Драгоманова

Методичні рекомендації та вимоги до захисту дипломної роботи, Психології, НПУ ім. Драгоманова

« Назад

5. Методичні рекомендації та вимоги до захисту дипломної роботи

Не пізніше, ніж за місяць до захисту роботи вона подається науковому керівникові для проведення її обговорення з метою допуску до захисту.

Попереднє обговорення дипломної роботи здійснюється на засіданні профільної кафедри або спільних засідань кафедр з урахуванням висновків наукового керівника і має на меті проведення студентом аналізу пропозицій і зауважень, доопрацювання роботи для її захисту на ДЕК та одержання студентом кафедрального допуску до захисту, оформленого протокольно.

Після попереднього обговорення і доопрацювання роботи студентом вона подається науковому керівникові з метою підготовки ним відгуку на дослідження, а також направляється на рецензування. Захист дипломної роботи потребує двох рецензій – внутрішньої (з організації, де виконана дана робота) і зовнішньої. Рецензія може бути надана професорсько-викладацьким складом або науковцями певного фаху, які працюють у галузі проблематики, що розробляється студентом. Рецензія подається в письмовій формі.

На виконану дипломну роботу науковий керівник і рецензенти складають відгук за такою схемою:

- актуальність дослідження;

- ефективність використаної методології наукового пошуку;

- рівень використання набутих у процесі навчання теоретичних знань;

- перспективність запропонованих рекомендацій і висновків;

- недоліки роботи;

- рекомендації щодо оцінювання представленої роботи.

Наступним етапом є подання дипломної роботи до захисту в ДЕК. До захисту допускаються студенти за умови повного виконання навчального плану. Термін подання дипломної роботи до ДЕКу – 2 тижні до захисту.

В разі відповідності поданої роботи всім вимогам кафедра, на якій виконувалася робота, приймає рішення про допуск студента до захисту, роблячи в особі завідуючого кафедрою відповідний запис на титульному аркуші дипломної роботі. В разі невідповідності роботи встановленим вимогам керівник (або завідуючий кафедри) може не допустити студента до захисту. Рішення про недопуск роботи до захисту має бути затверджено на засіданні кафедри. 

Для захисту дипломної роботи створюються комісії за основними напрямками наукових досліджень з числа досвідчених працівників професорсько-викладацького складу, а також із залученням керівництва галузевих управлінь у складі Голови, секретаря, трьох членів.

При захисті дипломних робіт у державну комісію подаються:

– дипломна робота з витягом з протоколу засідання профільної кафедри про її допуск до захисту;

– письмовий відгук наукового керівника з характеристикою діяльності студента під час виконання дипломної роботи;

– письмові рецензії на дипломну роботу;

– реферат (обсягом 3-4 сторінки) у кількості 4-х примірників, що є стислим викладом змісту дипломної роботи, який має включати титульний аркуш, зміст, вступ та висновки;

– можливо подати інші матеріали, які характеризують наукову і практичну цінність виконаної дипломної роботи: надруковані статті за темою роботи, документи, що вказують на практичне використання роботи тощо.

Захист дипломних робіт проводиться на відкритому засіданні Державної екзаменаційної комісії за участю не менш, ніж половини її складу при обов'язковій присутності голови комісії. Для захисту роботи студент готує доповідь (8-10 хвилин), яка повинна відбивати зміст дослідження, його мету, завдання, об'єкт та предмет; обґрунтування вибору теми, ступеня її висвітлення в науковій літературі. Основна частина доповіді присвячується викладенню результатів за матеріалами власного дослідження, науково-практичних висновків і рекомендацій. У процесі виступу на захисті для унаочнення основних результатів дослідження рекомендується використовувати заздалегідь підготовлені мультимедійні презентації, що суттєво полегшує сприйняття змісту дипломної роботи.

Після доповіді студента і його відповідей на запитання оголошуються рецензії на роботу, відгук наукового керівника. Студенту надається можливість дати пояснення щодо зауважень, дати відповіді на запитання членів ДЕК. Відповіді мають бути короткими (як правило, з двох-трьох речень), впевненими, чіткими, конкретними.

При оцінці випускної кваліфікаційної роботи виходять з того, що студент повинен уміти: формулювати мету і завдання дослідження; складати план дослідження; вести бібліографічний пошук із застосуванням сучасних інформаційних технологій; використовувати сучасні методи наукового дослідження, модифікувати наявні та розробляти нові методи, виходячи із завдань конкретного дослідження; обробляти отримані дані, аналізувати і синтезувати їх на базі відомих літературних джерел; оформляти результати досліджень відповідно до сучасних вимог у вигляді звітів, рефератів, статей.

Критерії оцінювання з урахуванням специфіки напряму підготовки за національною шкалою та шкалою ECTS розробляються та затверджуються випусковою і профільною кафедрами.

Оцінювання дипломної роботи проводиться за 100-бальною шкалою на основі наступних критеріїв: 

№з/п

 

 Критерії оцінювання

Рівень відповідності до критерію (бали)

Максимальна кількість балів за критеріями

Низький

Середній

Високий

11.

Відповідність назви змісту роботи

0-1

2-3

4-5

5

2.

Актуальність дослідження

0-3

4-7

8-10

10

33.

Наукова новизна отриманих результатів

0-3

4-7

8-10

10

44.

Практична значущість роботи

0-3

4-7

8-10

10

55.

Використання термінологічного апарату

0-1

2-3

4-5

5

66.

Використання фахової літератури

0-1

2-3

4-5

5

77.

Узагальнення здобутків психологічної теорії та практики

0-3

4-7

8-10

10

 8.

Обґрунтованість стратегії дослідження

0-3

4-7

8-10

10

 9.

Логічність викладу матеріалу

0-3

4-7

8-10

10

10.

Обґрунтованість висновків

0-3

4-7

8-10

10

11.

Оформлення роботи

0-1

2-3

4-5

5

12.

Компетентність у відповідях на запитання при захисті результатів дослідження

0-3

4-7

8-10

10

Разом:

100

Орієнтовні критерії оцінювання:

Оцінка «відмінно» ставиться, якщо у дипломній роботі обґрунтовано актуальність теми; тему розкрито повністю; робота містить елементи наукової новизни, має теоретичне й практичне значення; доповідь на захисті є логічною, змістовною, проголошена з вільним оперуванням професійною термінологією; відгук і рецензія позитивні; відповіді на запитання вичерпні й переконливі; робота повністю відповідає встановленим вимогам.

Оцінка «добре» ставиться, якщо тема роботи практично розкрита, але наявні певні недоліки, які не мають істотного значення; у теоретичній частині поверхнево проаналізовано літературні джерела, новизна та практичне значення представлені не зовсім чітко; висновки не є переконливими; є окремі зауваження в рецензіях та відгуку наукового керівника; доповідь студента на захисті побудована логічно, проголошена з вільним оперуванням матеріалу, відповіді на запитання переважно вичерпні й переконливі; робота оформлена в межах встановлених вимог.

Оцінка «задовільно» ставиться, якщо тема роботи в основному розкрита, але мають місце певні недоліки змістового характеру; нечітко сформульовані мета, завдання, об’єкт, предмет дослідження; не обґрунтовано вибір методик емпіричного дослідження; його результати представлені описово і не проаналізовані на достатньому рівні; висновки й пропозиції, що містяться в роботі не обґрунтовані; рецензії й відгук наукового керівника містять окремі зауваження, які не отримали пояснення; доповідь прочитана за текстом, або підготовлена невдало; не всі відповіді на запитання одержали належної аргументації; є зауваження щодо оформлення роботи.

Оцінка «незадовільно» ставиться, якщо в роботі відсутній ґрунтовний огляд літературних джерел; розділи не узгоджені між собою; відсутнє власне емпіричне дослідження студента; не зазначена позиція автора; мають місце суттєві недоліки в оформленні роботи; виступ на захисті свідчить про слабку орієнтацію в досліджуваній проблемі.

Аналіз виконаних та захищених дипломних робіт в Інституті дає можливість виділити типові помилки, зокрема:

– зміст роботи не відповідає плану дипломної роботи;

– тема не розкрита повністю або частково;

– розділи, підрозділи і пункти не відображають реальну проблемну ситуацію, стан об'єкта й предмета;

– мета сформульована абстрактно і не відбиває специфіки об'єкта і предмета дослідження;

– автор не виявив самостійності, робота включає елементи плагіату;

– огляд теоретичної та емпіричної літератури з теми має форму анотованого списку і не відбиває рівня досліджуваності проблеми;

– не розкрито в повному обсязі зміст та організацію власного емпіричного дослідження;

– кінцевий результат не відповідає меті дослідження, висновки не відповідають поставленим завданням;

– неправильно оформлені посилання на першоджерела або вказані не ті, з яких запозичено матеріал;

– список використаних джерел подається без дотримання вимог;

– обсяг та оформлення роботи не відповідають вимогам; робота виконана неохайно, з помилками.

Рішення про оцінку захисту дипломної роботи приймається на закритому засіданні ДЕК, результат оголошується після затвердження протоколу головою ДЕК. Випускники-спеціалісти, які за підсумками навчання отримали диплом з відзнакою, можуть рекомендуватися Державною екзаменаційною комісією та Вченою радою Інституту для вступу до аспірантури, а випускники-бакалаври – для вступу до магістратури.

Спеціалісти, які виконали наукову роботу, але одержали під час захисту оцінку "незадовільно", отримують довідку встановленого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України зразка, їм надається право повторного захисту дипломної роботи протягом одного року. При повторному захисті необхідним є проведення нового рецензування. Щодо останнього ДЕК виносить відповідне рішення і фіксує його протокольно. Рішення комісії є остаточним і оскарженню не підлягає.

Секретар комісії із захисту дипломних робіт після захисту здає їх до архіву кафедри, на якій вони виконувалися, де вони реєструються і зберігаються у фонді дипломних робіт протягом 5 років. Дипломні роботи, що мають вагоме науково-практичне значення, можуть бути рекомендовані ДЕКом для опублікування у вигляді окремих навчально-методичних посібників. За дипломними роботами зберігається статус авторського права.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!