Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3444 Загальні вимоги до оформлення дипломної роботи, Психології, НПУ ім. Драгоманова

Загальні вимоги до оформлення дипломної роботи, Психології, НПУ ім. Драгоманова

« Назад

4. Загальні вимоги до оформлення дипломної роботи

Дипломна робота подається у друкованому варіанті у двох примірниках. Один з них надається науковому керівнику, другий – на кафедру, на якій виконувалася робота.

Орієнтовний обсяг дипломної роботи:

– титульний аркуш – 1 сторінка;

– зміст – 1-2 сторінки;

– вступ – 2-3 сторінки;

– основна частина – 50-70 сторінок;

– висновки – 3-4 сторінки;

– список використаної літератури – 50-60 джерел;

– додатки – не регламентується.

Роботу друкують за допомогою комп’ютера через 1,5 інтервали шрифтом 14 Times New Roman до 29 – 30-ти рядків на сторінку. На аркуші білого паперу формату А4 слід залишати поля таких розмірів: верхнє та нижнє – 20 мм, ліве – 30 мм, праве – 10 мм.

Заголовки структурних частин дипломної роботи «ЗМІСТ» , «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «ДОДАТКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ» друкують великими літерами симетрично до набору.

Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою.

Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в розрядці у підбір до тексту. В кінці заголовка, надрукованого в підбір до тексту, ставиться крапка.

Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та текстом повинна дорівнювати 3 – 4 інтервалам.

Не допускається розміщати назви розділу, підрозділу, а також пункту й підпункту в нижній частині сторінки, якщо після нього розташований тільки один рядок тексту.

Нумерація

Сторінки дипломної роботи варто нумерувати арабськими цифрами, дотримуючись наскрізної нумерації по всьому тексту. Номер сторінки проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки наприкінці.

Титульну сторінку включають до загальної нумерації сторінок. Номер на титульному аркуші не проставляють. Ілюстрації й таблиці, розташовані на окремих сторінках, включають до загальної нумерації сторінок.

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. В кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: 2.3. (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку наводять заголовки підрозділу.

Ілюстрації

Ілюстрації (рисунки, графіки, схеми, діаграми, фотознімки) варто розташовувати безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. На всі ілюстрації повинні бути посилання в тексті і поданий їх аналіз.

Ілюстрації можуть мати назву, яку розміщують під ілюстрацією. Ілюстрація позначається словом “Рис. .........”, що разом із назвою ілюстрації розміщують після пояснювальних даних, наприклад, “Рис. 2.1 Мотиви навчальної діяльності підлітків”. Ілюстрації варто нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком ілюстрацій, які є в додатках. Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, розділених крапкою. Наприклад, “Рис. 2.2” – другий рисунок другого розділу. 

Таблиці

Цифровий матеріал, як правило, повинен оформлюватися у вигляді таблиць.

Таблиця 2.1

Назва таблиці

Назва рядків

Назва граф таблиці

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

Таблицю варто розташовувати безпосередньо після тексту, у якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці повинні бути посилання в тексті. Назву таблиці розміщують посередині тексту.

Таблиці нумерують арабськими цифрами наскрізною нумерацією в межах розділу, за винятком таблиць, що розміщуються в додатках. Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, розділених крапкою, наприклад, таблиця 2.1 – перша таблиця другого розділу. Слово “Таблиця ...” і її номер пишеться курсивом. Таблиця має назву, яку розміщують над таблицею в центрі.

Якщо рядки або графи таблиці виходять за формат сторінки, таблицю ділять на частини та розміщують одну частину під іншою або поруч, переносячи частину таблиці на наступну сторінку. У цьому випадку нумерують графи, повторюють їх нумерацію на наступній сторінці. Назву таблиці не повторюють. Слово “Таблиця ...” вказують один раз, справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть “Продовж. табл. ...” з указівкою її номера.

Заголовки граф таблиці пишуть великими літерами, а підзаголовки – малими, якщо вони складають одне речення із заголовком. Підзаголовки, що мають самостійне значення, пишуть з великої літери. Наприкінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять. Заголовки і підзаголовки граф указують в однині. Допускається зменшення розміру шрифту в таблиці.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!