Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3443 Методичні рекомендації та вимоги до структури і змісту дипломної роботи, Психології, НПУ ім. Драгоманова

Методичні рекомендації та вимоги до структури і змісту дипломної роботи, Психології, НПУ ім. Драгоманова

« Назад

3. Методичні рекомендації та вимогидо структури і змісту дипломної роботи

Дипломна робота має чітку структуру і містить титульний аркуш, зміст, перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів (за необхідності), вступ, основну частину (декілька розділів), висновки, список використаних джерел, додатки (за необхідності).

На титульному аркуші вказуються найменування міністерства, вищого навчального закладу та кафедри, на якій виконувалася дипломна робота; прізвище, ім’я та по батькові автора; назва роботи; шифр і найменування спеціальності; науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали наукового керівника; місто і рік. На титульному аркуші зазначається «На правах рукопису».Зразок оформлення титульної сторінки дипломної роботи подано у Додатку 2.

Зміст подається на початку роботи та містить найменування та номери початкових сторінок усіх структурних компонентів дипломної роботи: вступу, розділів та підрозділів основної частини, висновків до розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків (при наявності).

Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів. Якщо в дипломній роботі вжита специфічна термінологія, а також використано маловідомі скорочення, нові символи, позначення тощо, то їх перелік може бути поданий в роботі у вигляді окремого списку, який розміщують перед вступом. Якщо в роботі спеціальні терміни, скорочення, символи, позначення і таке інше повторюються менше трьох разів, перелік не складають, а їх розшифровку наводять у тексті при першому згадуванні.

У вступі здійснюється постановка проблеми з обґрунтуванням актуальності теми, визначення об’єкта й предмета дослідження, мети, завдань та методів дослідження. Подається короткий огляд літератури з теми, після чого формулюються нерозроблені аспекти та окремо ті питання, які будуть розглядатися у даній роботі. Далі подається структура роботи та стислий огляд її основних положень.

Вступ включає короткий опис наукової та практичної новизни дипломного дослідження, особливості апробації результатів роботи у вигляді їх застосування на практиці або у доповідях на конференціях, олімпіадах та семінарах. Вступ та висновки слід писати після повного завершення основної частини, в противному разі неможливо сформулювати вичерпний вступ, адже автор ще цілком не оволодів матеріалами з теми.

Об’єкт у психологічному дослідженні – це процес або явище, що породжується проблемною ситуацією і обирається для вивчення. Предмет дослідження міститься в межах об’єкта як вузька, окреслена частина психологічної реальності, яка досліджується безпосередньо. Чітке формулювання об’єкт-предметного відношення дає можливість студенту отримувати справді наукові, конкретні знання, які можуть легко переводитися в методичний план впровадження у вищу школу.

Наявність гіпотези у дипломному дослідженні з психології є не обов’язковою, але бажаною. Це припущення про основні результати дослідження, які стануть більш якісними на основі аналізу наукових джерел, власних дослідницьких дій та умовисновків.

Основна частина поділяється на розділи, підрозділи і пункти. Кожний розділ починається з нової сторінки. Основному тексту може передувати передмова з коротким описом вибраного напрямку. В кінці розділу формулюються висновки із стислим викладенням наведених наукових і практичних результатів.

В розділах основної частини подаються: розгорнутий огляд теоретичних та емпіричних джерел з теми; виклад загальної стратегії дослідження з описом основних методів та методик; опис проведеного експериментального дослідження з аналізом та узагальненням результатів; розробка методичних рекомендацій щодо впровадження отриманих результатів в процес навчання у вищій школі.

У першому розділі розкриваються основні наукові теоретичні та емпіричні розробки з теми дослідження. Студент має висловлювати власну думку з приводу наведених концепцій й теорій, вказати питання, які залишилися нерозв’язаними та потребують експериментального вивчення.

У другому розділі обґрунтовується загальний напрям дослідження. Подається розгорнутий опис застосованих методів та методик психологічного дослідження, а також критеріїв математичної статистики (за необхідності).

У другому і/або третьому розділі розкриваються результати власного дослідження. Даються оцінки повноти вирішення поставлених завдань й достовірності одержаних результатів, їх порівняння з аналогічними результатами вітчизняних та зарубіжних дослідників. Обґрунтовується потреба додаткових досліджень.

Висновки є логічним завершенням дипломної роботи, підсумками проведеної роботи. Вони подаються у вигляді окремих лаконічних положень як відповіді на поставлені завдання. Розкриваються результати, отримані в ході проведеного дослідження, підкреслюється їхня практична значущість, визначаються основні напрями для подальшого дослідження. Висновки мають бути сформульовані в такий спосіб, щоб не повторювали змісту вступу, основної частини роботи та висновків, зроблених у розділах.

Список використаних джерел відображає обсяг опрацьованої літератури та ступінь вивчення досліджуваної теми. Він свідчить про рівень оволодіння студентом навичками роботи з науковою літературою. Літературу слід розміщувати в порядку згадування джерел у тексті або в алфавітному порядку прізвищ авторів та назв праць. Спочатку подаються видання українською та російською мовами, потім – іншомовні. У тексті роботи посилання на номери списку даються у квадратних дужках – [ ]. Якщо необхідно вказати номер сторінки, її ставлять через кому після номера видання в списку використаних джерел, наприклад: [10, с. 12 – 14].

У додатках висвітлюються навчально-методичні, емпіричні матеріали, які необхідні для повноти сприйняття роботи: методики, схеми, таблиці експериментальних даних, розрахунки та математичні розрахунки, ілюстрації тощо.

Кожний додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово „Додаток_____” і велика літера, що позначає додаток.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б. Перед додатками повинен бути аркуш зі словом “ДОДАТКИ”, розташованим посередині аркуша.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!