Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3442 Методичні рекомендації до підготовки дипломної роботи, Психології, НПУ ім. Драгоманова

Методичні рекомендації до підготовки дипломної роботи, Психології, НПУ ім. Драгоманова

« Назад

2. Методичні рекомендації до підготовки дипломної роботи

Дипломна робота – це випускна науково-кваліфікаційна робота, яка являє собою експериментальне дослідження однієї з актуальних тем у галузі практичної психології, в якій її автор демонструє рівень оволодіння необхідними теоретичними знаннями і практичними уміннями й навичками, що дозволяють йому самостійно вирішувати професійні завдання. Її виконання передбачене Державним освітнім стандартом вищої професійної освіти за напрямом підготовки «Практична психологія» з присудженням кваліфікації «практичний психолог». У стандарті вказано, що випускна кваліфікаційна робота психолога повинна:

– носити творчий характер;

– відповідати вимогам логічного і чіткого викладу матеріалу, достовірності фактів;

– відображати уміння студента користуватися раціональними прийомами пошуку, відбору, опрацювання і систематизації інформації;

– бути правильно оформленою (мати чітку структуру, завершеність, відповідно оформлені бібліографічні посилання, список літератури тощо).

Дипломна робота має бути науково-практичним дослідженням, в якому теоретичні положення і висновки поєднуються з аналізом і узагальненням практичного досвіду, розробкою науково-обґрунтованих пропозицій і рекомендацій. Науковість роботи виражається в аналізі різних концепцій, поглядів з обраної проблематики, їх зіставленні, аргументації власної позиції, у вирішенні теоретичних і практичних завдань, висуненні нових ідей.

Дипломна робота – це самостійне, творче дослідження. В результаті її виконання студент повинен:

– показати знання основних теоретичних положень і наукових проблем з теми, рівень освоєння методів наукового аналізу складних психологічних явищ, уміння робити теоретичні узагальнення і практичні висновки;

– вільно орієнтуватися в нормативних актах і літературі;

– вивчити як позитивний, так і негативний практичний досвід;

– сформулювати обґрунтовані пропозиції і рекомендації з окресленої проблеми.

Дипломна робота, з одного боку, має узагальнюючий характер, оскільки є своєрідним підсумком підготовки спеціаліста (бакалавра), а з іншого – самостійним оригінальним науковим дослідженням студента, у розробці якого зацікавлені навчальні заклади, установи та організації. Виходячи з цього, студент упорядковує накопичені наукові факти та доводить їх наукову цінність, практичну значущість. Форма викладу в дипломній роботі характеризується певним ступенем абстрагування, активним застосуванням засобів логічного мислення, комп'ютерних методик та математичної статистики.

Тема дипломної роботи має бути актуальною водночас для психологічної науки і для практичної діяльності психологів, вказувати на наявність невирішених чи недостатньо обґрунтованих проблем у наукових джерелах, практичній діяльності організацій, установ, підприємств, державних органів, відповідати сучасному стану науки та перспективам її розвитку. Основу дипломної роботи складають актуальні питання теоретико-експериментального обґрунтування, розробки та впровадження тематичних, психодіагностичних та іноваційних програм в практику.

Порядок підготовки та виконання дипломної роботи включає наступні етапи:

1. Обрання теми дипломної роботи.

Тематика дипломних робіт з психології розробляється випусковими та профільними кафедрами, затверджується на їх засіданні та на засіданні Вченої ради Інституту. Теми дипломних наукових досліджень повинні відповідати напрямку професійної підготовки згідно зі спеціальністю.

Теми дипломних робіт розробляються професорсько-викладацьким складом Інституту та поновлюються щорічно. Студенту надається право вибору теми дипломної роботи з психології. Студентом може бути запропонована власна тема дослідження з обґрунтуванням актуальності та доцільності її розробки.

2. Визначення наукового керівництва.

Наукове керівництво підготовкою дипломних робіт здійснюється провідними фахівцями випускових і профільних кафедр Інституту. На допомогу студентам до написання робіт можуть залучатися консультанти з числа науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів та працівників галузі, які мають значний досвід роботи.

3. Затвердження теми дипломної роботи, наукового керівництва.

Теми дипломних робіт, обраних студентами, та наукове керівництво обговорюються на засіданні відповідних кафедр і затверджуються рішенням Вченої ради Інституту не пізніше, ніж за 5 місяців до захисту.

У необхідних випадках існує можливість зміни та корекції теми дипломного дослідження, плану роботи, заміни наукового керівника. Ці питання вирішуються на засіданнях відповідних кафедр не пізніше, ніж за 2 місяці до терміну подання дипломної роботи до захисту.

4. Складання плану виконання дипломної роботи.

Календарний план виконання дипломної роботи складається студентом самостійно, узгоджується з науковим керівником. За цього враховується реалізація всіх етапів. Зразок плану-графіка виконання дипломної роботи студентом подано у Додатку 1.

5. Організація написання роботи.

Протягом навчального року студентом проводиться опрацювання наукової літератури та емпіричних психологічних досліджень, визначається методологія дослідження, аналізується стан розробки даної проблеми, розробляються висновки та рекомендації.

У період підготовки дипломних досліджень здійснюється поточний кафедральний контроль і робота наукового керівника зі студентом. Поточний кафедральний контроль проводиться методом обговорення структурних розділів дипломної роботи з визначенням необхідних моментів дослідження, що потребують опрацювання або переробки.

Кафедрою встановлюються контрольні терміни звітування студента. Науковий керівник здійснює:

– перевірку виконання плану дослідження;

– рекомендації щодо джерел інформації та застосування методів дослідження;

– керівництво над науковим оформленням результатів дослідження;

– контроль за дотриманням термінів підготовки дипломної роботи;

– оцінювання й рекомендацію до захисту виконаної студентом роботи у письмовій формі.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!