Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3441 Методичні рекомендації та вимоги до написання і захисту дипломних робіт із Психології, НПУ ім. Драгоманова

Методичні рекомендації та вимоги до написання і захисту дипломних робіт із Психології, НПУ ім. Драгоманова

« Назад

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Інститут педагогіки і психології

Кафедра психології і педагогіки 

 

Методичні рекомендації та вимогидо написання і захистудипломних робіт із Психології

  

Київ 2012 

Методичні рекомендації та вимоги до написання і захисту дипломних робіт із психології / Укл.: В.І.Бондар, К.В.Дубініна, І.О.Лапченко. – К.: НПУ імені. М. П. Драгоманова, Науковий світ, 2012. – 32 с.

Укладачі: Бондар В.І., доктор педагогічних наук, професор,

академік НАПН України

Дубініна К.В., кандидат психологічних наук, доцент

Лапченко І.О., кандидат психологічних наук, доцент.

Рецензенти: Синьов В. М., доктор педагогічних наук, професор,

академік НАПН України

Долинська Л. В., кандидат психологічних наук, професор 

Пропоновані методичні рекомендації мають на меті вдосконалення процесу підготовки студентами дипломних робіт з психології, чіткого розуміння ними кваліфікаційних вимог до теоретичного рівня, змісту, структури, обсягу, форми подання матеріалу, оформлення робіт, що сприятиме підготовці висококваліфікованих фахівців з напряму «Практична психологія». Значну увагу приділено порядку та процедурі попереднього захисту роботи та захисту на засіданні Державної екзаменаційної комісії, наводяться зразки документів, що використовуються при підготовці дипломної роботи.

Затверджено на засіданні кафедри

психології і педагогіки

Інституту педагогіки та психології

Протокол № 1 від “19” вересня 2012р. 

Затверджено на засіданні Вченої ради

Інституту педагогіки та психології

Протокол № __ від “__” _________ 2012р.

 

Зміст 

1. Характеристика освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр» і «спеціаліст» з напряму «Практична психологія»

2. Методичні рекомендації до підготовки дипломної роботи

3. Методичні рекомендації та вимоги до структури і змісту дипломної роботи

4. Загальні вимоги до оформлення дипломної роботи

5. Методичні рекомендації та вимоги до захисту дипломної роботи

6. Використана література

Додатки

1. Характеристика освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр» і «спеціаліст» з напряму «Практична психологія» 

Бакалавр – освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула базову вищу освіту, фундаментальні і спеціальні уміння та знання щодо узагальненого об'єкта праці (діяльності), достатні для виконання завдань та обов'язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.

Слово «бакала́вр» походить від латинського кореня «baccalarius» – молода людина. Інше тлумачення слова пов’язано з тим, що воно складається із слів «bacca lariu» — «плід лавра». Цей академічний ступінь вперше з’явився у середньовічних університетах Західної Європи. В Україні він введений з 1992 року.

Бакалавр у галузі психології здобуває поглиблену загальнокультурну підготовку, фундаментальні та професійно-орієнтовані психологічні уміння та знання і здатний вирішувати типові професійні завдання, передбачені для відповідних посад і у певній галузі господарської діяльності.

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра психології забезпечує одночасне здобуття базової вищої освіти за напрямом підготовки та кваліфікації бакалавра на базі повної загальної середньої освіти. Зазначена програма складається із загальних фундаментальних, гуманітарних та соціально-економічних дисциплін, спеціальних дисциплін напряму психологічної підготовки, а також з різних видів практики: психодіагностичної, психоконсультативної, психокорекційної.

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра реалізується вищими навчальними закладами II – IV рівнів акредитації. Нормативний термін навчання визначається програмою, але не може перевищувати чотирьох років. Державна атестація в багатьох вищих навчальних закладах України включає державний екзамен і захист випускної дипломної роботи. Особи, які успішно пройшли державну атестацію, отримують документи встановленого зразка про здобуття базової вищої освіти за відповідним напрямом підготовки та кваліфікації бакалавра. Диплом бакалавра надає право вступу в магістратуру.

Спеціаліст – освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання завдань та обов'язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності. Спеціаліст в галузі психології здобуває спеціальні вміння та знання, має певний досвід їх застосування для вирішення складних професійних завдань, передбачених для відповідних посад в різних галузях суспільного життя.

Освітньо-професійна програма підготовки спеціаліста забезпечує одночасне здобуття повної вищої освіти за спеціальністю та кваліфікації спеціаліста на базі відповідної освітньо-професійної програми підготовки бакалавра. Зазначена освітньо-професійна програма складається із спеціальних дисциплін та різних видів практичної підготовки.

Освітньо-професійна програма підготовки спеціаліста реалізується вищими навчальними закладами III та IV рівнів акредитації. Нормативний термін навчання визначається програмою, але не може перевищувати одного року. Особи, які успішно пройшли державну атестацію, яка складається з державного екзамену та захисту дипломної роботи, отримують документи встановленого зразка. Диплом спеціаліста надає право на вступ до магістратури або аспірантури.

Спеціаліст – це практичний психолог, що володіє сучасними професійними технологіями і поглибленим знанням теорії та методології психології, а також методів та методик психологічного дослідження. Спеціаліст практичної психології повинен уміти виявляти та аналізувати наукові проблеми, що потребують дослідження, і вирішувати ці проблеми самостійно та обґрунтовано, мати навички здійснення наукових досліджень в галузі психології.

Сферою діяльності випускників за спеціальністю «практична психологія» освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст є науково-дослідні лабораторії, психологічні центри, психологічні служби підприємств, установ, освітніх закладів. За цього спеціаліст орієнтований не тільки на вирішення практичних проблем, але й на наукове вивчення основ виникнення цих проблем, поєднуючи теоретико-методологічний та науково-практичний підхід до аналізу.

Освітньо-професійна підготовка спеціаліста з практичної психології включає поглиблення знань, умінь та навичок з гуманітарних, соціально-економічних, психолого-педагогічних, науково-практичних та спеціально-психологічних дисциплін. Підготовка спеціаліста завершується публічним захистом дипломної роботи на засіданні Державної екзаменаційної комісії (ДЕК).

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!