Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3440 Підготовка до захисту та публічний захист магістерської роботи, Правознавство, КДАВТ

Підготовка до захисту та публічний захист магістерської роботи, Правознавство, КДАВТ

« Назад

6. Підготовка до захисту та публічний захист магістерської роботи

До публічного захисту магістерської роботи допускаються студенти, які повністю виконали всі вимоги навчального плану та отримали позитивний відгук наукового керівника.

Науковий керівник не пізніше ніж через 5 днів після надходження роботи на Кафедру надає відгук, у якому рекомендує або не рекомендує її до захисту. У разі наявності позитивного відгуку наукового керівника робота передається на рецензування рецензенту, визначеному завідуючим Кафедрою. До рецензування магістерських робіт можуть залучатися інші  викладачі кафедри, на якій здійснювалося написання магістерської роботи. 

Рецензент має визначити позитивні аспекти роботи: глибину та самостійність дослідження, опанування спеціальної літератури, використання матеріалів практики, наявність висновків та пропозицій теоретичного та практичного характеру, наявність апробацій результатів дослідження тощо.

Недоліки, виявлені рецензентом при вивченні магістерської роботи, за своїм характером та змістом можуть розглядатись як:

– недоліки теоретичного характеру – неповнота чи поверховість розгляду окремих питань, суперечливість позицій автора, невірна оцінка існуючих теоретичних положень, відсутність власних висновків та пропозицій тощо;

– недоліки спеціально-юридичного характеру – розгляд студентом нормативних актів чи окремих їх положень, що втратили чинність, як чинних; незнання нового законодавства; недостатнє орієнтування у тенденціях сучасної юридичної практики тощо;

– недоліки техніко-юридичного характеру – неповне чи неточне наведення у магістерській роботі назв та окремих положень нормативних актів, неточний їх переклад, невірне посилання на джерела їх опублікування тощо;

– недоліки редакційного характеру – невірні чи неточні посилання на літературні джерела, орфографічні та пунктуаційні помилки.

Крім зазначених, можуть мати місце й інші недоліки – порушення загальних вимог щодо магістерської роботи (перевищення обсягу, відсутність обов'язкових складових змісту, недоліки в зовнішньому оформленні магістерської роботи тощо), невиправдані запозичення з літератури тощо.

Результатом проведеного рецензентом аналізу магістерської роботи має стати написання письмової рецензії. Форма написання рецензії довільна, однак ряд моментів є обов'язковими. До них, зокрема, належать:

– позиція рецензента щодо актуальності обраної студентом теми;

– оцінка рецензентом визначених студентом предмета, меж, мети та завдань дослідження, запропонованого ним плану (змісту) магістерської роботи;

– оцінка конкретної особистої участі автора в одержанні результатів, викладених у магістерській роботі; ступеня обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, сформульованих у роботі; теоретико-прикладної значимості отриманих результатів дослідження і рекомендацій з подальшого їх використання;

– оцінка структури роботи, мови, стилю, грамотності викладу наукового матеріалу;

– висновок рецензента щодо наявності в магістерській роботі позитивних моментів; узагальнений виклад таких переваг;

– висновок рецензента щодо наявності в магістерській роботі недоліків, виклад недоліків у систематизованому вигляді з відповідними конкретними прикладами;

– визначення впливу позитивних аспектів та недоліків на оцінку магістерської роботи;

– остаточний висновок щодо ступеня відповідності магістерської роботи тим вимогам, які ставляться до такого виду робіт в університеті – «повністю відповідає», «в основному відповідає», «не відповідає»,

– пропозиція щодо можливої конкретної оцінки магістерській роботи з урахуванням її захисту у ДЕК ― «відмінно з відзнакою», «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно».

Рецензія може бути написана рецензентом власноручно чи надрукована з обов'язковим зазначенням дати її написання та особистим підписом рецензента.

При наявності позитивного відгуку наукового керівника і позитивної рецензії, магістерські роботи допускаються до захисту рішенням Кафедри не пізніше, ніж за 2 тижні до початку роботи Державної екзаменаційної комісії.

До захисту не допускаються:

― роботи, які не прийняті кафедрою;

― роботи, які не мають позитивного відгуку та/або позитивної рецензії;

― роботи, недопущені рішенням кафедри.

Допущені до захисту магістерські роботи разом із відгуками наукових керівників та рецензіями передаються в державну екзаменаційну комісію за підписом завідувача кафедри не пізніше, ніж за тиждень до початку захисту робіт.

Студенту дається можливість ознайомитись з рецензією. Слід пам’ятати, що магістерська робота без відгуку та рецензії до захисту не приймається.

До магістерської роботи можуть додаватися інші матеріали, які характеризують наукову і практичну цінність виконаної магістерської роботи – друковані статті за темою магістерської роботи, документи, які вказують на практичне застосування її положень тощо.

Захист магістерської роботи проводиться відкрито, за участю не менше половини складу державної екзаменаційної комісії при обов’язковій присутності голови комісії. Захист магістерських робіт  проводиться в Академії.

На захисті студенту надається слово для викладу основних висновків, зроблених ним у ході магістерського дослідження, і відповідей на питання членів державної екзаменаційної комісії та інших осіб, які присутні на захисті. Для публічного виступу студенту надається 5-7 хвилин.

При цьому виступ студента на відкритому засіданні ДЕК із захисту магістерської роботи має містити в собі:

― чітке формулювання проблеми;

― обґрунтування її актуальності;

― викладення автором основних результатів та або практичних рекомендацій, сформульованих в результаті дослідження.

В разі наявності презентації дипломної роботи – здійснюється її представлення студентом.

Після виступу студента надається слово рецензенту, а у разі його відсутності оголошується письмова рецензія, а також заслуховується відповідь студента на зауваження, висловлені у ній.

Магістерська робота оцінюється державною екзаменаційною комісією з урахуванням її змісту і ходу захисту, а також з урахуванням висновків наукового керівника і рецензента.

Рішення державної екзаменаційної комісії про оцінку знань, виявлених при захисті магістерської роботи, приймається на закритому засіданні комісії відкритим голосуванням звичайною більшістю голосів членів комісії, котрі брали участь у засіданні. При однаковій кількості голосів, голос голови є вирішальним.

Результати захисту магістерських робіт оголошуються у цей же день після оформлення протоколів засідання державної комісії.

Рішенням державної екзаменаційної комісії можуть бути відзначені магістерські роботи, які складають теоретичну або практичну значимість.

Магістерська робота може бути рекомендована державною екзаменаційною комісією до опублікування або впровадження.

Студент, магістерська робота якого оцінена державною екзаменаційною комісією оцінкою «незадовільно» відраховується з Академії.

У випадках, коли захист магістерської роботи визначається незадовільним, державна екзаменаційна комісія встановлює, чи може студент подати на повторний захист ту саму роботу з доопрацюванням, чи він зобов’язаний опрацювати нову тему, визначену відповідною кафедрою. У цьому випадку студент може бути допущений до захисту протягом трьох років після закінчення Академії.

Захищені магістерські роботи передаються на зберігання в архів Академії, де зберігаються протягом 5 років, після чого знищуються у встановленому порядку.

Студенту, який захистив дипломний проект (роботу) та склав державні екзамени відповідно до вимог освітньо-професійної програми підготовки, присвоюється відповідно освітній рівень (кваліфікація) та видається державний документ про освіту (кваліфікацію).

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!