Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3434 Методичні рекомендації для виконання магістерських робіт з курсу Правознавство, КДАВТ

Методичні рекомендації для виконання магістерських робіт з курсу Правознавство, КДАВТ

« Назад

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ ІМЕНІ ГЕТЬМАНА ПЕТРА КОНАШЕВИЧА-САГАЙДАЧНОГО 

 

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

КАФЕДРА ГОСПОДАРСЬКОГО ТА ТРАНСПОРТНОГО ПРАВА 

 

Методичні рекомендації для виконання магістерських робіт з курсу Правознавство

 Для студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів з напряму підготовки 6.030401 Правознавство

за спеціальністю 8.03040101 Правознавство

 

КИЇВ – 2015


Методичні рекомендаціїсхвалено та затверджено на засіданні кафедри Господарського та транспортного права Юридичного факультету

Протокол № 3  від  « 21 » жовтня 2015 року.

В.о. завідувача кафедри

Господарського та транспортного права

____________     А.М. Апаров 

Розглянуто та схвалено Вченою Радою Юридичного факультету

Протокол № 3  від  « 26 » жовтня 2015 року.

 

ВСТУП 

Дипломні (кваліфікаційні) проекти (роботи) виконуються на завершальному етапі навчання студентів у вищому навчальному закладі і передбачають:

– систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і практичних знань зі спеціальності та застосування їх при вирішенні конкретних наукових, технічних, економічних виробничих й інших завдань;

– розвиток навичок самостійної роботи і оволодіння методикою дослідження та експерименту, пов'язаних з темою проекту (роботи).

Таким чином, поряд зі складанням державного (-их) іспиту (-ів), виконанням та подальшим захистом магістерської роботи студент завершує свою навчальну та науково-освітню підготовку в Академії за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів.

Магістерська робота повинна засвідчити професійну зрілість випускника, виявити його загальнонаукову, загально-професійну та спеціальну підготовку, вміння застосовувати здобуті під час навчання знання для розв’язання конкретних наукових та практичних завдань. Відповідним чином, виконання та подальший захист магістерської роботи надає змогу оцінити відповідність студента низці професійних вимог, що висуваються до різногалузевих спеціалістів з права щодо знань та навичок у галузі права (юриспруденції).

Виконання студентом магістерської роботи демонструє результат опануванням ним (студентом) сучасних та належних методів наукового дослідження, уміння коректно їх застосовувати для аналізу тих чи інших державних та правових категорій та явищ, а також уміння формулювати на основі проведених досліджень власних узагальнень та висновків, працювати з різного роду джерелами (літературою).

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!