Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3430 Етапи виконання дипломної роботи, Адміністрування податків і платежів, НУДПСУ

Етапи виконання дипломної роботи, Адміністрування податків і платежів, НУДПСУ

« Назад

2. Етапи виконання дипломної роботи

Виконання дипломної роботи складається з таких основних етапів:

1) визначення напряму дослідження;

2) робота зі спеціальною літературою, інструктивними і методичними матеріалами, нормативними актами за обраною темою;

3) вибір і затвердження теми та плану дипломної роботи;

4) проведення досліджень і написання роботи;

5) оформлення дипломної роботи;

6) підготовка до публічного захисту і захист роботи.

Перераховані етапи не обмежують студента жорсткою послідовністю їхнього виконання. Окремі етапи можуть виконуватися паралельно з урахуванням конкретних умов написання роботи. 

2.1. Визначення напряму дослідження

Визначення напряму дослідження здійснюється виходячи з наукових інтересів студента, тематики наукових досліджень кафедри, замовлень органів ДПС України тощо.

Обираючи напрям дослідження, доцільно користуватися запропонованим переліком тем, проте він не є обов’язковим і може уточнюватись або доповнюватись за бажанням студента і його наукового керівника. 

2.2. Робота зі спеціальною літературою, інструктивними і методичними матеріалами, нормативно-правовими актами за обраною темою

Написанню дипломної роботи передує ретельне вивчення наявної за даною темою спеціальної літератури, інструктивного матеріалу тощо.

Студент самостійно складає список відповідної літератури, погоджує її з науковим керівником. Керівник допомагає в правильному підборі літератури. При перегляді спеціальної і монографічної літератури студент передусім повинен звернути увагу на анотацію, передмову (або вступ) та зміст. Тільки після цього вивчається видання в цілому. Такий порядок вивчення літератури полегшує збір відомостей з окремих питань вибраної теми. Літературу слід вивчати від простої, (популярної) до складної (монографії, наукові статті, теоретичні розробки, збірки наукових праць). Слід починати від загальних і переходити до спеціальних джерел, ознайомитися з вітчизняною, а потім з зарубіжною літературою. Спочатку опрацьовується основна література (підручники, навчальні посібники), а потім прикладна (нормативно-правові акти, статті). 

2.3. Вибір і затвердження теми та плану дипломної роботи

Тема дипломної роботи повинна бути актуальною, відповідати вимогам сучасної податкової науки, відображати практику діяльності органів ДПС України.

Тематика дипломних робіт розробляється кафедрою податків та оподаткування і періодично уточнюється з урахуванням змін, що відбуваються у законодавстві, практиці господарювання і оподаткування (додаток А).

Щоб правильно обрати тему, студентові потрібно об’єктивно з’ясувати, яка з них буде посильною для виконання, а отже, слід оцінити власні сили, інтереси і можливості.

Студент має можливість самостійно обрати тему дипломної роботи, виходячи з умов практики оподаткування, наукових та виробничих інтересів з необхідним обґрунтуванням розробки. У цьому випадку тему необхідно погодити з кафедрою та органом ДПС України, на якому студент буде проходити практику і на матеріалах якої буде виконувати дипломну роботу.

Вибір теми дипломної роботи оформлюється заявою на ім’я завідуючого кафедрою, де вказується повна назва теми та найменування органу ДПС України, на матеріалах якого буде виконуватися робота (додаток Б).

Кафедра затверджує за студентом тему дипломної роботи та наукового керівника, який спеціалізується з цієї чи іншої галузі економічної науки. Вибір теми та затвердження керівника відбувається протягом вересня місяця.
Науковими керівниками можуть бути доктори та кандидати наук кафедри, а в разі необхідності ними можуть бути старші викладачі, наукові співробітники та висококваліфіковані фахівці органів ДПС України.

Після затвердження теми науковий керівник видає завдання (додаток Г) на підготовку дипломної роботи, яке затверджує завідувач кафедри, із зазначенням терміну його виконання. Завдання передбачає план і календарний графік написання окремих розділів роботи, якого необхідно чітко дотримуватися.

Дипломне завдання визначає процес подальшої самостійної роботи студента з обраною темою.

На першому етапі підготовки дослідження науковий керівник консультує щодо вибору теми, аналізує і коригує план роботи і дає рекомендації щодо опрацювання літератури та складання її переліку (списку використаних джерел).

Слід зауважити, що науковий керівник не є ні співавтором, ні редактором, і студент не повинен розраховувати на те, що керівник виправить наявні в дипломній роботі методичні, стилістичні, граматичні чи інші помилки.

У процесі виконання роботи науковий керівник є опонентом, що вказує на недоліки аргументації, композиції, стилю тощо та рекомендує шляхи їхнього усунення.

Науковий керівник - це єдина особа, яка виконує стосовно студента – дипломника контролюючу функцію. З огляду на це студент має регулярно приходити до керівника дипломної роботи на консультації.

Обов’язки наукових керівників передбачають:

- визначення завдань щодо виконання дипломної роботи;

- надання допомоги студентові при розробці загального робочого графіка на період написання роботи, а також у підборі списку необхідної літератури з обраної теми: нормативно – правових джерел, монографій, довідкових матеріалів, підручників, навчальних посібників та ін..;

- проведення регулярних консультацій, у ході яких студент може поставити запитання, що спричинили складнощі у висвітленні теми, показати той чи інший чорновий фрагмент тексту, поділитися ідеями;

- здійснення загального систематичного контролю за діяльністю студента й інформування про хід роботи колективу кафедри;

- читання поданого чорнового варіанта роботи загалом чи за розділами, внесення зауважень і рекомендацій, аналіз виправленого відповідного до вищевказаних рекомендацій, контроль за ходом організації тексту та методична допомога в процесі його оформлення;

- написання докладного відгуку на виконану дипломну роботу, рекомендування (чи не рекомендування) її до захисту, підготовка студента до процедури захисту;

- присутність на захисті і за потреби виступ, що передбачає усне оцінювання праці та результатів дослідження студента. 

Права та обов’язки студента при написанні дипломної роботи:

Студент – дипломник має визначені права, котрими може керуватися, й обов’язки, які повинен виконувати в процесі написання роботи.

Головними з них є такі:

- систематично здійснювати підготовчу роботу шляхом опрацювання наукової літератури, нормативно – правових джерел у бібліотеках, архівах;

- за потреби і можливості скористатися правом на стажування в центральних наукових бібліотеках країни;

- співпрацювати з науковим керівником, регулярно інформуючи його про хід роботи;

- у встановлений термін і у разі потреби звітувати на кафедрі про свою діяльність;

- відповідно до написання розділів і підрозділів роботи узгоджувати чорновий варіант тексту з науковим керівником, вносити необхідні виправлення і зміни згідно із його зауваженнями і рекомендаціями;

- підготувати дипломну роботу, враховуючи поради і вказівки керівника, і подати в завершеному вигляді для попереднього захисту, що відбувається на кафедрі спеціалізації студента;

- у встановлений термін здати дипломну роботу на кафедру і рецензентові;

- у визначений термін здійснити захист роботи, підготувавши для цього текст виступу.

Терміни виконання, подання та захист дипломної роботи встановлює кафедра згідно з навчальним планом підготовки спеціалістів та магістрів. 

2.4. Проведення досліджень і написання роботи

Головним завданням цього етапу є написання дипломної роботи відповідно до узгоджених теми та плану. Студент має ґрунтовно ознайомитись з теоретичними засадами обраної проблематики, узагальнити існуючі підходи та обґрунтувати методичний фундамент своїх досліджень на підставі аналізу літературних джерел. За допомогою загальновідомих сучасних прийомів і методів аналізу проводиться діагностика об’єкта дослідження під кутом зору обраної теми та визначаються наявні проблеми і причини їх виникнення. Це, в свою чергу, є основою для розробки і обґрунтування альтернативних пропозицій щодо усунення проблем і визначення найбільш доцільного способу їх вирішення.

У процесі проходження переддипломної практики на базі відповідного органу ДПС України студент збирає, вивчає і узагальнює практичний матеріал з теми дослідження. З цією метою він використовує статистичну і бухгалтерську звітність та іншу інформацію, отриману з різних відділів органу ДПС України.

Для всебічного вивчення об’єкту, що аналізується, студенту необхідно зібраний матеріал узагальнити і згрупувати в таблиці для кращого аналізу і формування висновків.

Вміст матеріалу і повноту даних визначаються студентом спільно з його науковим керівником, а також керівником практики з органу ДПС України.

Збір і обробка відповідного статистичного матеріалу повинні бути спрямовані на виявлення резервів підвищення ефективності функціонування органу ДПС України.

Протягом підготовки дипломної роботи керівник проводить консультації (згідно графіку, визначеного кафедрою) та контролює виконання окремих етапів роботи. 

Структура дипломної роботи:

1. Титульна сторінка дипломної роботи (додаток В ).

2. Завдання на дипломну роботу (додаток Г).

3. Зміст (вказуються назви розділів і пунктів та сторінки, на яких вони відображені).

4. Вступ.

5. Основна частина роботи (складається з трьох розділів, кожен з яких може мати декілька пунктів).

6. Висновки.

7. Список використаних джерел.

8. Додатки. 

Титульна сторінка дипломної роботи є першою сторінкою (додаток В).

Зміст подають після завдання, він містить найменування усіх розділів (згідно плану з зазначенням номерів сторінок, на яких розміщується початок розділу), висновки, список використаних джерел та додатки.

При написанні дипломної роботи слід користуватись складним планом, який містить три розділи, кожний розділ дипломної роботи повинен містити три пункти (додаток К). 

ВСТУП (обсяг 2-3 сторінки)

Вступ – це початкова, дуже відповідальна частина дослідження, що передує основному викладу матеріалу і традиційно пишеться при завершенні роботи. 

Вступ є водночас складним, доволі коротким за обсягом матеріалом, в якому мають бути вміщені такі компоненти:

1. Обґрунтування актуальності обраної теми (1 сторінка), в якому необхідно:

а) висвітлити сутність проблемної ситуації, тобто шляхом критичного аналізу чітко, аргументовано обґрунтовують актуальність і необхідність роботи над обраною темою для вирішення певних економічних та фінансових (податкових) проблем (показати наскільки важлива для економіки України обрана вами тема);

б) розкрити теоретичне і практичне значення теми роботи, її доцільність (які теоретичні та практичні проблеми можливо вирішити, завдяки вашим дослідженням);

в) розкрити ступінь вивчення обраної теми в літературі (хто з провідних вітчизняних та зарубіжних вчених займався аналогічними дослідженнями). 

2. Мета і завдання дослідження.

Студенту необхідно сформулювати мету роботи та завдання, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети. Не слід формулювати мету як "дослідження....", "вивчення.....", тому що ці слова вказують на засіб досягнення мети, а не на неї саму. Мета зазвичай тісно переплітається з назвою дипломної роботи і має чітко вказувати, що саме розв'язується в роботі.

Завдання, які мають бути розв'язані для досягнення мети, наводять у формі перерахування (вивчити...., описати..., встановити..., з'ясувати..., вивести формулу...). Формулювання названих завдань слід робити якомога ретельніше, оскільки опис їх розв'язання становитиме зміст розділів дипломної роботи. Це важливо також і тому, що назви таких розділів та пунктів з'являються саме з формулювання завдань дослідження (додаток И). 

3. Визначення об'єкта і предмета дослідження.

Надалі формулюються об’єкт і предмет дослідження.

Об’єкт – це процес або явище, що породжують проблемну ситуацію і обрані для вивчення.

Предмет – це те, що міститься в межах об’єкта.

Об’єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне і часткове.

В об’єкті виділяється та його частина, котра є предметом дослідження. Саме на нього і спрямована основна увага студента, оскільки предмет дослідження визначає тему дипломної роботи, що виноситься на титульний аркуш як її назва (додаток И). 

4. Характеристика основних джерел отримання інформації для виконання дипломної роботи (офіційні, наукові, літературні, бібліографічні, періодичні тощо). 

ОСНОВНА ЧАСТИНА

Основна частина дипломної роботи складається з трьох розділів. Кожен з розділів має містити про три пункти плану.

На початок кожного розділу необхідно визначити, які питання треба буде розглянути, а в кінці зробити основні висновки. Між розділами дипломної роботи повинен бути взаємозв’язок.

У першому розділі необхідно викласти основні теоретичні і методичні положення обраної теми, проблемні питання. Студент повинен показати глибокі знання економічної суті проблеми, її ролі і значення в сучасних умовах господарювання, виявити невирішені проблеми теми, можливості та шляхи їх вирішення. Теоретичні положення повинні визначити методологічні підходи, методи та засоби мікроекономічного аналізу досліджуваних проблем, що будуть використовуватися у другому розділі роботи.

У другому розділі необхідно дати коротку організаційно-економічну характеристику бази дослідження, детально проаналізувати статистичні та аналітичні матеріали, які визначають рівень вирішення окремих аспектів та досліджуваної проблеми в цілому в органах ДПА України.

На основі вивчення, обробки та узагальнення аналітичних матеріалів студент повинен виявити вплив позитивних і негативних факторів, встановити причини недоліків, дати пропозиції щодо підвищення ефективності роботи.

В останньому розділі роботи даються загальні висновки та пропозиції, обґрунтовані рішення щодо вибору оптимального шляху досягнення поставленої мети та завдань дослідження, вирішення основних проблем, визначення позитивних та негативних сторін, обґрунтовуються можливості практичного застосування результатів дослідження. Одним із пунктів третього розділу є висвітлення досвіду розвинених країн світу по темі дослідження та надання конкретних пропозицій щодо можливості його застосування в Україні.

Пропозиції студента повинні базуватися на проведених дослідженнях, бути конкретними та мати економічно обґрунтовані розрахунки, певне практичне значення для органу ДПА України, на матеріалах якого виконувалась дипломна робота.

У кожному розділі дипломної роботи слід робити самостійні висновки органічно їх пов’язувати, підпорядковуючи основному напряму обраної теми. 

ВИСНОВКИ (обсяг 4-5 сторінок).

У висновках стисло формулюються головні обґрунтовані висновки, практичні рекомендації та пропонуються заходи щодо ефективності вирішення поставлених у роботі завдань. 

Список використаних джерел подається у такій послідовності:

 1. Конституція і закони України.

 2. Укази Президента України.

 3. Постанови Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України.

 4. Нормативні акти міністерств і відомств.

 5. Доповіді, виступи керівників держави.

 6. Спеціальна література (автори монографій, статей, підручників, посібників тощо в алфавітному порядку). 

Додатки (рекомендована кількість 6-10 шт.) можуть містити допоміжний матеріал:

- проміжні математичні доведення, формули та розрахунки;

- таблиці допоміжних цифрових даних;

- протоколи й акти випробувань, впровадження, розрахунки економічного ефекту

- інструкції та методики, опис алгоритмів і програм розв’язання задач на ЕОМ, розроблені при виконанні дисертаційної роботи;

- ілюстрації допоміжного характеру.

Не можна включати до додатків податкову звітність, що впроваджена ДПС в Україні. 

2.5. Оформлення дипломної роботи

Дипломна робота має бути виконаною і оформленою з додержанням усіх технічних вимог до наукових робіт. Текст роботи має бути роздрукованим чітко, без виправлень на одному боці аркуша білого паперу формату А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 14 пт., полуторний міжрядковий інтервал. Обсяг основної частини дипломної роботи не повинен перевищувати 100 арк.

При написанні тексту дипломної роботи необхідно залишати поля таких розмірів: лівий – 30 мм, правий – 10 мм, верхній та нижній – 20 мм.

Вписувати в текст дипломної роботи окремі слова іншомовного походження, формули, умовні знаки можна чорнилом, тушшю, пастою тільки чорного кольору.

Друкарські помилки, описки і графічні неточності, які виявилися в процесі написання дипломної роботи можна виправляти підчищенням або зафарбовуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці виправленого тексту (фрагменту рисунка) від руки або машинописним способом.

Текст основної частини дипломної роботи поділяють на розділи, пункти та підпункти.

Заголовки структурних частин дипломної роботи “ЗМІСТ”, “ВСТУП”, “РОЗДІЛ”, “ВИСНОВКИ”, “СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ” і “ДОДАТКИ” друкують великими літерами симетрично до тексту. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою.

Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовку пункту не ставлять.

Відстань між заголовком структурної частини і пунктом має складати 2 інтервали. Відстань між заголовком пункту і текстом відсутня (додаток л).

Кожну структурну частину дипломної роботи потрібно розпочинати з нової сторінки.

Структура і зміст роботи, співвідношення її розділів визначаються обраною метою. 

НУМЕРАЦІЯ

Нумерація сторінок, розділів, пунктів, підпунктів, рисунків, таблиць та формул подається арабськими цифрами без знака “№”.

Першою сторінкою дипломної роботи є титульна сторінка, яка включається до загальної нумерації. На титульній сторінці номер не ставлять. Нумерацію сторінок починають з початкової сторінки вступу (4 стр.). Номер проставляють в правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Номер розділу ставлять після слова “Розділ”, після номера крапку не ставлять, потім з нового рядка друкують заголовок розділу.

Зміст, вступ, список використаних джерел, висновки, додатки не нумерують. Пункти нумерують в межах кожного розділу. Номер пункту складається з порядкових номерів розділу, пункту, між якими ставлять крапку. В кінці номера повинна стояти крапка, наприклад: “1.3.” (третій пункт першого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок пункту.

Підпункти нумерують у межах кожного пункту за такими ж правилами, як пункти. 

Правила подання ілюстрацій

Ілюстрації (креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми, фото) слід розміщувати у роботі безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. Для всіх ілюстрацій мають бути посилання у тексті. Якщо ілюстрації створені не автором роботи, необхідно при їхньому поданні дотримуватись вимог чинного законодавства про авторські права, тобто посилання на джерело.

Ілюстрації можуть мати назву, яку розміщують унизу під ними. За потреби можна також подати пояснювальні дані ( скорочено «рис.»), що разом з номером і назвою розміщують після пояснювальних даних, наприклад, «Рис. 3.1. Схема розміщення об’єктів приватизації».

Ілюстрації слід нумерувати арабськими цифрами згідно з їхньою порядкованістю в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках. Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, відокремлених крапкою (наприклад, рис. 3.2 – це другий рисунок третього розділу) (додаток М).

Якщо ілюстрація не вміщується на одній сторінці, можна перенести її на інші, подавши назву а першій сторінці.

Найбільш вживаними видами ілюстрацій є схеми, графіки, діаграми. Для їхнього виконання необхідно використовувати комп’ютерну техніку та типові програми, наприклад, MS Office, Adobe Photoshop, Corel Draw та ін.. 

Правила побудови таблиць

Цифровий матеріал традиційно оформлюють у вигляді таблиць. Після таких таблиці робиться узагальнення про нове ( виведене ) знання, яке описується у тексті фразами «таблиця дає змогу зробити висновок, що ..», «із таблиці видно, що …» і т.д.

Таблицю слід розташовувати безпосередньо після тексту, в якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці. Для всіх таблиць також мають бути посилання в тексті роботи.

Таблиці (зразок 1 ) слід нумерувати арабськими цифрами згідно з їхньою послідовністю в межах розділу, за винятком таблиць, поданих у додатках. У правому верхньому куті над заголовком таблиці розміщують напис "Таблиця" із зазначенням її номера. Номер таблиці складається з номеру розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка (наприклад: Таблиця 2.1 – це перша таблиця другого розділу).

При перенесенні частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово "Таблиця" та її номер вказують один раз справа над першою частиною таблиці. Над іншими частинами таблиці, що перенесені, пишуть слова "Продовження табл. " і вказують номер таблиці (наприклад: Продовження табл. 2.1).

Назву таблиці друкують малими літерами (крім першої великої) і розташовують над таблицею. Назва має бути стислою і відображати зміст таблиці. 

Таблиця 2.1

Структура капіталу ТОВ «Гравіс»*

з/п

Показники

2008 р.

2009 р.

2010 р.

Тис. грн.

%

Тис. грн.

%

Тис. грн.

%

1.

Власний капітал

22779

87

22634

83

22324

79

2.

Залучений капітал

3528

13

4493

17

5853

21

3.

Всього

26307

100

27127

100

28177

100

*Джерело: побудовано за [35, с. 28] 

Зразок 1. Приклад оформлення таблиці 

Після назви таблиці ставиться знак *, який означає, що після таблиці є посилання джерела інформації, що використані для побудови таблиці. Якщо джерел інформації, що використовувались для складання таблиці було декілька їх подають розділяючи знаком; (наприклад: *Джерело: побудовано за [35, с. 17; 38, с. 24-29]). 

Подання формул та рівнянь

Формули та рівняння розташовують безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються, посередині сторінки. Вище і нижче кожної формули або рівняння потрібно залишити не менше ніж один вільний рядок. Для їхнього виконання застосовують редактор формул (об’єкт MS Equation).

Формули і рівняння у роботі (за винятком поданих у додатках) слід нумерувати арабськими цифрами за їхньою порядковістю в межах розділу. Номер формули або рівняння складається з номера розділу і порядкового номера формули чи рівняння, відокремлених крапкою (наприклад (1.3) – третя формула першого розділу). Номер формули або рівняння зазначають на рівні формули або рівняння в дужках у крайньому правому положенні в рядку.

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що містяться у формулі чи рівнянні, слід наводити безпосередньо під формулою у тій послідовності, в якій вони подані у формулі чи рівнянні. Пояснення значення кожного символу та числового коефіцієнта слід подавати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають з абзацу словом «де» з малої літери без двокрапки (зразок 2). 

Відомо, що

де М1, М2 – математичне сподівання;

- середнє квадратичне відхилення міцності та навантаження.» 

Зразок 2. Приклад оформлення формул 

Оформлення додатків

Додатки оформлюють як продовження дипломної роботи на наступних її сторінках, розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті дипломної роботи.

Якщо додатки оформляють на наступних сторінках дипломної роботи, то кожний такий додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований посередині угорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої.

Додатки, слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад: “Додаток А”, “Додаток Б” і т.д. Один додаток позначається як додаток А.

Текст кожного додатка за необхідністю може бути поділений на розділи й підрозділи, які нумерують в межах кожного додатка. В цьому разі перед кожним номером ставлять позначення додатка (літеру) і крапку, наприклад: А.2 – другий розділ додатка А; В.3.1. – підрозділ 3.1 додатка В.

Ілюстрації, таблиці і формули які розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад: Рис. Д.1. – перший рисунок додатка Д; формула (А.1) – перша формула додатка А.

Для якісного мовностилістичного оформлення дипломної роботи студентам важливо вміти організовувати накопичену наукову інформацію у зв’язний текст. У вирішенні цього завдання у додаток Н винесено приклади мовних конструкцій, які можна використати в якості засобів зв’язку між реченнями дипломної роботи. 

ПОСИЛАННЯ

У дипломній роботі не повинно бути повторень, надмірного цитування. Цитати повинні бути короткими і органічно поєднуватися з основним текстом. На використані у роботі цифрові дані, цитати, таблиці мають бути посилання із зазначенням джерел.

Посилання в тексті дипломної роботи на джерела слід зазначати у квадратних дужках, де вказується порядковий номер джерела відповідно до бібліографічного опису, а після коми сторінка, на якій розміщений текст цитати (наприклад: [10, с.19] ).

Посилання на ілюстрації дипломної роботи вказують порядковим номером ілюстрації, наприклад: “Рис. 1.2”.

Посилання на формули дипломної роботи вказують порядковим номером формули в дужках, наприклад: “... у формулі (2.1)”.

На всі таблиці дипломної роботи повинні бути посилання в тексті, при цьому слово “таблиця” в тексті пишуть скорочено, наприклад: “... в табл. 1.2”.

У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вказувати скорочено слово “дивись”, наприклад: “див. табл. 1.3”. 

Завершена робота має бути зброшурованою з дотриманням такої схеми подачі матеріалу:

 • титульна сторінка;

 • завдання;

 • зміст;

 • вступ;

 • основний матеріал за розділами;

 • висновки;

 • список використаних джерел;

 • додатки. 

Окремо подається відзив наукового керівника та зовнішня рецензія. На останню сторінку твердої обкладинки усередині дипломної роботи необхідно приклеїти конверт, у який необхідно вкласти дискету з електронною версією роботи. Дискета має бути підписаною у такій послідовності: назва роботи; студент (ПІП) та його підпис; спеціальність (шифр); науковий керівник, його вчене звання, посада та підпис (додаток З). Також у конверт вкладається відзив наукового керівника і зовнішня рецензія (додаток Д, додаток Е).

Дипломна робота повинна бути виконана згідно з методичними вказівками, інакше вона не буде допущена до захисту, незалежно від її змісту. Вона повинна бути переплетена в тверду обкладинку.

Дипломна робота повинна мати певну логічну побудову, послідовність та завершеність розгляду відповідного кола питань. Обсяг дипломної роботи повинен бути в межах 90-120 друкованих сторінок формату А4.

Дипломна робота повинна бути виконана згідно з методичними вказівками, інакше вона не буде допущена до захисту, незалежно від її змісту. Вона повинна бути переплетена в тверду обкладинку. 

2.6. Підготовка до публічного захисту і захист роботи

Згідно з регламентом студент зобов’язаний подавати дипломну роботу науковому керівникові на першу перевірку частинами у встановлені строки. У разі недодержання студентом календарного графіка виконання дипломної роботи керівник дипломної програми, за поданням наукового керівника дипломної роботи, має право звернутися до ректора з пропозицією відрахувати студента з університету як такого, що не виконує навчальний план.

Питання щодо допуску дипломної роботи до захисту перед Державною екзаменаційною комісією (ДЕК) вирішується на засіданні кафедри податків та оподаткування за наявності оформлення належним чином роботи.

На кафедру подається закінчена дипломна робота з відгуком наукового керівника та зовнішньою рецензією не пізніше як за 15 днів до засідання ДЕК.

Захист дипломної роботи проводиться на відкритому засіданні ДЕК.

Студент готує до захисту доповідь та ілюстративний матеріал у вигляді таблиць, рисунків, які відображають результати дослідження, основні висновки, узагальнення та пропозиції, що містяться у роботі.

Необхідну кількість та зміст ілюстративного матеріалу студент визначає самостійно, але погоджує його з науковим керівником.

Ілюстративний матеріал необхідно подавати у вигляді презентацій з використанням проектора. Можна використовувати мультимедійний проектор та інші наочні засоби.

Процедура захисту складається з:

а) короткої (до 10 хвилин) доповіді автора, в якій стисло викладається актуальність теми, мета роботи, об’єкт і предмет дослідження; розкривається зміст питань, що виносяться на захист, даються конкретні пропозиції, а також даються відповіді на зауваження відзивів наукового керівника, рецензента. Під час доповіді слід звертатися до ілюстративного матеріалу, коротко пояс­нюючи його зміст;

б) обговорення роботи, під час якої даються відповіді на запитання членів ДЕК, яка визначає оцінку роботи за стобальною системою з переведенням її у стандартну чотирьохбальну.

При виставленні оцінки враховуються такі критерії: актуальність, повнота, практична значимість проведеного дослідження, аргументованість висновків і пропозицій, переконливість виступу перед аудиторією, правильність відповідей на поставлені питання.

Рішення комісії щодо захисту дипломної роботи повідомляються студентам в той самий день.

Студенти, які отримали на захисті дипломної роботи незадовільну оцінку або які не захистили роботу, не мають права на отримання диплому спеціаліста. Таким студентам видається лише довідка про проходження навчання в університеті. До повторного захисту дипломної роботи такий студент допускається протягом трьох років після завершення навчання в університеті.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!