Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3429 Мета та завдання для написання дипломної роботи, Адміністрування податків і платежів, НУДПСУ

Мета та завдання для написання дипломної роботи, Адміністрування податків і платежів, НУДПСУ

« Назад

1. Мета та завдання для написання дипломної роботи

В умовах ринкової трансформації економіки зростає роль податків не лише як доходів бюджету, а й як механізму регулювання соціально-економічних процесів. У зв’язку з цим підготовка сучасного фахівця з економіки неможлива без глибокого засвоєння ним сучасної системи адміністрування податків і платежів та механізму цього адміністрування.

Згідно Положення щодо організації навчального процесу у вищих учбових закладах України теоретичне та практичне навчання студентів спеціальності 7.03050803 "Оподаткування" завершується виконанням дипломної роботи та її захистом перед Державною екзаменаційною комісією.

Дипломна робота виступає як синтезуючий результат вивчення студентами фундаментальних загальнотеоретичних і спеціальних дисциплін, практики організації аналітико-економічної та адміністративної роботи в органах ДПА України. Вона виконується на основі матеріалів конкретного органу ДПС України, тому повинна розширити і поглибити теоретичні знання і практичні навики самостійного аналізу і узагальнення зібраного емпіричного матеріалу з обраної теми.

Дипломна робота виконується автором самостійно. В ній повинна бути відображена сукупність результатів і положень, що характеризують її автора як випускника освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, його особистий внесок в розробку теми.

Мета написання і захисту дипломної роботи - виявити теоретичні і практичні знання студента, отримані ним в процесі навчання в вищому навчальному закладі за спеціальністю, встановити рівень його кваліфікації.

Основними завданнями дипломної роботи є:

  • обґрунтування шляхів і методів подальшого вдосконалення податкової системи України.

  • вивчення (або поглиблення) та узагальнення теоретико-методологічних засад з обраного напряму дослідження;

  • проведення всебічної діагностики ситуації із застосуванням сучасного методичного інструментарію;

  • розробка та оцінка альтернативних підходів до вирішення визначених проблем,

  • обґрунтування запропонованих рішень з використанням ситуаційного аналізу;

  • підготовка доповіді та наочних матеріалів, що передають основний зміст роботи та пропозиції автора, з подальшим їх публічним захистом.

Студент повинен вміти на основі отриманих результатів проведеного аналізу чітко визначити і сформулювати проблему, запропонувати шляхи і способи її вирішення, використовуючи світовий досвід і положення сучасної науки, запропонувати рекомендації з практичного використання результатів роботи в конкретних ситуаціях.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!