Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3414 Методичні рекомендації до розрахункової роботи, Зовнішньоекономічна діяльність, НУДПСУ

Методичні рекомендації до розрахункової роботи, Зовнішньоекономічна діяльність, НУДПСУ

« Назад

Розрахункова робота

МЕТА: опанування інструментарієм аналізу зовнішньоекономічної діяльност. 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: експорт; імпорт;експортна квота; імпортна квота; зовнішньоторговельне сальдо; зовнішньоторговельний оборот; генеральна торгівля; спеціальна торгівля, реекспорт; реімпорт; офіційні валютні резерви; географічна структура зовнішньої торгівлі; товарна структура зовнішньої торгівлі; інституційна структура зовнішньої торгівлі; розрахунковий баланс; баланс міжнародної заборгованості; платіжний баланс; індекс умов торгівлі; індекс концентрації експорту; індекс чистої торгівлі; індекс імпортної залежності країни; індекс диверсифікації експорту; інтенсивність внутрішньогалузевої торгівлі; рівень внутрішньогалузевої торгівлі; ефективність експорту; ефективність імпорту.

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Студенти повинні знати: концептуальні основи зовнішньоекономічної діяльності; методику аналізу зовнішньоекономічної діяльності – мету, задачі, об’єкт, принципи, види, способи, джерела інформації, систему показників, користувачів аналізу.

Студенти повинні вміти: розраховувати абсолютні, результуючі, структурні показники зовнішньоекономічної діяльності, а також показники інтенсивності та ефективності зовнішньоекономічної діяльності та здійснювати їх оцінку; визначати доцільність зовнішньоекономічної діяльності для окремих її учасників.

 

НАВЧАЛЬНИЙ МАТЕРІАЛ:

Торговельне сальдо:

де С – зовнішньоторговельне сальдо;

Е – обсяги експорту;

І – обсяги імпорту.

Зовнішньоторговельний оборот:

де ЗТО – зовнішньоторговельне сальдо.

«Генеральна» торгівля:

де ЗТг – обсяги «генеральної» торгівлі;

Т – обсяг транзитних операцій.

«Спеціальна» торгівля:

де ЗТс – обсяги «спеціальної» торгівлі;

РЕ – обсяг реекспорту;

РІ – обсяг реімпорту.

Сальдо балансу послуг:

Сп = Еп - Іп,

де Сп – сальдо балансу послуг;

Еп – вартість експорту послуг;

І п – вартість імпорту послуг.

Сальдо балансу поточ­них операцій:

Сп.о = Еп.о – Іп.о,

де Сп.о – сальдо балансу поточних операцій;

Еп.о – надходження по статтях балансу поточних операцій;

І п.о – платежі по статтях балансу поточних операцій.

Коефіцієнт покриття імпорту експортом:

де Іп – індекс покриття імпорту експортом.

Експортна квота:

де Ке – експортна квота;

ВВП – валовий внутрішній продукт.

Імпортна квота:

де Кі – імпортна квота.

Зовнішньоторговельна квота:

де Кзт – зовнішньоторговельна квота.

Обсяг зовнішньоторговельного обороту на душу населення:

де ЗТОд – обсяг зовнішньоторговельного обороту на душу населення;

ЗТО – зовнішньоторговельний обіг країни;

Ч – чисельність населення країни.

Товарна структура експорту (імпорту):

де Ст – товарна структура експорту (імпорту) країни;

Е(І)і – обсяг експорту (імпорту) і-того товару.

Географічна структура експорту (імпорту):

де Ст – географічна структура експорту (імпорту) країни;

Е(І)г – обсяг експорту (імпорту) певного регіону.

Ефективність зовнішньоторговельного обороту:

де Езто – ефективність зовнішньоторговельного обороту;

Ві – витрати на вітчизняне виробництво імпортних товарів;

Ве – національні витрати на виробництво експортної продукції.

Ефективність експорту:

де Ее – ефективність експорту;

Ve – валютна виручка від експорту.

Ефективність імпорту:

де Еі – ефективність імпорту;

– валютні витрати на оплату імпортних товарів.

 

ХІД ВИКОНАННЯ:

Здійснити оцінку ефективності розвитку зовнішньоекономічної діяльності однієї з країн світу. Варіант країни обирається за номером в списку навчального журналу (додаток Б):

Роботу оформити за наступною структурою:

1) вступ, де визначається значення зовнішньоекономічної діяльності країни у ЗЕД за сучасних умов;

2) теоретична частина, де обґрунтовується територіально-економічні властивості континенту світу та обраної країни, тобто тут необхідно проаналізувати та відобразити:

- географічне розташування країни;

- стан внутрішньої економіки;

- зовнішньоекономічні зв’язки країни.

3) практична частина, в які наводиться розрахунок основних показників ЗЕД країни в динаміці за 3 останні роки, а саме:

- обсяги експорту, імпорту, реімпорту, реекспорту, генеральної торгівлі, спеціальної торгівлі, темпи їх росту та приросту;

- зовнішньоторговельний оборот, зовнішньоторговельне сальдо;

- квоти (імпортна, експортна, зовнішньоторговельна);

- експорт, імпорт, зовнішньоторговельний оборот, зовнішньоторговельний оборот на душу населення;

- коефіцієнти покриття експортом імпорту чи імпортом експорту;

- географічна, товарна структура зовнішньої торгівлі;

- ефект та ефективність експорту, імпорту, зовнішньоторговельного обороту.

4) висновок, в якому відображаються загальні тенденції розвитку ЗЕД, визначаються проблеми та перспективи подальшого розвитку.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!