Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3411 Методичні вказівки і завдання для виконання розрахункової роботи з курсу Зовнішньоекономічна діяльність, НУДПСУ

Методичні вказівки і завдання для виконання розрахункової роботи з курсу Зовнішньоекономічна діяльність, НУДПСУ

« Назад

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Кафедра міжнародної економіки та підприємництва

 

Методичні вказівки і завдання для виконання розрахункової роботи з курсу Зовнішньоекономічна діяльність

для підготовки бакалаврів

у галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво»

напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка»,

6.030509 «Облік і аудит»

 

Ірпінь 2011

Методичні вказівки і завдання для виконання розрахункової роботи складені на основі робочої навчальної програми курсу «Зовнішньоекономічна діяльність» затвердженої у 2006 р.

Розглянуто і схвалено:

на засіданні кафедри міжнародної економіки та підприємництва, протокол №___від«___»_________2011р.

Розглянуто і схвалено:

на засіданні вченої ради факультету економіки та оподаткування, протокол №__ від “___”___2011 р.

 

ЗМІСТ 

 

 

Стор.

 

Передмова

2

 

Критерії оцінювання

3

 

Оформлення розрахункових робіт

5

 

Розрахункова робота

7

 

Список використаних джерел

32

 

Додатки

35

 

ПЕРЕДМОВА 

Сучасні економічні відносини України з зовнішнім світом знаходяться у стані переходу від старої системи організації зовнішньоекономічних зв'язків, орієнтованої, переважно, на експорт сировини, до нової, пов’язаної з пошуком шляхів ефективного інтегрування у світову спільноту, зі встановленням сталих торговельних зв’язків з іншими країнами, з підвищенням ролі міжурядових організацій у досягненні колективної безпеки і, звичайно, з забезпеченням надійного захисту своїх національних інтересів в умовах швидко змінюваного зовнішнього середовища.

Участь у міжнародному розподілі праці завжди сприяє вирішенню національних економічних проблем унаслідок удосконалення внутрішньогосподарських пропозицій, використання переваг розміщення та розвитку продуктивних сил, підвищення конкурентоспроможності товарів і послуг підприємствами, що виходять із пропозицією на зовнішні ринки. Україна має великий природний, людський та науково-технічний потенціал, що приваблює до неї іноземних інвесторів та потенційних партнерів. Проте відсутність досвіду застосування всіх сучасних засобів регулювання зовнішньоекономічних відносин ще не дозволяє Україні стати рівноправною учасницею світового співтовариства. Тому останнім часом значно підвищився інтерес до теоретичного обгрунтування проблем розвитку міжнародної економічної діяльності України, зокрема до обгрунтування теоретичних засад ефективного здійснення зовнішньоекономічних відносин в умовах ринкових трансформацій, розробки дієвого механізму здійснення торговельно-економічної політики на різних ієрархічних рівнях, а також до опрацювання конкретних принципів і правил ефективної організації зовнішньоекономічної діяльності вітчизняними суб’єктами господарювання.

Якщо раніше зовнішньоекономічні зв’язки здійснювались лише спеціалізованими зовнішньоекономічними організаціями, то тепер кожне підприємство в Україні одержало право самостійно виходити на зовнішній ринок. У цих умовах першочерговим завданням стає опанування вітчизняними підприємцями теоретичних аспектів та практичного світового досвіду встановлення економічних зв’язків із зарубіжними партнерами, проникнення з пропозиціями на ринки інших країн, здійснення фінансових та товарних операцій, які дотримують національних інтересів у міжнародній експортно-імпортній та інвестиційній діяльності. Разом із цим слід вирішувати проблеми обмеженості (а в деяких випадках і відсутності) необхідної інформації про можливості розвитку зовнішньоекономічної діяльності, особливості її організації та механізми здійснення в інших країнах, чітко знати нормативно-правові основи її регулювання в Україні.

Тому вивчення студентами економічних вузів дисциплін зовнішньоекономічна діяльність є необхідним і практично виправданим.

Зовнішньоекономічна діяльність як одна з дисциплін, що викладаються у вищій школі, має свою специфіку. З одного боку, це дисципліна, яка після економічної теорії, макроекономіки, мікроекономіки та міжнародної економіки завершує базову економічну підготовку. З іншого - вона є вихідною, такою, що закладає теоретичний фундамент для подальшого вивчення предметів, у межах яких більш детально розкриваються різні напрями зовнішньоекономічної діяльності.

Навчальним планом передбачено вивчення дисципліни на лекціях, семінарсько-практичних заняттях, а також під час виконання індивідуально-консультативної та самостійна роботи та складання підсумкової контрольної роботи.

Одним є основних елементів індивідуально-консультативної роботи є розрахункова робота, метою якої є отримання студентами певної кількості найбільш інформативних параметрів, які дають об’єктивну і точну картину про можливості, стан та перспективи діяльності країни на зовнішніх ринках.

Студентам пропонується дослідити зовнішньоекономічну діяльність певної країни світу, для чого необхідно перш за все здійснити факторний аналіз можливостей країни щодо діяльності на зовнішніх ринках, визначити сучасний стан розвитку зовнішнього сектора економіки країни та оцінити її ефективність, а також встановити перспективи на майбутнє, визначити існуючі проблеми та розробити шляхи їх усунення.

Для виконання розрахункових робіт студентам необхідно ознайомитись із їх змістом, провести відповідні розрахунки та зробити ґрунтовні висновки.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!