Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3403 Структура та зміст роботи курсової роботи, Функціональне управління, ЄУ

Структура та зміст роботи курсової роботи, Функціональне управління, ЄУ

« Назад

І. Структура та зміст роботи

Рекомендується наступна структура курсової роботи: вступ, три розділи, висновки та пропозиції, список використаних джерел, додатки.

Магістерська робота повинна мати обсяг 2-3 авторських аркушів або 40-60 сторінок друкованого тексту.

У вступі потрібно обґрунтувати актуальність теми курсової роботи, освітити ступінь її розробленості на сучасному етапі в теорії та практиці, перспективність теми, сформулювати мету та задачі курсової роботи, вказати методологічну інформаційну базу, визначити предмет дослідження, об'єкт дослідження, вказати елементи новизни, які містяться в роботі, визначити практичне значення роботи, вказати апробацію результатів дослідження.

У першому розділі курсової роботи необхідно розкрити теоретичні аспекти теми, яка досліджується.

Перший розділ курсової роботи (теоретичний) містить 2-3 підрозділи, в яких дається теоретичне обґрунтування напрямку роботи (стан проблеми), розкривається відношення різних авторів до проблеми, що досліджується.

Обсяг першого розділу не повинен перевищувати 35% від загального обсягу дипломної роботи.

Матеріал першого розділу необхідно викласти у проблемному плані, тобто робота з ним не повинна зводитися до переписування відомих істин з літератури. Студент повинен обміркувати проблему, проаналізувати та узагальнити її висвітлення у літературі, показати своє відношення до позитивних та негативних сторін питання, при цьому необхідне використовувати ілюстративний матеріал у вигляді таблиць, схем, рисунків.

Рекомендований зміст підрозділів першого розділу:

1. Визначається сутність певної управлінської категорії, її місце в системі категорій науки управління та взаємозв'язок між ними, характеризується теоретичне та прикладне значення категорії, що розглядається в системі управління підприємством.

2. Характеризується досягнутий рівень теоретичної розробки та практичного вирішення проблеми, що досліджується, з зазначенням позитивних моментів та недоліків з посиланням на літературні джерела, приклади практики, визначаються методи дослідження.

В результаті написання першого розділу студент повинен виявити проблему, сформулювати мету та задачі її вирішення, зробити висновки. Розділ повинен завершуватися висновками, в яких необхідно узагальнити основні теоретичні та практичні проблеми, які будуть вирішуватися в роботі.

У другому розділі (аналітико-дослідницькому) на практичних матеріалах підприємства, яке обрано в якості об'єкту дослідження, повинно бути проведено дослідження з метою вирішення задач, які поставлені студентом для досягнення мети курсової роботи.

Обсяг другого розділу має становити 30% загального обсягу .

У другому розділі виходячи з конкретних організаційно-економічних умов підприємств, дається аналіз діяльності підприємства щодо проблеми, яка досліджується. Зміст та кількість підрозділів визначається завданнями дослідження. Питання, що аналізуються, повинні висвітлювати рівень та динаміку показників, достатньо повно встановлювати причини, виявляти недоліки, які мають місце, резерви в потенціалі підприємства. Результати аналізу повинні стати обґрунтуванням для рекомендацій щодо удосконалення управління підприємством в межах досліджуваної проблеми.

Розділ повинен відображати результати самостійно проведеного студентом дослідження підприємств, на базі яких виконується робота. Студенту необхідно провести самостійні спостереження, опитування відповідно теми дослідження, проаналізувати первинну та вторинну інформацію та представити її у табличному вигляді. Для обробки інформації необхідно використовувати сучасні комп'ютерні технології. Розділ повинен завершуватися висновками, які містять результати дослідження практичного аспекту курсової роботи.

У третьому розділі (проектно-рекомендаційному) студенту треба відобразити пропозиції автора щодо вдосконалення напрямку, який досліджувався в курсовой роботі, зокрема, розробки автора: програми, моделі тощо.

Обсяг третього розділу може становити 25% від загального обсягу роботи.

В третьому розділі представляються напрямки удосконалення діяльності підприємств щодо розглянутого питання, представляються конкретні рекомендації та здійснюється розрахунок економічного (умовно-економічного) ефекту від їх впровадження. При цьому для обґрунтування прийнятого управлінського рішення потрібно використовувати методи та моделі прийняття рішень.

В цьому розділі пропонуються основні напрямки вирішення визначених проблем, даються відповіді на поставлені питання. На основі виконаних теоретичних досліджень та аналізу, проведеного у другому розділі, формулюються та економічно обґрунтовуються пропозиції автора вже в третьому розділі.

У висновках та рекомендаціях курсової роботи студент повинен сформулювати узагальнені висновки, тобто стисло викласти результати теоретичних узагальнень та практичних досліджень з поставлених задач роботи, показати їх використання на практиці і дати конкретні рекомендації щодо вдосконалення досліджуваних питань, вказати елементи новизни в розробках автора, вказати на практичне значення роботи. Доцільно розрахувати економічну та соціальну ефективність пропозицій автора, які повинні бути реальними, економічно обґрунтованими за допомогою методів чи моделей прийняття управлінських рішень.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!