Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3402 Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни Функціональне управління, ЄУ

Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни Функціональне управління, ЄУ

« Назад

Міністерство освіти і науки України

ПВНЗ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

Факультет економіки і менеджменту

Кафедра менеджменту та маркетингу

 

Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни Функціональне управління

напрям підготовки: 6.030601«Менеджмент» 

галузь підготовки 0306 « Менеджмент і адміністрування» 

Схвалено вченою радою факультету економіки та менеджменту

(протокол від “__” ____________ 2014 року № ___)

  

Киїїв - 2014 рік

Методичні рекомендації до виконання курсових робіт для студентів / Укладачі: к.е.н., проф. Грозний І.С.,к.е.н., доцент Сохацька Г.В. – Київ. – 27с.

У науково-методичних рекомендаціях визначено структуру та зміст курсової роботи, методологію наукових досліджень, сформульовано вимоги до її оформлення, організації виконання і захисту роботи, наведено тематику курсових робіт і літературу, яка рекомендується.

Рецензенти:

Відповідальний за випуск :_____________

 

ЗМІСТ 

Вступ

1. Структура та зміст роботи……………………………………………………...4

2. Методологія наукових досліджень…………………………………………….6

3. Вимоги до виконання роботи…………………………………………………..8

4. Організація виконання курсової роботи………………………………17

5. Тематика курсових робіт…………………………………………………21

6. Зразки планів курсових робіт……………………………………………23

Список джерел, що рекомендовані до використання………………………….26

ВСТУП

Курсова робота повинна виявити рівень підготовки студента до самостійної роботи в обраній галузі. Майбутній фахівець повинен правильно використовувати теоретичні положення менеджменту та маркетингу для успішного розв'язання поставленої проблеми, вміти користуватись науковим апаратом.

В ході виконання курсової роботи студент повинен продемонструвати:

- вміння та навички проведення наукових досліджень:

- вміння та навички формування інформаційного забезпечення відповідно до обраної проблеми;

- вміння та навички застосування адекватних методів дослідження та обробки інформації;

- вміння використовувати сучасні інформаційні технології для вирішення управлінських задач;

- вміння та навички аналітичної та конструктивної роботи в галузі управління підприємствами в цілому та їх окремими функціональними підсистемами.

Студент повинен обрати напрямок дослідження, коло питань, які його цікавлять з наукової точки зору. На основі цього Студент обирає тему роботи. Після цього разом з науковим керівником Студент повинен скласти план роботи та визначити технологію і термін її виконання відповідно до затверджених науково-методичних рекомендацій та графіку підготовки етапів курсовох роботи.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!