Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3398 Вимоги до оформлення курсової роботи, Економіка підприємства, УЕП КРОК

Вимоги до оформлення курсової роботи, Економіка підприємства, УЕП КРОК

« Назад

7. Вимоги до оформлення курсової роботи

Загальні вимоги

Курсова робота виконується студентом самостійно у відповідності до зазначених термінів.

Текст курсової роботи документується на сторінці аркуша А 4. Курсова робота має бути виконана у вигляді комп’ютерного набору на одній стороні аркуша. Комп’ютерний набір виконується шрифтом Times New Roman розміром 14 пт через 1,5 інтервали. Вирівнювання тексту – по ширині рядка.

Текст курсової роботи розміщується на сторінці, яка обмежується полями: ліве - 30 мм., праве –10-15 мм., верхнє та нижнє – 20 мм.

Мова курсової роботи державна, стиль науковий, чіткий, без орфографічних і синтаксичних помилок, послідовність логічна.

Скорочення слів і словосполучень необхідно використовувати у відповідності з діючими стандартами з бібліотечної та видавничої справи. Скорочення загальновживаних термінів допускається тільки після їх повного викладу. Назви літературних джерел та власні імена наводяться мовою оригіналу.

Робота починається з титульної сторінки, яка виконується за формою поданою в додатку Д. Переробка форматів титульної сторінки не дозволяється з метою стандартизації вимог циклової комісії щодо естетичного оформлення початку роботи. Студент користується готовим шаблоном, замінюючи базові реквізити на особисті. 

Нумерація

Нумерація сторінок курсової роботи наскрізна: перша сторінка – титульна, друга – зміст і т.д. Нумерація ставитьcя до останньої сторінки списку використаних джерел. Номер сторінки проставляється арабськими цифрами в правому верхньому куті. На титульній сторінці номер сторінки не проставляється. Таблиці та рисунки, які розташовані на окремих сторінках, включають у загальну нумерацію роботи. На ілюстрації (таблиці, рисунки), які не створені автором особисто, необхідно в тексті давати посилання на відповідні літературні джерела.

Якщо в роботі містяться додатки (таблиці, схеми тощо), їх потрібно нумерувати саме як додатки з посиланнями на них в тексті. В загальний обсяг сторінок курсової роботи додатки не входять.

За титульною сторінкою послідовно розташовують зміст (план) курсової роботи, вступ, основну частину, висновки, список використаних джерел, додатки.

Текст основної частини поділяють на розділи та підрозділи (параграфи). В тексті основної частини необхідно робити абзаци стандартом 1,25см. Акцентування уваги на окремих елементах тексту здійснюється через виділення жирним шрифтомабо черезкурсив. На великих масивах тексту акцентувати увагу не доцільно.

В змісті роботи зазначаються початкові сторінки кожного розділу і підрозділу (параграфу). Їх назви у змісті і тексті курсової роботи повинні обов’язково збігатися.

Вступ, кожен розділ, висновки і список використаних джерел, які розміщуються у вказаній послідовності, розпочинаються з нової сторінки. Їх назви друкують великими літерами симетрично до тексту жирним шрифтом розміром 14 пт з вирівнюванням по центру без абзацу і без крапки в кінці. Перед елементами „ВСТУП”, „ВИСНОВКИ”, „СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ” та „ДОДАТКИ” нумерація не вказується.

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. В кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: 1.2. (другий підрозділ першого розділу). Назва підрозділу починається з великої літери, в кінці назви підрозділу крапка не ставиться. Назва підрозділу друкується жирним шрифтом розміром 14 пт з вирівнюванням по ширині рядка без абзацу.

Оформлення таблиць

Цифровий матеріал, як правило, оформляється у вигляді таблиць, що розробляються автором самостійно. Кожна таблиця повинна мати назву, що відображає її зміст. Назва таблиці друкується нежирним шрифтом розміром 14 пт з вирівнюванням по центру без абзацу. В кінці назви таблиці крапка не ставиться. Всі таблиці слід нумерувати. Праворуч над назвою з прописної букви пишуть слово “Таблиця” та її порядковий номер. Знак № перед цифрою не ставиться. Номер таблиці складається з номера розділу та порядкового номера таблиці в даному розділі (наприклад: Таблиця 1.3 – третя таблиця першого розділу).

Лівий та правий край таблиці повинні співпадати з краями тексту. Якщо в курсовій роботі одна таблиця, що не бажано, то вона нумерується за загальними правилами.

При оформленні таблиці слід дотримуватись певних правил. Вертикальні графи таблиці нумерують тільки в тих випадках, коли в тексті на них є посилання або таблицю частково переносять.

При переносі частини таблиці на іншу сторінку слово “Таблиця” і її номер вказують один раз праворуч над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова “Продовження таблиці” і вказують її номер, наприклад: “Продовження таблиці 1.2”.

Якщо таблиця може розміститись на одній сторінці, її бажано не розривати, а нівелювати текстом, який знаходиться поза таблицею.

Якщо всі показники таблиці мають однакові одиниці виміру, їх виносять у заголовок таблиці, після коми (наприклад, Динаміка чисельності персоналу підприємства «Мрія» за 2000-2007 рр., чол.), якщо різні – вказують з лівого боку в колонці через кому після назви показника (наприклад, Поголів’я свиней, гол. або питома вага, %) . Позначення одиниць виміру має відповідати вимогам стандарту.

Таблицю розміщують після першого посилання на неї в тексті або на наступній сторінці. Посилання мають бути в тексті на всі таблиці. Таблиця розміщується уздовж сторінки або впоперек з відповідним поворотом її за годинниковою стрілкою. Те ж саме стосується і рисунків.

Оформлення формул

Формули, які наводяться в роботі, слід нумерувати арабськими цифрами. Формули вирівнюються по центру сторінки відносно рядків тексту. Порядковий номер наводиться в круглих дужках праворуч від формули, з вирівнюванням по правому краю тексту роботи. Він повинен складатися з номера розділу і порядкового номера формули, що розділені крапкою. Наприклад: (1.3) – третя формула першого розділу, до якого вона відноситься.

Пояснення умовних позначень наводиться після слова „де” списком, кожен елемент якого розташовується з абзацу з вирівнюванням по ширині сторінки.

Між текстом і формулою, формулою і поясненням до неї необхідно залишати по одному вільному рядку 14 пт. Наприклад:

де – ціна вікової технологічної фази ВТФ і-го виду, грн.;

– індекс зміни цін на і-ту вікову технологічну фазу в кінці розрахункового періоду Т, рівному терміну створення ВТФ;

– витрати t-го року створення ВТФ i-го виду, грн.;

– дотації, компенсаційні платежі в t-ому році за екологічно орієнтоване лісовирощування i-го виду, грн.;

– коефіцієнт нарощення витрат від t=1 до T. 

Оформлення ілюстрацій

Ілюстрації (схеми, малюнки, графіки, діаграми) необхідно подавати в курсовій роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації починаються словом “Рис.” і нумеруються послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих в додатках. Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад: Рис 1.2. (другий рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією, друкуються нежирним шрифтом розміром 14 пт з вирівнюванням по ширині і без абзацу. 

Оформлення використаних джерел

При посиланні в тексті на джерела в квадратних дужках після відповідної фрази (посилання) наводиться порядковий номер джерела в списку використаної літератури та сторінка, наприклад: [2, с. 24].

Відомості про джерела, які включені до списку літератури, необхідно подавати згідно з вимогами державного стандарту. Їх необхідно розміщувати в алфавітному порядку з дотриманням наступних вимог: спочатку в списку наводяться законодавчі та нормативні акти згідно їх легітимності (навіть, якщо вони узяті з офіційних сайтів), всі інші джерела (окрім джерел іноземними мовами крім російської) розташовуються в алфавітному порядку, після них розміщуються джерела іноземними мовами (подаються в списку літератури у випадку, якщо автор вивчав джерело за мовою оригіналу).

Формуючи список літератури за темою роботи, студент обов'язково повинен зазначити прізвище та ініціали автора, назву роботи, видавництво, місце та рік видання, загальний обсяг сторінок. Якщо до списку входять періодичні публікації, то обов'язково слід зазначити прізвище та ініціали автора, назву статті, назву журналу, газети тощо, рік видання, номер та сторінки, на яких надрукована стаття. Якщо студент використовував Інтернет-ресурси, то слід зазначити прізвище та ініціали автора матеріалу, назву та Web-site.

В списку використаних літературних джерел повинно бути не менше 20 – 25 джерел.

Приклад оформлення списку використаних літературних джерел наведено в додатку Е. 

Оформлення додатків

Додатки оформлюють як продовження курсової роботи. В додатки слід винести допоміжні матеріали: проміжні розрахунки, результати автоматизованого розв’язання поставлених в роботі завдань, таблиці допоміжних цифрових даних, інструкцій, методики та форми звітності окремих підприємств, якими користувався студент для проведення дослідження. На першому чистому аркуші посередині великими літерами пишуть “Додатки”.

Кожен додаток оформлюється з нової сторінки. Він повинен мати заголовок, надрукований малими літерами з першої великої літери симетрично тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої жирним шрифтом розміром 14 мм друкується слово “Додаток ” і велика літера українського алфавіту, що позначає послідовність додатку. Назва додатку вирівнюється по центру і в кінці крапка не ставиться.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г,Є,З, І,Ї,Й,О,Ч,Ь.

Текст кожного додатку за необхідністю може бути поділений на розділи і підрозділи, які нумерують у межах кожного додатку. У цьому разі перед кожним номером ставлять позначення додатку (літеру) і крапку, наприклад: А.2 – другий розділ додатку А.

Ілюстрації, таблиці, формули, які розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад: рис. Д.1.2. – другий рисунок першого розділу додатку Д; формула (А.1) – перша формула додатку А.

Курсова робота має бути подана до захисту в відповідній папці.

Студент зобов’язаний реалізувати зауваження та пропозиції керівника до захисту курсової роботи.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!