Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3397 Порядок викладу матеріалу відповідно до структури роботи, Економіка підприємства, УЕП КРОК

Порядок викладу матеріалу відповідно до структури роботи, Економіка підприємства, УЕП КРОК

« Назад

6. Порядок викладу матеріалу відповідно до структури роботи

Титульна сторінка

Титульна сторінка містить інформацію про навчальний заклад, де виконувалася робота, вид роботи, назву теми, дані про виконавця роботи та керівника, про допуск студента до захисту курсової роботи. Розташування інформації на титульному листі наведено у додатках Д. Титульний лист на сторінці не нумерується, проте враховується в загальній нумерації.

Зміст

Зміст роботи оформляється на одній сторінці. Зміст також не нумерується, проте враховується в загальній нумерації. Зміст включає:

- вступ;

- послідовний перелік усіх розділів та підрозділів;

- висновки;

- список використаних джерел;

- додатки.

Вступ

У вступі необхідно:

  • коротко, але ясно та чітко, обґрунтувати вибір теми курсової роботи;

  • показати її актуальність в сучасних умовах господарювання;

  • довести значущість та новизну цієї теми в господарській діяльності підприємства;

  • визначити предмет (проблема або коло питань, які досліджуються в роботі) та об’єкт (підприємство, організація чи установа, на підставі даних яких виконується робота) дослідження.

  • визначити кінцеву мету (розробку заходів щодо удосконалення предмету дослідження стосовно до обраного об’єкта) дослідження;

  • підкреслити основні завдання та коло питань, які розглядаються в роботі у відповідності з визначеною метою (визначаються у відповідності з структурою роботи);

  • подати перелік методів дослідження;

  • представити інформаційну базу дослідження.

Теоретична частина роботи

Виконується на матеріалах літературних джерел, які включені в список використаної літератури. Посилання на літературні джерела має бути представлене у квадратних дужках, де спочатку вказується порядковий номер літературного джерела без знака №, а потім – відповідні сторінки.

В параграфах теоретичної частини слід розкривати найбільш суттєві теоретичні положення проблеми, яку аналізують. Це мають бути, перш за все, об’єктивні сторони економічних явищ: сутність цих процесів та явищ, їх систематика, структура та види, форми, механізми реалізації. Робиться спроба показати наукові розробки вчених по даній проблематиці та визначитись з власною точкою зору.

В кінці теоретичного розділу необхідно подати загальний короткий висновок по розділу декількома реченнями без слова «Висновок».

Аналітична частина роботи

Метою аналітичної частини є визначення сучасного стану об’єкта дослідження та його конкурентного оточення.

Вона будується на матеріалах конкретного підприємства або організації. Збір статистичних та аналітичних матеріалів здійснюється у відповідності з характером питань, які передбачені планом курсової роботи. Вибірка та аналіз статистичних даних проводяться, як правило, за останні 3 роки.

Характеризуючи об’єкт дослідження, необхідно подати повне та скорочене найменування підприємства, його форму власності, місце розташування, напрям господарювання.

До характеристики господарської діяльності підприємства обов’язково потрібно включити наступні питання:

- виробництво та реалізація продукції;

- операційна діяльність підприємства;

- склад і структура основних фондів;

- склад і структура оборотних засобів;

- організаційна структура підприємства;

- кількісний та якісний склад працівників;

- витрати виробництва;

- фінансові результати.

Студент повинен логічно і послідовно розкрити сутність та дати оцінку факторів впливу на господарську діяльність підприємства за плановими та фактичними показниками. Проведений аналіз дасть можливість виявити проблеми та напрацювати шляхи підвищення ефективності діяльності підприємства, розробити рекомендації.

Аналіз обов’язково має містити розрахунки, які в тексті групуються у відповідні таблиці. Крім таблиць, розрахунки супроводжуються графіками, діаграмами та іншим ілюстрованим матеріалом, що сприяє полегшенню сприйняття основних результатів дослідження. Обов’язково всі аналітичні розрахунки завершуються аналітичним коментарем, що дозволяє підсумувати та оцінити основні результати проведеного аналізу.

Студенти повинні застосовувати знання та навички, одержані при попередньому вивченні дисципліни, використовувати інструментарій, специфічні засоби, що створені в межах кожної з наук. Наприклад, при дослідженні аспектів фінансування інвестиційного проекту було б доцільно визначити особливості джерел фінансування коштів та визначити вартість кожного елементу з метою досягнення мінімальної вартості фінансування. Таким чином студент демонструє свої знання структури капіталу та оптимізації її вартості. Аналіз таких взаємозв’язків доцільно було б проілюструвати побудовою таблиць, графіків, діаграм, побудовою та аналізом динамічних рядів, розрахунком коефіцієнтів кореляції, що можна розглядати як вдале застосування знань із статистики та економічного аналізу.

За основу методики дослідження вибирається будь-який підхід, який використовується при проведенні аналізу господарської діяльності (студент може знайти самостійно в літературі, в конспектах лекційних чи практичних занять з попередньо вивчених дисциплін, проконсультуватися з керівником).

Заключна частина

Закінчується основна частина курсової роботи питанням пошуку основних шляхів подолання проблем, що були виявлені в попередніх параграфах курсової роботи та кореспондуються з теоретичною і аналітичною частинами роботи. Це можуть бути відповідні заходи, окремі етапи подолання проблем, формування відповідної стратегії та тактики тощо, які представлені і обґрунтовані на основі проведених розрахунків.

Обов’язкова вимога до даного параграфу – обґрунтування, пропозиції, розрахунки повинні відповідати конкретному аналізу даного підприємства (об’єкта дослідження), а не носити характер «взагалі про щось».

Висновки

Завершується текстова частина роботи відповідними висновками. В стислій, конкретній формі слід представити основні результати проведеного дослідження. Вони повинні бути викладені в лаконічній формі, наприклад: ²За результатами проведеного дослідження в даній курсовій роботі можна зробити наступні висновки…²

Також у висновках мають знайти своє відображення теоретичні прогнози про тенденції розвитку об’єкта дослідження, результати експериментальних досліджень, вплив різних факторів на зміну стану об’єкта та предмета дослідження.

У висновках відсутній порядковий перелік позицій, але обов’язково включається статистичне наповнення.

 Список використаних джерел

Завершується текстова частина курсової роботи списком використаних джерел. До переліку включаються не тільки ті джерела, які цитуються, але й ті, з якими студент ознайомився побіжно.

На початку списку розташовують закони України, постанови уряду, укази президента, розпорядження міністерств та інші інструктивно-нормативні матеріали в порядку їх легітимності. Далі у списку використаних джерел розташовуються за українською абеткою монографії, посібники, збірки, статті з журналів, Інтернет - ресурси з їх повним бібліографічним описом. Приклади правильного оформлення літературних джерел наведені в додатку Е.

Нижче наведено назви статистичних збірок, журналів, газет, які є в бібліотеці Університету і якими доцільно скористатися при написанні курсової роботи.

Статистичні матеріали:

- Статистичні щорічники України;

- Журнали та газети: Економіка України; Відомості Верховної Ради України; Персонал; Фінанси України; Бухгалтер; Бюлетень Національного банку України (Щомісячне статистичне видання Національного банку України); Економічна статистика (Щомісячне видання Міжнародного центру перспективних досліджень); Квартальні передбачення (Щоквартальне видання Міжнародного центру перспективних досліджень); Бізнес; Урядовий кур’єр; Дзеркало тижня та інші.

При написанні курсової роботи залучати Інтернет-джерела:

- Державний комітет статистики України – www.ukrstat.gov.ua

- Національний банк України – www.bank.gov.ua

- Міжнародний центр перспективних досліджень – www.icps.kiev.ua

- Верховна рада України – www.rada.kiev.ua

- Міністерство економіки України – www.me.gov.ua

- Міністерство фінансів України – www.minfin.gov.ua

- Національна парламентська бібліотека України. Матеріали бібліотеки, картотеки, каталоги – www.nplu.kiev.ua

- Бібліотека ім. Вернадського – www.nbuv.gov.ua

- Національний інститут стратегічних досліджень. Наукові публікації, інформаційний сервер – www.niss.gov.ua

- Український центр економічних і політичних досліджень ім. А.В. Разумкова. Аналітичні матеріали, публікації – www.uceps.com.ua

- Міжнародний центр порівняльного аналізу. Аналіз політичних і економічних процесів, інституцій і явищ в Україні і в світі – www.isai.org.ua 

Додатки.

Додатки за необхідністю наводяться в кінці роботи і оформляються згідно з вимогами. Додатками можуть бути великі таблиці, баланси, звітні дані, графічні матеріали, схеми, розрахунки тощо. Вони позначаються великими літерами української абетки, починаючи з літери А, за винятком літер Г, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, С. Після слова «Додаток» друкують літеру, яка позначає його послідовність (Додаток А).

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!