Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3392 Загальні положення, Економіка підприємства, УЕП КРОК

Загальні положення, Економіка підприємства, УЕП КРОК

« Назад

1. Загальні положення

Курсова робота з економіки підприємства виконується студентами ІІІ курсу спеціальності «Економіка підприємства» після засвоєння теоретичних дисциплін, що є базою для виконання самостійної роботи.

Робота представляє собою цілісне дослідження задля вирішення практичних завдань функціонування господарських об’єктів різних сфер діяльності (виробничої, збутової, маркетингової, фінансової, інноваційної, інвестиційної, соціальної, екологічної тощо).

Курсова робота є важливим елементом самостійного опанування методів економічного аналізу і першими кроками наукового дослідження студента.

При виконанні курсової роботи студенти розвивають і набувають навички та вміння, що вкрай необхідні в майбутній практичній роботі та прикладних наукових дослідженнях.

Метою курсової роботи є закріплення теоретичних знань студентів з питань економіки підприємства, вибір і поглиблене вивчення студентом однієї з конкретних прикладних проблем, проведення аналізу господарської діяльності обраного об’єкту дослідження, розробка пропозицій та рекомендацій стосовно вирішення конкретно поставлених завдань.

У курсовій роботі студент має довести:

- розуміння дії, форм прояву та механізмів реалізації економічних законів та категорій;

- здатність узагальнювати теоретичні погляди сучасних економічних шкіл, тенденції їх розвитку та вплив на економічне життя країни;

- вміння використовувати теоретичне надбання при розгляді економічних процесів;

- навички аналізувати складні економічні процеси та явища господарської діяльності підприємств (об’єднань);

- формування аргументів і доказів при різних підходах науковців до економічних явищ і процесів;

- вміння застосовувати економіко-математичні методи та моделі для розвитку господарської діяльності підприємств різних форм власності;

- здатність використання різноманітної інформації: статистичних даних, матеріалів первинної звітності підприємств, даних бухгалтерського балансу;

- розуміння та вміння реферувати підручники, монографії, збірники праць, окремі статті та логічно і стисло викладати матеріал.

Виконується курсова робота та проводиться публічний захист державною мовою.

Після написання курсової роботи і перевірки її керівником проводиться публічний захист. Студент повинен вміло і чітко сформулювати основні положення курсової роботи, доказати її економічними розрахунками, дати відповідь на запитання членів комісії.

Досвід, набутий при виконанні та захисту курсової роботи, має бути використаний у подальшій підготовці роботи бакалавра, спеціаліста, магістра.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!