Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3383 Перше індивідуальне завдання, реферат, Теми рефератів, Національна економіка

Перше індивідуальне завдання, реферат, Теми рефератів, Національна економіка

« Назад

1. Перше індивідуальне завдання, реферат

Реферат – стисле розкриття у письмовій формі певного питання, яке здійснюється на основі узагальнення відповідних матеріалів.

В рефераті слід розкрити актуальність теми, охарактеризувати стан предмету дослідження, визначити й аргументувати проблеми функціонування певної системи або державного управління та регулювання (залежно від назви теми), а також сформулювати пропозиції щодо їх удосконалення. Для написання реферату студент обов’язково має використати додаткові літературні джерела, а саме: монографії; наукові статті, опубліковані у періодичних економічних виданнях; сучасні статистичні та аналітичні матеріали та ін.

Реферат комплектують у такій послідовності: титульна сторінка, план, основна частина, висновки, список літератури.

Обсяг реферату – 10–12 сторінок.

Теми рефератів

Тема 1. Потенціал національної економіки 

 1. Стан та характеристика потенціалу національної економіки України.

 2. Сучасний стан основних галузей національної економіки України  (на прикладі конкретної галузі).

 3. Національне багатство України та методи його оцінки.

 4. Природно-ресурсний потенціал України та шляхи підвищення ефективності його використання.

 5. Виробничий та науково-технічний потенціал України та перспективи його розвитку.

 6. Ефективність національної економіки та показники її вимірювання. 

Тема 2. Структура національної економіки

 1. Формування ринкових відносин та зрушення у соціальній структурі економіки України.

 2. Причини та наслідки різниці у рівні доходів населення в Україні.

 3. Секторна модель національної економіки: структурні зміни у ХХІ столітті.

 4. Процеси концентрації виробництва й капіталу та їх вплив на розвиток національної економіки.

 5. Структура організаційно-правових форм господарювання: особливості формування в Україні.

 6. Основні пропорції первинного розподілу ВВП в Україні.

 7. Пропорція між споживанням та нагромадженням як чинник економічного зростання.

 8. Роль інфраструктури у розвитку економіки.

 9. Сучасна концепція аналізу структури видів економічної діяльності.

 10. Технологічна структура економіки: пропорції та проблеми в Україні.

 11. Структура зовнішньої торгівлі як індикатор розвитку економіки.

 12. Регіональна структура економіки України та державна регіональна економічна політика. 

Тема 3. Фінанси національної економіки

 1. Проблеми ефективності бюджетних витрат.

 2. Управління державним боргом в Україні.

 3. Функції Національного банку України та інструменти їх реалізації.

 4. Вади і переваги діяльності небанківських фінансово-кредитних та банківських установ.

 5. Основні засади  використання кредитних спілок як об’єкта розміщення вільних коштів громадян.

 6. Перспективи розвитку страхового бізнесу в Україні.

 7. Функції та принципи організації банківської системи в Україні. 

Тема 4. Роль держави в національній економіці

 1. Економічні функції держави: специфіка України.

 2. Державне управління економікою в Україні.

 3. Результати та перспективи приватизації державної власності в Україні.

 4. Управління державним боргом в Україні.

 5. Проблеми ефективності суспільного сектору економіки України.

 6. Державна регуляторна політика в Україні.

 7. Світовий досвід державної підтримки підприємництва.

 8. Характеристика методів оцінювання параметрів тіньової  економіки. 

Тема 5. Організація державного управління національною економікою

 1. Державне управління як необхідна умова функціонування суспільного життя.

 2. Соціальне управління як організуюча функція суспільства.

 3. Суть і відмінності американського та європейського підходів до визначення предмета державного управління.

 4. Суть державного регулювання економіки і заходи по створенню більш ефективної системи впливу держави.

 5. Системний підхід до вибору засобів і методів впливу держави на суб’єктів економічних відносин.

 6. Конструктивна співпраця всіх гілок влади – гарант суспільного прогресу.

 7. Організаційна структура державного управління. 

Тема 6. Розвиток національної економіки

 1. Концепція постіндустріального суспільства і економічний розвиток України.

 2. Економічний розвиток на основі інституціональних трансформацій.

 3. Поєднання процесів індустріального та постіндустріального розвитку: теорія та практика в Україні.

 4. Теорії інформаційного суспільства.

 5. Можливості використання інструментарію виробничої функції при прогнозування темпів економічного розвитку України. 

Тема 7. Регіональний розвиток національної економіки

 1. Основні завдання та пріоритети державної регіональної політики.

 2. Регіональні диспропорції національної економіки України та шляхи їх подолання.

 3. Напрями підвищення ефективності використання природно-ресурсного потенціалу регіону.

 4. Роль місцевих фінансів в управлінні регіональним розвитком.

 5. Місцеві бюджети як фінансова основа соціально-економічного розвитку регіонів.

 6. Інвестиційний клімат та інвестиційна привабливість регіону.

 7. Механізм реалізації  державної стратегії регіонального розвитку та його складові. 

Тема 8. Прогнозування національної економіки

 1. Характеристика Державного прогнозу економічного і соціального розвитку України.

 2. Довгострокове прогнозування економічного і соціального розвитку України: проблеми і перспективи.

 3. Світовий досвід соціально-економічного прогнозування.

 4. Критерії точності і надійності соціально-економічних прогнозів.

 5. Напрями удосконалення методики прогнозування економічних і соціальних процесів.

 6. Економетричні методи прогнозування економічних і соціальних процесів.

 7. Сфера застосування експертних методів прогнозування соціально-економічного розвитку. 

Тема 9. Програмування національної економіки

 1. Цілі і пріоритети стратегії економічного і соціального розвитку України.

 2. Модернізація економіки України: стратегія довгострокового розвитку.

 3. Стратегія інноваційного розвитку України.

 4. Обґрунтування державних цільових програм економічними ресурсами.

 5. Фінансове забезпечення реалізації заходів державних цільових програм.

 6. Організаційно-економічний механізм реалізації державних цільових програм.

 7. Програмування національної економіки в країнах Європейського Союзу. 

Тема 10. Соціальна спрямованість національної економіки

 1. Особливості соціальної політики щодо окремих верств населення.

 2. Доходи населення та їх соціально-політичні виміри.

 3. Прожитковий мінімум як основа соціальних гарантій доходів населення.

 4. Соціальна сфера та джерела фінансування її розвитку.

 5. Соціальна нерівність та методи її вимірювання.

 6. Нерівність як фундаментальний чинник бідності.

 7. Джерела фінансування соціальної інфраструктури. 

Тема 11. Взаємодія національної економіки з екологією

 1. Сталий розвиток:  екологічна, соціальна, економічні складові.

 2. Проблеми екології в умовах стратегії сталого розвитку.

 3. Сучасна концепція охорони природного середовища.

 4. Платежі за ресурси, їх види і нормативи.

 5. Система управління природокористуванням та необхідність її перебудови.

 6. Економічні методи управління раціональним природокористуванням.

 7. Економічний механізм забезпечення природоохоронної діяльності в Україні. 

Тема 12. Національна економіка у глобальному середовищі

 1. Особливості імпортної політики України в період до вступу у СОТ.

 2. Порівняльна характеристика ринків ЄС та Росії для України з якісної та кількісної точок зору.

 3. Місце України в системі світових зовнішньоторговельних зв’язків.

 4. Перспективи використання Україною транзитного потенціалу як базової конкурентної переваги.

 5. Позитивні і негативні наслідки від вступу України до СОТ.

 6. Діяльність ТНК та їх вплив на економіку України.

 7. Експортна політика України: помилки та стратегічні напрямки.

 8. Взаємовідносини України з міжнародними фінансовими організаціями в системі формування зовнішнього боргу України.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!