Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3358 Зразок оформлення списку використаної літератури, Фінансовий облік, УБПУ

Зразок оформлення списку використаної літератури, Фінансовий облік, УБПУ

« Назад

Додаток 7. Зразок оформлення списку використаної літератури

Нормативно - законодавча база:

 1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України № 966 – ХІV від 16.07.1999 р. //Бухгалтерський облік і аудит. 1999 р. - № 6. – 9 – 13 с.
 2. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій: Затв. Наказом МФУ № 291 від 30.11.1999 р. – 23.

 3. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій: затв. Наказом МФУ № 291 від 30.11.1999 р. – 70 с.

 4. 32 положення (стандарти) бухгалтерського обліку. – К.: КНТ, 2008. – 320 с.

Основна:

 1. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник /За ред. проф.      Ф.Ф. Бутинця. – 3-є вид. – Житомир: ЖГТУ, 2001. – 672 с.
 2. Бухгалтерський облік: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисципліни. /Л.Г. Ловінська, Л.В. Жилкіна, О.М. Голенко та ін. – К.: КНЕУ, 2002. – 370 с.

 3. Бухгалтерський облік у сільському господарстві в первинних документах і проводках / За ред. М.Ф. Огійчука та В.М. Пархоменка. –Х.: Фактор, 2008. – 464с.

 4. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах України / За заг. ред. А.М. Коваленко. – Дніпропетровськ: ВКК «Баланс-Клуб», 2009. – 736 с. – Укр. мовою.

 5. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах: Підручник. – 2-е вид., перероб. і допов. / М.Ф.Огійчук, В.Я. Плаксієнко, Л.Г. Панченко та ін.; За ред. проф. М.Ф.Огійчука. – К.: Вища освіта, 2009. – 800 с.

 6. Коблянська О.І. Фінансовий облік: Навч. посіб. – 2-ге вид., випр. І доп. – К.: Знання, 2007. – 471с.- (Вища освіта XXI століття).

 7. Маренич Т.Г. Бухгалтерський облік в агроформуваннях: Підручник./ За ред. В.Я. Амбросова. – 2-ге видання, доповнене і перероблене. – К.: ВД «Професіонал», 2005. – 896 с.

 8. Сук Л.К. Фінансовий облік: навч. посіб. / Л.К. Сук, П.Л. Сук. – К.: Знання, 2010. – 631 с. – (Вища освіта XXI століття).

 9. Фінансовий та управлінський облік за національними стандартами: Підручник / М.Ф. Огійчук, В.Я. Плаксієнко, М.І. Беленкова та ін. /За ред. проф. М.Ф. Огійчука.-6-те вид., перероб. і допов. – К.: Алерта, 2011.-1042 с.

Додаткова:

 1. Азаренкова Г.М., Самородова Н.М. Бухгалтерський облік: Збірник ситуаційних задач і завдань для самостійної роботи студентів: Навч. посіб. – К.: Знання, 2005. – 243 с. – (Вища освіта ХХІ століття).
 2. Білоусько В.С., Беленкова М.І. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посібник. Видання 4-те. В.С.Білоусько , М.І. Беленкова /За ред. В.С. Білоуська / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В.Докучаєва. – Х., 2007. – 423с.

 3. Білоусько В.С., Беленкова М.І та ін. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посібник. Видання 6-те. В.С.Білоусько , М.І. Беленкова /За ред. В.С. Білоруська. К., Алерта -2010.- 402 с.

 4. Вербило О.Ф., Бойко З.І., Кондрицька Т.П., Якрошинський В.М. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник (Національний аграрний університет). За ред. доц., канд. екон. наук О.Ф. Вербило. – К.: НАУ, 2004, с – 424.

 5. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник /За ред. (Економіка. Фінанси. Право) М.В. Кужельного. – 6-те вид. – К.: Видавництво А.С.К., 2004. – 266с. –.

 6. Деречина В.В., Кізім М.М. Теорія бухгалтерського обліку: Навчальний посібник /За ред.. Деречина В.В./ - К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 352 с.

 7. Лень В.С., Гливенко В.В. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика: 3-тє видання. Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 608 с.

 8. Лишеленко О.В. Теорія бухгалтерського обліку: Навчальний посібник. – Київ: Вид-во «Центр навчальної літератури», 2003. – 215 с.

 9. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2003. – 444 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

Інтернет - ресурси:

Бібліотека он-лайн: Бухгалтерський облік http://www.readbookz.com/cat/3.html

Облік і фінанси АПК. Бухгалтерський портал http://magazine.faaf.org.ua/

Газета «Все про бухгалтерський облік» http://vobu.kiev.ua

Газета «Урядовий кур’єр» http://www.ukurier.gov.ua/

Електронна бібліотека http://pidruchniki.com.ua/

Електронна бібліотека http://www.studentbooks.com.ua/

Електронна бібліотека http://www.twirpx.com/files/financial/

Наукова бібліотека http://pulib.if.ua/

Книги видавництва «ЦНЛ» http://yourbooks.vipcentr.ru/

Бібліотека економіста http://library.if.ua/

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!