Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3353 Вимоги до рецензії і захисту курсової роботи, Фінансовий облік, УБПУ

Вимоги до рецензії і захисту курсової роботи, Фінансовий облік, УБПУ

« Назад

4. Вимоги до рецензії і захисту курсової роботи

Виконана курсова робота не пізніше, ніж за місяць до закінчення теоретичного навчання подається в навчальну частину і після реєстрації передається керівнику для рецензування. Керівник перевіряє роботу і готує на неї письмову рецензію (Додаток 7), а також оцінює згідно з критеріями оцінювання курсових робіт. У рецензії керівника курсової роботи дається характеристика її змісту (повнота розкриття теми, реалізація мети й завдань, практичне значення), а також форми (структурованість, список використаних джерел тощо); оцінюється повнота використання нормативних джерел та літератури. У рецензії можуть бути зауваження відносно оформлення роботи. Позитивно курсова робота оцінюється відміткою «Допускається до захисту» та виставленням відповідної кількості балів.

Захист курсових робіт здійснюється за встановленим графіком перед комісією у складі двох-трьох викладачів циклової комісії за участю керівника. До захисту студент отримує роботу, знайомиться з рецензією і готується аргументовано відповісти на зауваження й запитання. Процедура захисту передбачає стислий виклад студентом головних проблем дослідження та їх вирішення, відповіді на запитання членів комісії. Для розкриття змісту курсової роботи та викладу основних результатів проведеного дослідження студентові надається не більше 10 хвилин. Викладачі циклової комісії та присутні мають право задавати питання щодо змісту роботи та будь-яких інших положень теми. Якість захисту курсової роботи враховується при її підсумковому оцінюванні. При цьому відбувається обмін думками, у якому беруть участь керівник та члени циклової комісії, присутні на захисті. У процесі захисту членами комісії оцінюється глибина знань студентом досліджуваної теми, уміння вести дискусію, обґрунтовувати й відстоювати свою точку зору, чітко відповідати на поставлені запитання. Остаточна оцінка вноситься у відомість та залікову книжку студента.

Відповідно до Положення про кредитно-модульну систему знань студентів оцінювання курсової роботи здійснюється за 100 бальною шкалою:

Оцінка «відмінно»;

90-100 балів (А)

Вимоги щодо змісту: студент у повному обсязі розкрив зміст затверджених до розгляду розділів курсової роботи, показав систематичні та глибокі знання навчального матеріалу з тематики курсової роботи; є у наявності обґрунтування вибору теми, її актуальність, формулювання мети та завдань курсової роботи; робота носить науково-дослідний характер, дана глибока оцінка стану розв’язання поставлених проблем; робота насичена фактичними даними (у вигляді таблиць, рисунків), проведений глибокий їх аналіз, застосовані інноваційні інформаційні технології щодо обробки та аналізу даних, дотримано співвідношення теоретичної та практичної частини робіт; зміст курсової роботи викладений у логічній послідовності, зроблено відповідні узагальнення і висновки, наведено практичні приклади у контексті тематичного теоретичного матеріалу. Під час написання курсової роботи використано сучасні літературні джерела. Вимоги щодо оформлення (відповідність оформлення роботи вимогам чинних нормативних документів щодо виконання та оформлення таблиць та рисунків, списку літератури, наявність посилань на використані джерела, нумерації сторінок та ін.) витримані. У додатках наводяться практичні матеріали організації чи підприємства та інформація, яку вважається за потрібне додати для ілюстрації суті даної проблеми.

Оцінка «добре»

75-89 балів (В,С)

Вимоги щодо змісту: студент у достатньо повному обсязі розкриває зміст затверджених до розгляду розділів курсової роботи, показує систематичні та достатньо глибокі знання навчального матеріалу з тематики курсової роботи; є у наявності обґрунтування вибору теми, її актуальність, формування мети та завдань курсової роботи; робота носить науково-дослідний характер, достатньо насичена фактичними даними (у вигляді таблиць, рисунків), проведений їх аналіз, застосовані інноваційні інформаційні технології щодо обробки та аналізу даних, але допущені незначні помилки у розрахунках. Дотримано співвідношення теоретичної та практичної частини робіт, зміст курсової роботи викладений у логічній послідовності, зроблені певні узагальнення та висновки, наведені практичні приклади в контексті тематичного теоретичного матеріалу, але є незначні помилки у формулюванні термінів, категорій, проміжних та остаточних висновків і пропозицій. При написанні курсової роботи застосований достатньо широкий перелік основних літературних джерел. Вимоги щодо оформлення (відповідність оформлення роботи вимогам чинних нормативних документів щодо виконання та оформлення таблиць та рисунків, списку літератури, наявності в роботах посилань на використані джерела, нумерації сторінок, додатків та ін.) витримані.

Оцінка «задовільно»

60-74 бали (Д,Е)

Вимоги щодо змісту: студент не в повному обсязі розкрив зміст затверджених до розгляду розділів курсової роботи, не в достатній мірі показав знання навчального матеріалу з тематики курсової роботи, обґрунтування вибору теми, її актуальності, формулювання мети та завдань курсової роботи. Робота не має чітких рис науково-дослідного характеру, не в повній мірі насичена фактичними даними (у вигляді таблиць, рисунків), проведений поверхневий їх аналіз, не застосовані інноваційні інформаційні технології щодо обробки та аналізу даних. Не дотримані співвідношення теоретичної та практичної частини робіт, зміст курсової роботи викладений не в логічній послідовності, зроблені поверхневі зауваження і висновки, не наведені практичні приклади в контексті тематичного теоретичного матеріалу, є грубі помилки у формулюванні термінів, категорій, проміжних та остаточних висновків та пропозицій. При написанні курсової роботи застосований обмежений перелік основних літературних джерел. Вимоги щодо оформлення (відповідність оформлення роботи вимогам чинних нормативних документів щодо виконання та оформлення таблиць і рисунків, списку літератури, наявності в роботах посилань на використані джерела, нумерації сторінок, додатків та ін.) не повністю витримані.

Оцінка «незадовільно» менше 60 балів (F)

Студент не розкрив зміст затверджених до розгляду питань курсової роботи, не показав знань навчального матеріалу з тематики курсової роботи, не обґрунтував вибір теми, її актуальність, не визначив мету та завдання курсової роботи. Робота не носить науково-дослідного характеру, не насичена фактичними даними (у вигляді таблиць, рисунків), не проведений аналіз, не застосовані інноваційні інформаційні технології щодо обробки та аналізу даних. Не дотримано співвідношення теоретичної та практичної частини роботи, зміст курсової роботи викладено не у логічній послідовності, зроблені помилкові узагальнення і висновки або вони взагалі відсутні, не наведені практичні приклади у контексті тематичного теоретичного матеріалу, є грубі помилки у формулюванні термінів категорій, проміжних та остаточних висновків і пропозицій. При написанні курсової роботи використаний вузький (до 10 джерел) перелік основних літературних джерел.

Оформлення роботи не відповідає вимогам чинних нормативних документів щодо виконання і оформлення таблиць та рисунків, списку літератури, наявності в роботах посилань на використані джерела, нумерації сторінок, додатків та ін.

Захист курсової роботи

Вимоги до захисту: оцінювання самостійності та якості курсової робити проводиться на підставі публічного захисту перед комісією у складі не менше двох викладачів циклової комісії, які призначаються директором коледжу, зокрема керівника курсової роботи.

Під час захисту студент робить коротку доповідь на 10 хвилин, у якій викладає тему, зміст і основні результати виконаної курсової роботи. Після доповіді студент відповідає на запитання членів комісії із захисту курсових робіт у контексті теми роботи, що мають за мету виявити глибину знань та ступінь самостійності виконання студентом даної роботи.

Якість виконання курсової роботи та результати її захисту оцінюються колегіально за чотирибальною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).


З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!