Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3351 Написання курсової роботи, Фінансовий облік, УБПУ

Написання курсової роботи, Фінансовий облік, УБПУ

« Назад

2. Написання курсової роботи

Після опрацювання літературних джерел студент приступає до написання курсової роботи. При цьому він повинен дотримуватися певних вимог щодо змісту окремих частин курсової роботи.

У вступі (1-2 с.), з урахуванням теми курсової роботи, визначається місце та роль, об’єктів обліку, актуальність вибраної теми, вказується цільове призначення і методи її дослідження.

У розділі 1 (5-6 с.) аналізують виробничо-фінансову діяльність підприємства (дані для теми дослідження беруться за попередні три роки). Розкриваються загальні питання організації бухгалтерського обліку (форми обліку в господарстві, документообіг, склад і розподіл обов’язків працівників бухгалтерії).

Розділ 2 (15-18 с.) – основний розділ курсової роботи.

У ньому на підставі літературних джерел та фактичного стану справ у господарстві, згідно з нормативними документами (інструкціями, вказівками, положеннями тощо), розкривається зміст певних питань курсової роботи, економічний зміст об’єктів бухгалтерського обліку, При цьому студент аналізує причини недоліків, що мають місце в організації обліково-аналітичної роботи на базовому підприємстві.

З найбільш важливих питань плану курсової роботи студент повинен провести дослідження, проаналізувати й оцінити отриманий результат, внести пропозиції щодо удосконалення обліку на підприємстві. У висновках (2-3с.) формулюються та обґрунтовуються пропозиції, що випливають із змісту курсової роботи, які спрямовані на удосконалення існуючих методів ведення обліку; подаються рекомендації щодо реалізації висунутих пропозицій. Висновки викладаються у вигляді окремих пунктів у межах одного абзацу, формулюються коротко, чітко, конкретно, аргументовано.

Зразок написання висновків до курсової роботи поданий у Додатку 5.

У додатки (без обмежень) виносять первинні і зведені документи, синтетичні та аналітичні регістри бухгалтерського обліку за формою обліку базового господарства, про які йде мова у курсовій роботі, схеми, малюнки, графіки, таблиці та інші матеріали, що стосуються роботи. Додатки слід оформити як продовження курсової роботи на наступних її сторінках, розміщуючи їх у порядку появи у тексті роботи. Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої. З правого боку рядка над заголовком малими буквами з першої великої друкується слово «Додаток…» і велика літера української абетки, наприклад «Додаток А», «Додаток Б». Додатки треба позначати послідовно відповідно до букв алфавіту, за винятком букв Г,Є,І,Ї,Й,О,Ч,Ь. Один додаток позначається як додаток А. Додатки не включаються до загальної нумерації сторінок курсової роботи. За текстом курсової роботи обов’язково робляться посилання на додатки.

Курсова робота виконана без елементів наукового дослідження не може заслуговувати високої оцінки. Конкретні питання дослідження теми та порядок їх висвітлення студент обговорює з викладачем.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!