Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3349 Методичні рекомендації до написання та захисту курсової роботи з дисципліни Фінансовий облік, УБПУ

Методичні рекомендації до написання та захисту курсової роботи з дисципліни Фінансовий облік, УБПУ

« Назад

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ НАЦІОНАЛЬНОГО

УНІВЕРСИТЕТУ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ
ІРПІНСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ
 

 

Методичні рекомендації до написання та захисту курсової роботиз дисципліни Фінансовий облік 

для студентів спеціальності 5.03050901 «Бухгалтерський облік»

 

Ірпінь - 2012

УДК 657.01(075.8)

ББК 65.052я 73 

Методичні рекомендації містять перелік тем та їх зміст для самостійного поглибленого вивчення тієї чи іншої ділянки облікової роботи, вимоги до змісту та оформлення структурних частин курсової роботи, наведено широкий перелік рекомендованої літератури. 

Для студентів облікових спеціальностей вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. 

Розглянуто та схвалено на засіданні циклової комісії облікових дисциплін.

Протокол № 10 від  09 квітня  2012р. 

Рекомендовано до друку методичною радою ВП НУБіП України «ІЕК».

Протокол №___ від ____________ 

Укладач:  Т.В. Талько, викладач облікових дисциплін, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії.

Н.В. Ільченко, викладач економічних дисциплін, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист. 

Рецензент: С.О. Олійник, к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту  НУБіП України;

Т.І. Дунаєнко, викладач облікових дисциплін, спеціаліст   вищої кваліфікаційної категорії.

 

ЗМІСТ

Вступ

  1. Вибір теми і складання плану роботи.

  2. Написання курсової роботи.

  3. Оформлення роботи та списку використаних  літературних джерел.

  4. Вимоги до рецензії і захисту курсової роботи.

Додаток 1. Орієнтовна тематика курсових робіт з дисципліни.

Додаток 2. Зразок оформлення титульної сторінки курсової роботи.

Додаток 3. Зразок оформлення плану курсової роботи.

Додаток 4. Зразок написання вступу курсової роботи.

Додаток 5. Методичні рекомендації до написання першого розділу курсової роботи.

Додаток 6. Зразок написання висновків до курсової роботи.

Додаток 7. Зразок оформлення списку використаної літератури.

Додаток 8. Рецензія на курсову роботу.

Література 

 

ВСТУП

Навчальним планом підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» спеціальності 5.03050901 «Бухгалтерський облік» передбачено виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий облік».

Курсова робота з дисципліни «Фінансовий облік» є самостійною теоретико-практичною, здебільшого суто практичною поза аудиторною роботою студентів, націленого на закріплення і розвиток теоретичних знань та практичних умінь і навичок професійної роботи.

Курсова робота виконується індивідуально за затвердженою тематикою. При написанні курсової роботи необхідно дослідити стан обліку на прикладі конкретного господарства. Під час проходження виробничої практики та написання курсової роботи, студент повинен вивчити організаційно-правовий статус господарства, ознайомитися з виробничо-фінансовою характеристикою, основними економічними показниками діяльності підприємства, а також станом бухгалтерського обліку, використання первинних документів та облікових регістрів.

Написання курсової роботи повинно здійснюватись на підставі нормативно-законодавчих актів, літературних джерел, наукових праць вчених, економістів, практиків, обліку та первинної документації і облікових регістрів досліджуваного господарства.

По завершенню написання курсової роботи необхідно зробити висновки і пропозиції, в яких вказати на недоліки, які мають місце на конкретному підприємстві, запропонувати шляхи вдосконалення щодо їх ліквідації.

Термін виконання курсової роботи встановлюється навчальним планом.

Розроблені методичні рекомендації допоможуть студентам у підготовці та написанні курсової роботи з дисципліни «Фінансовий облік».

Мета і завдання курсової роботи:

  • Систематизувати, закріпити та розширити теоретичні знання і практичні навички студентів;

  • Навчитись користуватися у виробничих умовах первинними та зведеними документами, обліковими регістрами, звітними й іншими інформаційними матеріалами, аналізувати їх та давати їм критичну оцінку;

  • Робити висновки, вносити пропозиції щодо удосконалення діючої методики ведення обліку на підприємствах;

  • Навчитись правильно вирішувати проблемні питання з вибраної теми.

Виконання курсової роботи складається з таких етапів:

1. Вибір теми і складання плану роботи.

2. Пошук нормативно-правових джерел, наукової та навчально-методичної літератури, їх опрацювання.

3. Робота над змістом курсової роботи, підготовка тексту і подання його керівникові.

4. Доопрацювання курсової роботи із врахуванням зауважень керівника і подання її для рецензування і оцінювання.

5. Захист курсової роботи і підсумкове оцінювання.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!