Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3331 Навчальна практика з курсу Оператор комп’ютерного набору, УЕП КРОК

Навчальна практика з курсу Оператор комп’ютерного набору, УЕП КРОК

« Назад

 Вищий навчальний заклад

Університет економіки та права "КРОК"

Коледж економіки, права та інформаційних технологій

 

І.О. Чернозубкін

 

Навчальна практиказ курсу Оператор комп’ютерного набору

 Навчально-методичний комплекс для студентів зі спеціальностей

5.05010101 "Обслуговування програмних систем і комплексів",

5.05010301 "Розробка програмного забезпечення" 

 

Київ 2014 

Чернозубкін І.О. 

Навчальна практика (Оператор комп’ютерного набору): навчально-методичний комплекс для студентів зі спеціальностей 5.05010101 "Обслуговування програмних систем і комплексів", 5.05010301 "Розробка програмного забезпечення". – К.: Університет економіки та права "КРОК". 2014. – 27 с. 

Навчально-методичний комплекс містить вступ, завдання для студентів, рекомендації щодо організації та проведення практики, критерії підсумкового оцінювання, схему нарахування рейтингу (за модульно-рейтинговою системою), список базової, допоміжної літератури та інформаційних ресурсів. У додатках наведені зразки титульного аркуша звіту з практики, структури звіту з практики, узагальнений алгоритм виконання завдань практики, зразки Сертифікатів, що отримують студенти.

Навчально-методичний комплекс містить матеріали щодо опанування студентами робітничою професією "Оператор комп’ютерного набору" – (код 4112 Національний класифікатор України Класифікатор професій ДК 003:2010). 

РОЗГЛЯНУТО І СХВАЛЕНО

Педагогічною радою Коледжу економіки, права та інформаційних технологій

Протокол № 6  від  21 березня 2014  року

© Чернозубкін І.О., 2014

© Університет економіки та права "КРОК", 2014

© Коледж економіки, права та інформаційних технологій, 2014

 

ЗМІСТ

ВСТУП.. 4

Мета і завдання практики. 4

Перелік знань, вмінь та навичок, що формуються під час проходження практики. 8

Форми проведення практики. 9

Міждисциплінарні зв’язки. 9

ЗМІСТ ПРАКТИКИ.. 10

Завдання для практики. 10

Завдання 1 Оволодіння базовими основами десяти пальцевого  набору текстів на клавіатурі комп’ютера з використанням клавіатурного тренажера. 10

Завдання 2 Оволодіння основами діловодства. 10

Завдання 3 Автоматизоване робоче місце оператора комп’ютерного набору. 11

Завдання 4 Огляд інструментів підвищення комп’ютерної грамотності працівника сучасного офісу (оператора комп’ютерного набору) 11

Завдання 5 Розробка типових документів. 11

Завдання 6 Інструменти оформлення документів. 12

Завдання 7 Використання програм групи Стандартні в діловодстві 12

Завдання 8 Огляд засобів тиражування, друку, збереження документів. Системи автоматизації діловодства. 12

Завдання 9 Огляд інструментів захисту документів та охорони документів, що містять державну таємницю.. 12

Завдання 10 Використання редактора електронних таблиць. 12

Завдання 11 Використання інформаційних систем оператором комп’ютерного набору. 13

Технічні та програмні засоби навчання. 13

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ.. 14

Вимоги до виконання завдань практики. 14

Структура звіту з практики. 14

Підведення підсумків практики. 17

КРИТЕРІЇ УСПІШНОСТІ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ.. 19

Критерії оцінювання. 19

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 21

Базова. 21

Допоміжна. 22

Інформаційні ресурси. 22

ДОДАТКИ.. 24

Додаток А.. 24

Зразок титульного аркуша звіту з практики. 24

Додаток Б. 25

Структура звіту з практики. 25

Додаток В.. 26

Узагальнений алгоритм виконання основних завдань практики. 26

Додаток Г. 27

Зразок Сертифікату Все 10. 27

Додаток Д.. 27

Зразок Сертифікату Office Guru. 27

 

ВСТУП

Мета і завдання практики

Навчальна практика організовується і проводиться згідно навчального плану підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст":

Галузь знань 0501 "Інформатика та обчислювальна техніка"

Напрямів підготовки   6.050101 "Комп’ютерні науки", 6.050103 "Програмна інженерія"

Спеціальностей 5.05010101 "Обслуговування програмних систем і комплексів", 5.05010301 "Розробка програмного забезпечення"

Тривалість практики – 3 тижня.

Обсяг за навчальним планом – 142 години.

Місце проведення – Університет економіки та права "КРОК", Коледж економіки, права та інформаційних технологій, циклова комісія з комп'ютерних наук, циклова комісія з програмної інженерії, Центр інформаційних технологій, Навчально-наукова бібліотека.

Метою практики є оволодіння основними кваліфікаційними характеристиками професії "Оператор комп’ютерного набору" (код 4112 Національний класифікатор України Класифікатор професій ДК 003:2010).

Основні кваліфікаційні характеристики професії

Професія “Оператор комп’ютерного набору” – це підготовка кваліфікованих робітників до ефективного використання сучасної комп’ютерної техніки, оргтехніки, діловодства у процесі розв’язання завдань економіки та управління господарчої діяльності.

Оператор комп’ютерного набору повинен

знати:

правила експлуатації комп’ютерної техніки і систем зв’язку;

технологію опрацювання даних, робочі інструкції, програмне забезпечення, що використовується;

послідовність виконання операцій у комп’ютерних системах (мережах);

стандарти уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації;

діловодство;

правила орфографії та пунктуації;

технічні вимоги до цифрових носіїв інформації, паперу, витратних матеріалів для принтера;

правила захисту інформації;

основи організації праці та основи законодавства про охорону праці та безпеку під час проведення робіт за професією;

уміти:

виконувати роботи щодо підготовки різноманітних типів документів і шаблонів з використанням офісного програмного забезпечення;

готувати до роботи устаткування та матеріали для збереження інформації (магнітні та оптичні диски, картки, папір);

працювати в текстовому редакторі з введенням тексту та його редагуванням;

оперувати з файлами, записувати текст на цифрові носії або переносити на папір за допомогою друкувальних пристроїв;

виконувати операції з базами даних на комп’ютерному устаткуванні (введення, опрацювання, накопичення, систематизація та виведення інформації) відповідно до затверджених процедур та інструкцій з використанням периферійного обладнання, систем передавання (приймання) даних;

виконувати інші операції технологічного процесу опрацювання інформації (приймати і контролювати вхідні дані, готувати, виводити та передавати вихідні тощо);

керувати режимами роботи периферійного обладнання згідно із робочими завданнями (підготовка текстів і графічних документів, розрахунків таблиць, переліків, списків тощо);

своєчасно застосовувати коригувальні дії в разі появи недоліків у роботі устаткування;

доповідати відповідальному працівникові про виявлені відхилення від установлених норм функціонування комп’ютерного устаткування;

здійснювати передавання (приймання) інформації по мережах відповідно до вимог програмного забезпечення;

постійно вдосконалювати уміння та навички роботи з клавіатурою;

у разі необхідності виконувати обов’язки секретаря керівника (організації, підприємства, установи), вести діловодство.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!