Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3317 Система ТО та ремонту автомобілів, Будова та експлуатація автомобілів та тракторів, НВПЕТ

Система ТО та ремонту автомобілів, Будова та експлуатація автомобілів та тракторів, НВПЕТ

« Назад

Система то та ремонту автомобілів 

Мета технічного обслуговування і ремонту - підтримування дорожніх транспортних засобів у технічно справному стані та належному зовнішньому вигляді, забезпечення надійності, економічності, безпеки руху та екологічної безпеки.

За цим Положенням терміни, наведені нижче, вживаються в такому зна­ченні:

дорожній транспортний засіб (ДТЗ) - транспортний засіб, призначений для експлуатації переважно на автомобільних дорогах загального користу­вання усіх категорій і сконструйований згідно з їхніми нормами;

технічне обслуговування (ТО) - комплекс операцій чи операція щодо підтримки працездатності або справності транспортного засобу під час вико­ристання за призначенням, зберігання та транспортування;

система технічного обслуговування та ремонту техніки - сукупність взаємопов'язаних засобів, документації технічного обслуговування і ремонту та виконавців, які потрібні для підтримування і відновлення якості виробів, що входять у цю систему;

періодичність технічного обслуговування (ремонту) - інтервал часу чи напрацювання між даним видом технічного обслуговування (ремонту) і на­ступним таким же видом або іншим, більшої складності;

напрацювання - тривалість або обсяг роботи виробу. Напрацювання може бути як неперервною величиною (тривалість роботи в годинах, кілометрах пробігу і т.,ін.), так і цілочисловою величиною (число робочих циклів, пусків і т. ін.);

підготовка до продажу - комплекс операцій чи операція щодо виявлення та усунення усіх несправностей, які виникали в процесі транспортування і збе­рігання ДТЗ та підготовки їх до використання .

сезонне технічне обслуговування - технічне обслуговування, яке вико­нується для підготовки транспортного засобу до використання в осінньо-зи­мових чи весняно-літніх умовах.

трудомісткість технічного обслуговування (ремонту) - трудовитрати на проведення одного технічного обслуговування (ремонту) даного виду;

фірмове обслуговування - метод виконання технічного обслуговування підприємством-виробником;

технічний стан - сукупність схильних до зміни в процесі виробництва чи експлуатації якостей виробу, яка характеризується в певний момент часу ознаками, встановленими технічною документацією на цей засіб;

справний стан (справність) - стан засобу, який відповідає усім вимогам нормативно-технічної і (або) конструкторської документації;

ремонт - комплекс опе'рацій щодо відновлення справності або працездат­ності транспортних засобів та відновлення ресурсів виробів чи їх складових частин;

працездатний стан (працездатність) - стан транспортного засобу, в яко­му значення усіх параметрів, які характеризують здатність виконувати за­дані функції, відповідають вимогам нормативно-технічної і (або) конструк­торської документації.

поточний ремонт (ПР) - ремонт, який виконується для забезпечення або відновлення працездатності засобу і полягає в заміні і (або) відновленні окремих частин (може виконуватись заявочне або за результатами діагносту­вання агрегатним, знеособленим та іншими методами);

капітальний ремонт (КР) - ремонт, який виконується для відновлення справності та повного або близького до повного відновлення ресурсу засобу із заміною чи відновленням будь-яких частин, у тому числі базових;

ресурс - сумарне напрацювання транспортного засобу з початку його ек­сплуатації чи поновлення експлуатації після ремонту певного виду до пере­ходу в граничний стан;

граничний стан - стан засобу, коли його подальше застосування за при­значенням недопустиме чи недоцільне або відновлення його справного чи пра­цездатного стану неможливе чи недоцільне.

Згідно з Положенням технічний стан дорожньо-транспортних засобів (ДТЗ) має відповідати вимогам таких нормативних документів:

- Закону України «Про дорожній рух» (ст. 12,16, 29, 32, 33, 36, 37, 53);

- Правилам дорожнього руху України;

- ДСТУ 2322-93 «Автомобілі легкові відремонтовані. Загальні технічні умови»;

- ГОСТу 25478-91 «Автотранспортньіе средства. Требования к техничес-кому состоянию по условиям безопасности движения. Метод ьі проверки»;

- ГОСТу 17.2.2.03-87 «Охрана природи. Атмосфера. Нормьі й методьі измерений содержания окиси углерода й углеводородов в отработавших га­зах автомобилей с бензиновими двигателями. Требования безопасности»

- ГОСТу 21393-75 «Автомобили с дизелями. Димность отработавших га-зов. Нормы и методы измерений. Требования безопасности»;

- ДСТУ 2323-93 «Автомобілі легкові і мототехніка. Передпродажна підго­товка. Порядок»;

- інструкціям заводів-виробників ДТЗ.

Відповідальність за технічний стан ДТЗ визначається згідно з чинним законодавством.

Системою ТО і ремонту передбачається дві основні частини операцій: кон­трольна і виконавча. Планово-запобіжний характер системи ТО і ремонту визначається плановим і примусовим (через установлені пробіги або про­міжки часу роботи рухомого складу) виконанням контрольної частини опе­рацій, передбачених Положенням, з наступним виконанням за потреби вико­навчої частини. Деякі операції ТО і ремонту (наприклад, мастильні операції) можуть виконуватись у плановому порядку без попереднього контролю.

Технічне обслуговування передбачає підтримування рухомого складу в пра­цездатному стані й належному зовнішньому вигляді; забезпечення надійності й економічності роботи, безпеки руху, захисту навколишнього середовища;

зменшення інтенсивності погіршення параметрів технічного стану; запобі­гання відмов і несправностей, а також виявлення їх із метою своєчасного усунення. Це профілактичний захід, який здійснюють у плановому порядку через певні пробіги або час роботи рухомого складу, як правило, без розбиран­ня і зняття з автомобіля агрегатів, вузлів і деталей. Якщо при ТО не можна визначити технічний стан окремих вузлів, то їх знімають з автомобіля для контролю на спеціальних приладах або стендах.

Ремонт виконується як за потреби (після появи відповідної відмови або несправності примусово), так і за планом (через певний пробіг або час роботи рухомого складу). Ремонтні роботи, що виконуються за планом, профілак­тичні і називаються планово-запобіжним ремонтом.

Планово-запобіжний ремонт застосовують передусім для рухомого скла­ду, до якого ставляться підвищені вимоги щодо безпеки руху і безвідмовності в роботі, а також для автомобілів, які працюють в однакових умовах, за яких спрощується можливість виявлення термінів заміни або ремонту окремих деталей і вузлів із метою запобігання відмов при роботі автомобілів на лінії і пов'язаних з ними простоїв.

Мета профілактичних і ремонтних дій - забезпечити справний стан ав­томобільної техніки. Проте за інших однакових умов найважливішим фак­тором, від якого залежить рівень сумарних матеріальних і трудових витрат на підтримування автомобілів у справному стані, є співвідношення профілак­тичних і ремонтних дій. Важливо зазначити, що витрати на ремонтні дії більші, ніж на профілактичні. Вимоги до технічного стану автомобільної тех­ніки визначаються чинними правилами технічної експлуатації рухомого складу і правилами дорожнього руху. Несправний рухомий склад, що створює загрозу для безпеки руху, не повинен брати участі в транспортному процесі. У тих випадках, коли несправності автомобіля не впливають на безпеку руху і не пов'язані з інтенсивним або передчасним руйнуванням деталей, автомобіль може завершити транспортну роботу в межах змінного або добового завдання.

Визначення технічного стану рухомого складу, його агрегатів і вузлів без розбирання роблять за допомогою контролю (діагностування), що є техноло­гічним елементом ТО і ремонту.

Мета контролю (діагностування) при ТО полягає у визначенні справж­ньої потреби у виконанні операцій, передбачених Положенням, і прогнозу­ванні моменту виникнення несправного стану порівнянням фактичних зна­чень параметрів з граничними, а також в оцінці якості робіт.

Мета контролю (діагностування) при ремонті полягає у виявленні не­справного стану, причини його виникнення та встановленні найбільш ефек­тивного способу усунення: на місці, зі зняттям агрегату (вузла, деталі), з пов­ним або частковим розбиранням і заключним контролем якості робіт.

Нормативно-технічна документація для ТО і ремонту охоплює принци­пи, визначення, рекомендації, нормативи і методи їхнього коригування з ура­хуванням умов експлуатації, технологію.

Засоби ТО і ремонту передбачають: виробничо-технічну базу (будівлі, споруди, устаткування), розміщену на автотранспортних і спеціалізованих підприємствах для ТО і ремонту рухомого складу; матеріально-технічне за­безпечення (з урахуванням конструкції рухомого складу, пробігу від почат­ку експлуатації, інтенсивності та умов експлуатації).

Номенклатура професій персоналу, який забезпечує справний стан рухо­мого складу, охоплює робітників різних спеціальностей, техніків та інженерів.

У Положенні розкрито зміст складових елементів ТО і ремонту.

Система технічного обслуговування та ремонту ДТЗ передбачає:

- підготовку до продажу;

- щоденне обслуговування;

- перше технічне обслуговування;

- друге технічне обслуговування;

- сезонне технічне обслуговування;

- поточний ремонт;

- капітальний ремонт;

- технічне обслуговування під час консервації ДТЗ;

- технічне обслуговування та ремонт ДТЗ на лінії.

Підготовка до продажу здійснюється торговельною організацією з метою введення ДТЗ в експлуатацію. Вона виконується на спеціалізованих пунктах чи підприємствах, які реалізують продукцію та здійснюють фірмове обслуго­вування. У разі відсутності обслуговування підготовку ДТЗ до експлуатації здійснює покупець.

Перелік та обсяг робіт з підготовки до продажу встановлюються виробни­ком і наводяться у сервісній документації ДТЗ. Підготовка до продажу обо­в'язково містить такі роботи, як зняття з консервації, очищення, регулювання, заправлення, змащування, кріплення, а також перевірку комплектності та праце­здатності.

Перелік та обсяг робіт технічного обслуговування в період обкатки ДТЗ встановлюються виробником і наводяться у сервісній документації.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!