Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3312 Структура курсової роботи і вимоги до її змісту, Теорія держави та права, ХКЕПК

Структура курсової роботи і вимоги до її змісту, Теорія держави та права, ХКЕПК

« Назад

ІІ. Структура курсової роботи і вимоги до її змісту

Обсяг курсової роботи має складати приблизно 25- 30 сторінок.

Курсова робота повинна мати такі структурні елементи:

  • титульний аркуш (дод.4);

  • завдання;

  • зміст (план);

  • вступ;

  • основну частину;

  • висновки;

  • список літератури;

  • додатки (за необхідністю).

У розділ "Вступ" необхідно розкрити актуальність на­укової проблеми, її практичну значущість, рівень теоретичної розробки, стан справ на практиці та обґрунтування необхідності її розробки. Вступ має таку структуру:

Актуальність теми. Актуальність теми потрібно обґрун­тувати шляхом критичного аналізу та порівнянням із відомими розв’язаннями наукової проблеми (наукового завдання).

Мета і завдання дослідження. Студент повинен чітко сформулювати мету і завдання, які необхідно вирішити для до­сягнення поставленої мети. Це допоможе йому логічно провести дослідження з обраної теми.

Об’єкт дослідження - процес або явище, які спричиня­ють проблемну ситуацію.

Предметом дослідження є діяльність досліджуваного об’єкта.

Об’єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне та часткове. В об’єкті виділяється та його частина, яка є предметом дослі­дження. Саме на нього потрібно спрямовувати основну увагу, оскільки предмет дослідження визначає тему роботи, яка зазна­чається на титульному аркуші, як її назва.

Джерела інформації. Необхідно вказати основні джерела інформації, які були використані при досліджені проблеми.

Методи дослідження. Потрібно назвати основні методи дослідження в роботі, що будуть використані під час виконання курсової роботи.

Практичне значення одержаних результатів. Надаються відомості про практичне застосування одержаних результатів або рекомендацій щодо їх використання, зважаючи на цінність цих результатів.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!