Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3310 Список літератури, Основи економічних теорій

Список літератури, Основи економічних теорій

« Назад

Список літератури

 1. Економічна теорія. Навчальний посібник./ М. М. Баб’як, Л. А. Пешенкова, А. В. Рибчук. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – с.76-82.

 2. Економічна теорія: Підручник / За ред. В.М.Тарасевича.- Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – с.79 – 88.

 3. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В.Д.Базилевича. - К.: Знання -Прес, 2001.- с. 165 – 183.

 4. Макконнелл К.Р., Брю С.Б. Экономикс: Принципи, проблеми и политика. В 2 т.: Пер. с англ. - М.: Республика, 1992. - с. 51 – 61.

 5. Основи економічних теорій: Посібник для студ. вищих навч. закладів / В.О.Рибалкін, М.О.Хмелевський, Т.І.Біленко, А.Г.Прохоренко та ін.- К.: ВЦ „Академія", 2002.- с. 126 - 136.

 6. Основи економічної теорії: Підручник / За ред. А.А.Чухна. - К.: Вища шк., 2001.- с. 145 – 175.

 7. Основи економічної теорії: Підручник / За ред. С.В.Мочерного.- К.: Видав. центр «Академія», 2001.- с. 166 -184.

 8. Основи економічної теорії: Підручник / М. І. Крупка, П. І. Островерх, С. К. Реверчук – К.: Атака, 2001. – с.103 -121.

 9. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник / Г.Н.Климко, В.П.Нестеренко, Л.О.Каніщенко та ін.; За ред. Г.Н.Климка, В.П.Нестеренка. - 2-ге вид., перероб. і допов. - К.: Вища шк..-3нання, 1997.- с. 160 -181.

 10. Основы экономики: Учеб. пособие. / Б.А. Райзберг. – М.: Инфра – М, 2000. – с. 247 -274.

 11. Політична економія: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / За ред. В.О.Рибалкіна, В.Г.Бодрова.-К.: Академвидав, 2004.- с.356 – 376.

Редактор

Коректор

Технічний редактор 

Підп.до друку _____________. Формат 60х84/16. Папір офс.

офс.друк. Ум. фарбовідб 22. Ум. друк. арк.. . Обл.. – вид. арк.. .

Тираж 150 пр. Замовлення № . Вид. № 

Видавництво НАУ

03680. Київ – 680, проспект Космонавта Комарова, 1. 

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру ДК № від

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!