Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3279 Навчально–методичний комплекс для студентів заочної форми навчання з курсу Основи економічних теорій, НАУ

Навчально–методичний комплекс для студентів заочної форми навчання з курсу Основи економічних теорій, НАУ

« Назад

Міністерство освіти та науки України

Національний авіаційний університет 

 

Навчально – методичний комплекс для студентів заочної форми навчання з курсу Основи економічних теорій

(рекомендовано для всіх спеціальностей)

  

Київ 2007 

УДК 330,1 (076.5)

ББК У 010я7

О 751 

Укладачі: В.В. Засанський, Т.І. Біленко, В.О. Рибалкін, В.В. Клименко, Н.В. Оніщенко, А.Е. Сніжко, В.М. Гримайло, Ж.В. Ракочій, С.Д. Бойко, Я.В. Маїло, В.П. Поліщук, В.М. Сокол, І.Л. Спірідонова, О.С. Черватюк 

Рецензент: В.І.Чужиков 

Затверджено методично-редакційною радою Національного авіаційного університету (протокол № 3 від 03.04.2007 р)  

О 751

 

Основи економічних теорій: Навчально – методичний комплекс для студентів заочної форми навчання (рекомендовано для всіх спеціальностей) / Уклад.: В.В. Засанський, Т.І. Біленко, В.О. Рибалкін та ін. – К.: НАУ, 2007. – 63 с.

 

Вміщує тематичний план та навчальну програму дисципліни «Основи економічних теорій», методичні вказівки з виконання контрольних робіт, зміст та структуру варіантів завдань на контрольну роботу, список рекомендованої літератури.

Навчально-методичний комплекс рекомендований для студентів вищих навчальних закладів заочної форми навчання, що вивчають «Основи економічних теорій» 

Зміст

Вступ 6

Тематичний план навчальної дисципліни 7

Навчальна програма дисципліни 7

 

Вступ

Предметом вивчення дисципліни "Основи економічних теорій" є закономірності розвитку економічних систем, економічні закони та принципи їх функціонування, дії людей, спрямовані на ефективне господарювання за умов обмежених економічних і природних ресурсів, особливості ринкових перетворень економіки України, сучасні процеси глобалізації економічного життя суспільства.

Основною метою викладання дисципліни "Основи економічних теорій" є формування у студентів глибоких економічних знань, логіки сучасного економічного мислення і економічної культури, адекватних умовам ринкових відносин, навчання студентів базовим методам аналізу економічних процесів, вмінню приймати обґрунтовані рішення з приводу економічних проблем, пов'язаних з їх майбутньою професійною діяльністю.

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни є:

  • пізнання економічної теорії як науки, її предмету, методів та функцій;

  • розкриття основного змісту сучасних шкіл економічної теорії;

  • аналіз закономірностей розвитку ринкової економіки як основи функціонування різних сучасних господарських систем;

  • розкриття закономірностей суспільного відтворення економічного зростання та циклічних коливань в економіці;

  • сучасні процеси глобалізації світогосподарських зв'язків та шляхи вирішення загально цивілізаційних проблем людства.

Дана дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь щодо цілісного сприйняття процесу функціонування сучасної економіки на національному і загальносвітовому рівнях і набути норм грамотної економічної поведінки.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

Знати:

  • категоріальний апарат економічної теорії;

  • зміст та особливості найвідоміших економічних теорій;

  • визначення нових дефініцій, зумовлених економічним розвитком сучасного суспільства.

Вміти:

  • самостійно вивчати економічні процеси;

  • систематизувати та вибудовувати логічні послідовні цілісні економічні знання.

Знання та вміння, отримані під час вивчення даної навчальної дисципліни, будуть використані під час вивчення наступних економічних дисциплін та техніко-економічного обґрунтування у випускній бакалаврській та магістерській роботі.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!