Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3233 Проходження практики на підприємствах різних форм власності, Фінанси і кредит, МЕГУ ім. С. Дем’янчука

Проходження практики на підприємствах різних форм власності, Фінанси і кредит, МЕГУ ім. С. Дем’янчука

« Назад

5.7. Проходження практики на підприємствах різних форм власності

Підприємства різних форм власності є активними учасниками фінансового ринку, адже вони постійно потребують додаткових коштів у зв’язку з особливостями виробничої сфери та сфери надання послуг – авансування коштів не співпадає з моментом отримання прибутку. Крім того, фінансовий ринок для конкретного підприємства являє собою сукупність споживачів, що зацікавлені в активах та послугах, запропонованих цим підприємством, і мають засоби їх придбати сьогодні або в майбутньому. Тому актуальним є проходження практики студентами на підприємствах різних форм власності.

Метою виробничої практики на підприємстві є закріплення студентами одержаних теоретичних знань під час навчання, набуття практичних навичок та вмінь що стосуються фінансової роботи на підприємствах різних форм власності, уміння критично оцінювати роботу підприємства, знаходити резерви підвищення ефективності виробництва, поліпшення фінансового стану підприємства, а також розгляд доцільності отримання фінансових послуг на фінансовому ринку, розрахунок ефективності залучення фінансових ресурсів на фінансовому ринку.

Виробнича практика проводиться за місцем майбутньої роботи студентів. Студенти можуть працювати у фінансовому відділі, бухгалтерії, матеріальному відділі та в інших підрозділах під керівництвом керівника практики.

У процесі виробничої практики на підприємстві студент повинен вивчити практичну сторону таких питань:

 • організація фінансової роботи на підприємствах різних форм власності та склад фінансових ресурсів даного підприємства;

 • система розрахунків за продукцію, роботи, послуги;

 • прогнозування грошових надходжень підприємства та аналіз їх використання;

 • короткострокове та довгострокове банківське кредитування підприємства;

 • система оподаткування підприємства;

 • прогнозування прибутку підприємства, формування та використання фондів, що формуються за рахунок прибутку;

 • фінансово-інвестиційна діяльність підприємства;

 • аналіз фінансового стану підприємства. 

Орієнтовний тематичний план виробничої практики на підприємствах різних форм власності

№ п/п

Назва робіт

1

Організація фінансової роботи на підприємстві та склад його фінансових ресурсів.

2

Система розрахунків за продукцію, роботи, послуги.

3

Прогнозування грошових надходжень підприємства та аналіз їх використання.

4

Короткострокове та довгострокове банківське кредитування.

5

Система оподаткування підприємства.

6

Прогнозування прибутку підприємства, формування та використання фондів, що формуються за рахунок прибутку.

7

Фінансово-інвестиційна діяльність підприємства.

8

Аналіз фінансового стану підприємства.

5.7.1. Організація фінансової роботи на підприємстві та склад його фінансових ресурсів

Робочим місцем є фінансовий відділ.

Студент з’ясовує, який відділ займається організацією фінансової роботи на підприємстві, причетність до цієї роботи інших підрозділів підприємства.

Студент вивчає особливості організації фінансів підприємства відповідно до форми власності та комерційної організації, а саме: фінансове планування, оперативну фінансову роботу, контрольно-аналітичну роботу, а також організаційну структуру підприємства та структуру фінансового відділу.

Студенту необхідно вивчити і дослідити особливості складу фінансових ресурсів підприємства, як змінюється цей склад, залежно від форми власності та комерційної організації підприємництва. На основі балансу необхідно визначити і проаналізувати, яка сума фінансових ресурсів (власних і залучених) є у розпорядженні підприємства на даний момент. 

5.7.2. Система розрахунків за продукцію, роботи, послуги

Робочим місцем єбухгалтерія.

Студент з’ясовує, яким чином фінансова служба бере участь у організації на підприємстві грошових розрахунків за продукцію, роботи, послуги, визначає способи розрахунків та форми розрахункових документів, які використовуються на підприємстві.

Студент досліджує усі безготівкові розрахунки підприємства і його економічних партнерів між собою, а також з органами фінансово-кредитної системи. Вивчає можливі безготівкові розрахунки через залік взаємних вимог контрагентів, в тому числі за бартерними угодами.

Студент повинен проаналізувати роботу відділу постачання (щодо розрахункових відносин з постачальниками сировини, матеріалів, інших матеріальних ресурсів, відділу збуту (в частині розрахунків за продукцію, роботи, послуги даного підприємства з покупцями), виробничо-технічних підрозділів (розрахунки за будівельні і ремонтні роботи, транспортні послуги, тепло й електроенергію, газ, воду тощо), розрахунки підприємства з державним бюджетом з податкових платежів, платежів у бюджетні та позабюджетні загальнодержавні цільові грошові фонди та розрахунки з іншими фінансовими установами.

Студент бере участь у заповненні форм розрахункових документів. 

5.7.3. Прогнозування грошових надходжень підприємства та їх використання

Робочим місцем є фінансовий відділ.

Студент з’ясовує, у яких структурних підрозділах підприємства проводиться вивчення та аналіз грошових надходжень. Студент:

 • вивчає структуру грошових надходжень, які поступають на розрахунковий рахунок за відповідний період;

 • вивчає методи планування виручки від реалізації продукції;

 • вивчає планування обсягу реалізації товарної продукції на підприємстві;

 • аналізує надходження на розрахунковий рахунок коштів від позареалізаційних операцій;

 • визначає, чи здійснюється на підприємстві оперативний контроль за надходженням виручки від реалізації.

Студент бере участь в оперативному контролі за надходженням виручки від реалізації. 

5.7.4. Короткострокове і довгострокове банківське кредитування

Робочим місцем єфінансовий відділ.

Студент з’ясовує, які структурні підрозділи беруть участь у банківському кредитуванні.

Студент на практиці вивчає:

 • форми та види кредитів, якими користувалось підприємство за звітний період;

 • кредитування підприємства в оборотні та основні засоби;

Студент визначає, які кредити надавались банками даному підприємству залежно від строків кредитування за відповідний період, визначає об‘єкт кредитування, з‘ясовує планово-цільовий характер одержання кредитів.

Студент досліджує, чи були на підприємстві прострочені кредити, аналізує процентну політику по короткострокових, середньострокових, довгострокових та прострочених кредитах.

Студент бере учать у складанні кредитного договору. 

5.7.5. Система оподаткування підприємства

Студент з’ясовує, яка служба на підприємстві займається справлянням податкових платежів.

Студент на практиці вивчає:

класифікацію податків, які сплачує підприємство до бюджету та позабюджетних фондів;

об‘єкти оподаткування, ставки податку, податкові періоди, пільги по податках;

Студент досліджує вплив податкового тиску на фінансовий стан даного підприємства, а також розглядає взаємозв‘язок підприємства з державними фінансовими інститутами.

Студент бере участь на практиці у розрахунку і оформленні звітності з таких податків та платежів:

 • податку на прибуток;

 • податку на додану вартість;

 • акцизного податку;

 • внесків до Пенсійного фонду;

 • внески до Фонду зайнятості тощо. 

5.7.6. Прогнозування прибутку підприємства, утворення та використання фондів, що формуються за рахунок прибутку

Робочим місцем єфінансовий відділ.

Студент з’ясовує, який метод планування прибутку використовується на підприємстві.

Студенту необхідно проаналізувати, чи виконувались на підприємстві основні заходи, які сприяли б підвищенню прибутковості виробництва за відповідний період, а саме:

 • нарощення обсягів виробництва і реалізації товарів, робіт, послуг;

 • розширення асортименту і якості продукції;

 • заходів щодо підвищення продуктивності праці;

 • зменшення витрат на виробництво продукції;

 • оптимальна цінова політика;

 • найдоцільніше розміщення одержаного раніше прибутку.

Студент на практиці повинен:

1) розглянути склад балансового прибутку, проаналізувати рентабельність окремих видів продукції;

2) ознайомитись з методикою, за якою відбувається планування прибутку і рентабельності на підприємстві;

3) провести розрахунок планового прибутку від реалізації товарної продукції;

4) провести аналіз зміни прибутку від реалізації внаслідок зміни оптових цін, обсягів реалізації, рівня собівартості, структурних зрушень;

5) визначити платежі, які сплачуються з прибутку до бюджету та позабюджетних фондів;

6) показати розподіл прибутку, що залишається у розпорядженні підприємства.

У роботі необхідно висвітлити і проаналізувати, як були сформовані та використані такі фонди:

 • фонд коштів на розвиток та вдосконалення виробництва;

 • фонд коштів на соціальні потреби;

 • фонд коштів для матеріального заохочення;

 • резервний (страховий) фонд;

 • фонд коштів на інші цілі.

Студент бере участь у розрахунку рентабельності окремих видів продукції. 

5.7.7. Фінансово-інвестиційна діяльність підприємства

Робочим місцем єфінансовий відділ.

Студент з’ясовує, який ще структурний підрозділ бере участь у фінансово-інвестиційній діяльності.

Студент на практиці досліджує:

 • проведення інвестиційної діяльності на підприємстві;

 • види цінних паперів, які випускало підприємство для залучення капіталу;

 • вкладення підприємством тимчасово вільних коштів в акції, облігації фірм та держави;

 • дохідність цінних паперів, методику визначення курсової вартості цінних паперів;

 • дохід від операцій з цінними паперами за звітний період. 

5.7.8. Аналіз фінансового стану підприємства

Робочим місцем єфінансовий відділ.

Студент з’ясовує, чи проводиться на підприємстві аналіз фінансового стану та визначає періодичність цього аналізу.

У даному розділі студент повинен проаналізувати забезпеченість підприємства необхідними фінансовими ресурсами. Для цього фінансовий аналіз має проводитись за такими напрямами:

1. Аналіз вартості всього капіталу підприємства, аналіз вартості власних коштів та вартості власних оборотних коштів підприємства.

2. Аналіз фінансової стійкості і незалежності підприємства, а саме - розрахунок співвідношення позикових і власних коштів, коефіцієнта автономії, маневреності власних коштів.

3. Аналіз платоспроможності (ліквідності) підприємства з розрахунком коефіцієнта абсолютної ліквідності, коефіцієнта проміжного покриття балансу, коефіцієнта загального покриття балансу.

У кінці звіту необхідно зробити загальний висновок про фінансову діяльність підприємства, вказати на недоліки та запропонувати програму дій, спрямованих на їх усунення.

Для написання звіту необхідно використати всю бухгалтерську та статистичну звітність за останні 3-5 років.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!