Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3231 Проходження практики у страховій компанії, Фінанси і кредит, МЕГУ ім. С. Дем’янчука

Проходження практики у страховій компанії, Фінанси і кредит, МЕГУ ім. С. Дем’янчука

« Назад

5.5. Проходження практики у страховій компанії

Також виробничу практику студенти можуть проходити в страховій компанії, куди вони направляються згідно з наказом по навчальному закладу. При проходженні практики в конкретному підрозділі страхової компанії, студент повинен обов’язково вивчити нормативну базу, яка визначає основні засади діяльності цього підрозділу.

Також студент повинен освоїти роботу яку виконують працівники даного відділу, а саме: вивчити операції, які виконують службовці, ознайомитись з функціональними обов’язками працівників, навчитись заповнювати відповідні документи і реєстри, ознайомившись при цьому з документальним оформленням тих чи інших операцій, знати послідовність їх руху і обробки. Заповнені документи підшиваються в окрему папку як додатки до кожної конкретної теми, перелік і послідовність яких приведений в тематичному плані. 

Орієнтовний тематичний план проходження виробничої практики у страховій компанії

№ п/п

Зміст практики

1

Загальне ознайомлення з страховою компанією, організація роботи відділу кадрів

2

Вивчення існуючої нормативно-правової бази щодо діяльності страхової компанії на страховому ринку, робота в юридичному відділі страхової компанії

3

Діяльність відділу організації особистого страхування

4

Діяльність відділу організації майнового страхування страхової компанії

5

Діяльність відділу перестрахувань та міжнародного відділу страхової компанії

6

Діяльність відділу реклами та маркетингу страхової компанії

7

Діяльність бухгалтерії та групи стратегічного планування

8

Діяльність комерційного відділу страхової компанії

9

Діяльність відділу методології та нових видів страхування

10

Оподаткування страхової компанії та його специфічні особливості

11

Управління фінансами страхових компаній. Інвестиційна діяльність страхової компанії

Зміст практики в страховій компанії 

5.5.1. Загальне ознайомлення з страховою компанією

Робочим місцем є юридичний відділ та відділ кадрів. Перед початком практики студенти знайомляться із становленням та розвитком страхової компанії та її місцем на ринку страхових послуг.

На робочих місцях студенти вивчають:

 • організаційну структуру страхової компанії;

 • головні завдання та функції страхової компанії;

 • порядок створення, реєстрації і ліцензування окремих видів діяльності страхової компанії;

 • основні завдання і функції структурних підрозділів страхової компанії;

 • організація роботи та документообігу в структурних підрозділах страхової компанії.

На основі вивчення роботи цих структурних підрозділів складається схема організаційної структури страхової компанії.

В подальшому практика студентів проходить по філіях, відділах або секторах, відповідно до поставлених завдань. 

5.5.2. Робота в юридичному відділі страхової компанії

Робочим місцем є юридичний відділ.

Студент з’ясовує: яке існує юридичне забезпечення діяльності страховика.

Студент на практиці вивчає: сучасну нормативно-правову базу щодо діяльності страховика.

Студент на практиці бере участь у: підготовці юридичної документації щодо захисту інтересів страховика в суді та арбітражі. 

5.5.3. Діяльність відділу організації особистого страхування страховій компанії

Робочим місцем є відділ організації особистого страхування.

Студент з’ясовує організацію процесу купівлі-продажу страхової послуги з особистого страхування.

Студент на практиці вивчає:

 • види та форми особистого страхування;

 • тарифікацію в особистому страхуванні;

 • роботу, що пов’язана із впровадженням всіх видів особистого страхування на ринок.

Студент на практиці бере участь:

 • роботі з страхувальником;

 • оформленні страхових полісів;

 • тарифікації даного виду страхування.

5.5.4. Діяльність відділу організації майнового страхування страхової компанії

Робочим місцем є відділ організації майнового страхування.

Студент з’ясовуєорганізацію процесу купівлі-продажу страхової послуги з майнового страхування.

Студент на практиці вивчає:

 • види та форми майнового страхування;

 • тарифікацію в майновому страхуванні;

 • роботу, що пов’язана із впровадженням всіх видів майнового страхування на ринок.

Студент на практиці бере участь:

 • роботі з страхувальником;

 • оформленні страхових полісів;

 • тарифікації даного виду страхування. 

5.5.5. Діяльність відділу перестрахувань та міжнародного відділу страхової компанії

Робочим місцем є відділ перестрахувань та міжнародний відділ.

Студент з’ясовує, сутність та необхідність перестрахувальної місії та інтеграційні процеси на страховому ринку.

Студент на практиці вивчає:

 • сутність, функції, форми та види договорів перестрахування;

 • актуальні розрахунки в перестрахуванні;

 • роботу по перестрахуванню на внутрішньому та міжнародних страхових ринках;

На практиці студент бере участь у:

 • оформленні договорів перестрахування;

 • актуальних розрахунках щодо перестрахувальних ризиків. 

5.5.6. Діяльність відділу реклами та маркетингу страхової компанії

Робочим місцем євідділ реклами та маркетингу.

Студент з’ясовує: особливості рекламної та маркетингової роботи страховика їх актуальність та необхідність.

Студент на практиці вивчає:

 • рекламну діяльність щодо страхових послуг;

 • кон’юнктуру ринку страхової послуги;

Студент на практиці бере участь:

 • здійсненні рекламної роботи щодо страхової послуги;

 • складанні прогнозів розвитку ринку страхової послуги;

 • розробки ділової стратегії страхової організації. 

5.5.7. Діяльність бухгалтерії та групи стратегічного планування

Робочим місцем є бухгалтерія та відділ стратегічного планування.

Студент з’ясовуєсутність та особливості бухгалтерського обліку страховика та короткострокових, середньострокових та довгострокових планів страховика.

Студент на практиці вивчає:

 • бухгалтерський облік господарських операцій страховика;

 • фінансову звітність страхової організації;

 • плани розвитку страхової організації.

Студент на практиці бере участь

 • складанні фінансової звітності страхової компанії;

 • складанні коротко-, середньо-, довгострокових планів розвитку страхової організації. 

5.5.8. Діяльність комерційного відділу страхової компанії

Робочим місце є комерційний відділ.

Студент з’ясовує сутність та особливості комерційної діяльності страховика.

Студент вивчає на практиці:

 • питання щодо диверсифікації тимчасово вільних коштів страховика;

 • питання ліквідності активів страховика;

 • інвестиційної тактики та стратегії страховика.

Студент на практиці буре участь:

 • розробці та здійсненні інвестиційних проектів страховика;

 • аналізі структури інвестиційного портфеля страховика;

 • розробці оптимальної інвестиційної стратегії і тактики страховика. 

5.5.9. Діяльність відділу методології та нових видів страхування

Робочим місцем є відділ методології та нових видів страхування.

Студент з’ясовує: проблеми, що існують в страхуванні, питання необхідності введення на ринок нових видів страхування.

Студент на практиці вивчає:

 • проблеми організації особистого та майнового страхування;

 • оцінку ризиків;

 • пропозиції щодо нових видів страхування.

Студент на практиці бере участь:

 • оцінці ризиків, що пропонуються на страхування;

 • розробці нових страхових тарифів;

 • систематизації пропорцій щодо нових видів страхування. 

5.5.10. Оподаткування страхової компанії та його специфічні особливості

Робочим місцем є фінансова служба, бухгалтерія.

В даному розділі звіту необхідно:

 • розглянути всі податки, збори і обов’язкові платежі, які сплачує страхова компанія до бюджету та до цільових державних фондів;

 • вказати об’єкт оподаткування, ставки податку, податкові періоди, пільги по податку, звітні форми;

 • класифікувати податки на прямі та непрямі, загальнодержавні та місцеві;

 • розглянути взаємозв’язок страхової компанії з державними інститутами щодо розрахунків за податками і обов’язковими платежами та зборами;

 • проаналізувати стан розрахунків страхової компанії по податкових платежах;

 • проаналізувати особливості оподаткування в сфері діяльності страхування податками на прибуток та на додану вартість. 

5.5.11. Управління фінансами страхових компаній. Інвестиційна діяльність страхової компанії

Робочим місцем є фінансовий відділ.

Студент з’ясовує: проблеми, що існують розміщенні страхових резервів та інвестиційній діяльності.

Студент на практиці вивчає:

 • структуру портфеля цінних паперів банку на інвестиції;

 • дохідність операцій з цінними паперами банку;

 • частку доходу від операцій з цінними паперами в загальній сумі доходів банку від активних операцій;

 • фактори, які вплинули на рівень дохідності від операцій з цінними паперами.

Студент на практиці бере участь:

 • розрахунку дохідність операцій з цінними паперами ;

 • оцінці ефективності розміщення страхових резервів;

 • оцінці ефективності інвестиційної діяльності.

В кінці звіту необхідно зробити висновок про загальний фінансовий стан компанії, вказати на недоліки в її діяльності, зробити спроби виявити резерви для покращання фінансової ситуації і запропонувати власну систему заходів, спрямованих на поліпшення її діяльності.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!