Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3225 Структура та вимоги до змісту звіту з виробничої практики, Фінанси і кредит, МЕГУ ім. С. Дем’янчука

Структура та вимоги до змісту звіту з виробничої практики, Фінанси і кредит, МЕГУ ім. С. Дем’янчука

« Назад

3. Структура та вимоги до змісту звіту з виробничої практики

Важливими етапом проходження виробничої практики є написання студентами звіту, в якому вони висвітлюють всі аспекти виконання програми практики та індивідуального завдання. Звіт обов’язково повинен бути оформлений згідно вимог та оцінений й підписаний безпосереднім керівником від бази практики. Підпис керівника практики від бази практики завіряється печаткою.

Загальний обсяг звіту повинен бути в межах 30-35 сторінок машинописного тексту формату А4.

Звіт повинен мати наступну структуру:

  • Титульний аркуш (з підписами керівників та печаткою бази практики);

  • ХарактеристикА з бази практики (засвідчена печаткою бази практики; в основну нумерацію сторінок не включається);

  • ЗМІСТ (перша сторінка змісту є другою сторінкою звіту);

  • ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ (при необхідності);

  • ВСТУП;

  • ОСНОВНА ЧАСТИНА (в т.ч. індивідуальне завдання);

  • ВИСНОВКИ;

  • СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ;

  •  ДОДАТКИ.

У звіті на фактичному матеріалі з конкретного місця проходження практики студент розкриває всі питання програми, проводить науковий аналіз, вносить пропозиції щодо модернізації та удосконалення певного економічного процесу (організації роботи, обчислення податків та ін.) та роботи підприємства в цілому.

Титульна сторінка звіту з практики студента повинна бути підписана керівником від навчального закладу та керівником від бази практики (її зразок наводиться у Додатку А). На базі практики студент обов’язково ставить мокру печатку на титульній сторінці біля підпису керівника від бази практики.

Звіт про практику складається з двох самостійних частин: головної та додатків. Головна частина містить вступ, питання проходження практики, висновки. У вступі (2-3 сторінки) обґрунтовується актуальність проходження практики згідно з програмою, формулюється мета та завдання, визначаються об`єкти дослідження та джерела інформації.

У головній частині звіту (до 30 сторінок), яка поділена на питання та параграфи, характеризується організація роботи на базі практики в цілому, а також робота конкретного підрозділу. Визначається призначення підрозділу, його склад та посадові обов`язки його працівників, функціональні завдання, які вирішуються, законодавча та нормативна бази, комп`ютерне забезпечення та ефективність його використання, вхідна та вихідна документація, внутрішня звітність про результати роботи тощо.

Висновки в звіті про виробничу практику студента обов’язково повинні містити аналіз ефективності організації роботи підприємства, установи, організації в цілому та кожного підрозділу зокрема. Також виявляються недоліки законодавчо-нормативної бази, проблемні питання та недоліки діяльності установи, організації, підприємства чи окремого структурного підрозділу, пропонуються шляхи їх усунення та робляться рекомендації щодо удосконалення діяльності підрозділу.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!