Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3223 Методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики з курсу Фінанси і кредит, МЕГУ ім. С. Дем’янчука

Методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики з курсу Фінанси і кредит, МЕГУ ім. С. Дем’янчука

« Назад

Міністерство освіти і науки України

Приватний вищий навчальний заклад

«Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука»

  

Економічний факультет

Кафедра економіки та фінансів

 

Методичні рекомендації щодо проходження виробничої практикиз курсу Фінанси і кредит

для студентів економічного факультету

спеціальності 7.03050801, 8.03050801 «Фінанси і кредит»

в галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво»

  

Рівне - 2014

 

Методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики для студентів економічного факультету спеціальності 7.03050801, 8.03050801 «Фінанси і кредит» в галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво»,- Рівне: ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука», 2014.- 60 ст.

Укладачі:

Коваль Лариса Антонівна, кандидат економічних наук, доцент

Гелухова Наталія Миколаївна, старший викладач

Крот Марина Володимирівна, старший викладач

Синякова Людмила Панасівна, старший викладач 

Відповідальний за випуск:

Коваль Л. А., кандидат економічних наук, доцент 

Затверджено на засіданні кафедри економіки та фінансів

Протокол №2 від 24.092014 р. 

Затверджено на засіданні навчально-методичної ради економічного факультету

Протокол №3 від 30.10.2014 р.

Затверджено на засіданні Вченої ради Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука

Протокол №___ від _________20__ р. 

© Кафедра економіки та фінансів МЕГУ, 2014.

 

ЗМІСТ 

1. Мета і завдання проходження практики

4

2.  Бази ВИРОБНИЧОЇ практики та робочі місця

5

3.  Структура та вимоги до змісту звіту з ВИРОБНИЧОЇ практики

5

4.  Вимоги до оформлення звіту з ВИРОБНИЧОЇ практики

7

4.1. Загальні вимоги

7

4.2. Заголовки

7

4.3. Нумерація

8

4.4. Ілюстрації

8

4.5. Таблиці, формули, посилання

8

4.6. Додатки

9

4.7. Список використаних джерел

10

5.  Програма та зміст ВИРОБНИЧОЇ практики

10

5.1. Проходження практики органах Державної фіскальної служби

10

5.2. Проходження практики в органах Державної казначейської служби України

20

5.3. Проходження практики в банківських установах

23

5.4. Проходження практики у фінансових установах

30

5.5. Проходження практики у страховій компанії

36

5.6. Проходження практики в інвестиційній компанії (компанії з управління активами)

40

5.7. Проходження практики на підприємствах різних форм власності

44

6. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

49

ДОДАТКИ

60

 

1. Мета і завдання проходження практики

Кадрове забезпечення фінансових установ та фінансових служб підприємств, високий професійний рівень фінансистів сьогодні набуває все більшого значення. Підготовка нової генерації професійних фінансистів є комплексною в рамках вимог Болонської декларації при формуванні європейського освітнього простору, пріоритетом якої є якість знань та професійна мобільність фахівця. Саме тому важливим при підготовці майбутнього фінансиста є орієнтація на європейські зразки освітніх технологій та врахування моральних, етичних, психологічних аспектів діяльності майбутнього фахівця – фінансиста.

Вагомим етапом в підготовці кваліфікованих фінансистів є проходження студентами виробничої практики, яка є логічним продовженням процесу підготовки студента у вищому навчальному закладі.

При проходженні виробничої практики за мету ставиться удосконалення, розширення теоретичних знань, яких набули студенти під час навчання у вузі, та використання їх на практиці, оволодіння сучасними формами та методами фінансової роботи, формування вмінь та навичок прийняття самостійних рішень, а також відповідальності за власні дії, вміння орієнтуватися в сучасних умовах економічного розвитку України, виховання потреби постійно поновлювати та вдосконалювати свої знання і вміло їх застосовувати в професійній діяльності.

Процес вмілого планування та організації виробничої практики на всіх її етапах дає змогу:

 • поступово розвинути знання та вміння, які формуються у студентів, закріпити та застосувати на практиці теоретичні знання, отримані під час лекцій та семінарів в університеті;

 • поетапно розвинути, накопичити та удосконалити практичні вміння й навички, розширити кругозір в процесі поетапного виконання завдань практики та написання звіту;

 • забезпечити взаємозв‘язок між практичним і теоретичним навчанням;

 • сформувати вміння критично аналізувати діюче законодавство та знаходити можливість його удосконалення.

При цьому завданням практики є:

 • нарощення, удосконалення, систематизація та закріплення теоретичних знань, що були отримані при вивченні спеціальних дисциплін під час навчання в Університеті;

 • формування у студентів практичних навичок за спеціальністю;

 • розвиток та удосконалення професійного мислення;

 • засвоєння основних етапів організації діяльності в умовах колективної роботи;

 • напрацювання та структуризація статистичного та звітного матеріалу для виконання звіту;

 • критична оцінка чинного законодавства з економічних, фінансових та податкових питань, виявлення проблемних моментів;

 • виявлення спірних моментів та недоліків у фінансовому та податковому менеджменті.

Тривалість робочого дня студента на практиці визначається правилами внутрішнього розпорядку підприємства, організації, установи, на яких студент проходить виробничу практику.

Виробнича практика закінчується виставленням оцінки студенту керівником від бази практики згідно результатів поточного перманентного контролю роботи студента під час проходження практики на підприємстві, установі, організації відповідно до якості роботи. При не проходженні студентом виробничої практики з поважної причини йому надається змога повторно пройти практику у вільний від навчання час.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!