Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3222 Програма підготовки до екзамену в 6-му семестрі з дисципліни Основи менеджменту, ІЗДН

Програма підготовки до екзамену в 6-му семестрі з дисципліни Основи менеджменту, ІЗДН

« Назад

Програма підготовки до екзамену в 6-му семестріз дисципліни Основи менеджменту

Напрям: 6.030601“Менеджмент”

Спеціальності:  “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”

“Менеджмент організацій”

“Логістика” 

 1. Методи обгрунтування управлінських рішень. Методи колективних (групових) рішень. Методи експертних оцінок. Методи неформальних рішень Методи моделювання.

 2. Формування групової поведінки в організації. Групи в організації, формальні та неформальні групи. Ефективність груп. Робота в командах.

 3. Керівництво, влада, лідерство. Поняття “управління” та “керівництва” у менеджменті. Необхідність влади в менеджменті. Форми влади та впливу.

 4. Стилі керівництва (теорії лідерства). Поведінковий підхід до лідерства. Теорія «X» і теорія «Y» Дугласа Мак Грeгора. Дослідження стилів керівництва Курта Левіна. Стилі лідерства Лайкерта. Класифікація стилів керівництва університету Огайо. Управлінська сітка Блейка - Моутона. Ситуаційний підхід до визначення стилів керівництва. Ситуаційна модель керівництва Фідлера. Модель ситуаційного лідерства Херсея і Бланшарда (модель життєвого циклу).

 5. Управління конфліктами. Поняття конфлікту. Основні причини конфліктів в організаціях. Типи конфліктів в організаціях. Модель процесу конфлікту. Методи управління конфліктами в організації.

 6. Методи управління.: Класифікація методів управління. Економічні методи управління. Організаційно-розпорядчі методи управління. Соціально-психологічні методи управління. Правові методи управління.

 7. Менеджмент в умовах кризових ситуацій. Кризи, кризові ситуації. Фази та етапи кризової ситуації. Управлінські рішення в кризових ситуаціях. Основні чинники успіху подолання кризових ситуацій.

 8. Переговори, ділові наради в роботі керівника. Основні принципи ведення переговорів. Ділові наради.

 9. Інноваційний менеджмент: Основні поняття. Цілі та завдання інноваційного менеджменту. Інновації, їх джерела та класифікація. Інноваційний процес як об’єкт інноваційного менеджменту. Загальні риси традиційних та сучасних систем управління інноваційним процесом. Сучасні організаційні форми інноваційного менеджменту.

 10. Основні поняття менеджменту якості. Менеджмент якості за стандартами ІСО 9000:2000. Принципи впровадження МСЯ серії ІСО 9000:2000. 

Список літератури

 1. Мостенська Т.Л., Новак В.О., Луцький М. Г. Міненко М.А. Менеджмент: підручник. - К. : Сузір'я, 2007. - 690 с.

 2. Мостенська Т.Л., Новак В.О., Луцький М. Г., Симоненко Б. Г. Корпоративне управління : підручник. – К. : Каравела Піча Ю.В., 2008. – 384 с.

 3. Новак В.О. Основи теорії управління. - К. : НАУ, 2002. - 236 с.

 4. Новак В. О., Макаренко Л. Г., Луцький М. Г. Інформаційне забезпечення менеджменту : навч. посіб. - К. : Кондор, 2007. - 463 с.

 5. Новак В. О., Симоненко Б. Г., Бондар В. П., Матвеєв В. В. Інформаційні системи в менеджменті : підручник. – К. : Каравела Піча Ю.В., 2008. – 616 с.

 6. Родченко В.В., Новак В.А. Менеджмент. – К. : НАУ, 2002. – 400 с.

 7. Гуріна Г. С., Луцький М. Г., Мостенська Т.Л., Новак В.О. Основи зовнішньоекономічної діяльності : підручник. - К. : Сузір'я, 2007. - 372 с.

 8. Луцький М. Г., Марченко В. М.,Давиденко В. В., Камянецька О. В. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб. - К. : Сузір'я, 2007. - 484 с.

 9. Аблязов Р. А., Падурець Г. І., Чудаєва І. Б. Командний менеджмент: навч. посіб. – К. : Видавничий дім «Професіонал», 2008. – 352 c.

10. Антикризисный менеджмент // Под ред. проф. А.Г.Грязновой. – М. : Ассоциация «Тандем», Экмос, 2003. – 386 с.

11. Бабарицька В. К., Малиновська О. Ю. Менеджмент туризму. Туроперейтинг: понятійно-термінологічні основи; сервісне забезпечення турпродукту : навч. посіб. – К. : 2004. - 288 с.

12. Бабець Є.К., Максимчук А.Г., Стасюк В.П., Чернов А.П. Основи менеджменту: навч. посіб. – К. : Професіонал, 2007. - 496 с.

13. Василенко В. О. Терія і практика розробки управлінських рішень: навч. посіб. – К. : ЦУЛ, 2002. – 420 с

14. Василенко В.О., Шостка В.І. Ситуаційний менеджмент. навч. посіб. – К.: ЦУЛ, 2003.—285 с.

15. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: учебник – 3-е изд. – М.: Гардарики, 2002. – 528 с.

16. Власова А.М., Краснокутська Н.В. Інноваційний менеджмент: навч. посібник. — К. : КНЕУ, 2000. — 257 с.

17. Герчикова И.Н. Менеджмент. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2001. — 480 с.

18. Дафт Р.Л. Менеджмент. — СПб.: Питер, 2003. — 832 с.

19. Діденко В. М. Менеджмент: підручник – К. : Кондор, 2008. — 584 с.

20. Дикань Н. В., Борисенко І. І. Менеджмент : навч. посіб. – К. : Кондор, 2008. — 390 с.

21. Друкер П. Задачи менеджмента в ХХІ веке: уч. пос. – М. : Вильямс, 2000. — 272 с.

22. Друкер П. Эффективное управление. Экономические задачи и оптимальные решения. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002. – 288 с.

23. Дубич К. В., Кірічок О. Г., Процюк В. К. Основи теорії управління та менеджменту : навч. посіб. – К. : Пектораль, 2005. – 104 с.

24. Кіндрацька Г. І. Стратегічний менеджмент: навч. посіб. – К. : Знання, 2006. – 367 с.

25. Котлер Ф. Менеджмент-маркетинг. – СПб. : Наука, 2000. – 728 с

26. Кузьмін О. Є., Мельник О. Г. Основи менеджменту: підручник – К. : Академвидав, 2007. – 464 с.

27. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. — М.: Дело, 2001. – 702 с.

28. Осовська Г. В., Осовський О. А. Менеджмент організацій: навч. посіб. – К. : Кондор, 2005. – 854 с.

29. Осовська Г. В., Осовський О. А. Менеджмент організацій: навч. посіб. – К. : Кондор, 2007. – 676 с.

30. Осовська Г. В., Осовський О. А. Основи менеджменту: підручник – К.: Кондор, 2008. – 662 с.

31. Осовська Г. В., Осовський О. А. Основи менеджменту: підручник – К.: Кондор, 2009. – 662 с.

32. Осовська Г. В. Комунікації в менеджменті : навч. посіб. – К. : Кондор, 2008. – 214 с.

33. Охріменко А. Г. Основи менеджменту: навч. посіб. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 131 с.

34. Скібіцький О. М. Антикризовий менеджмент : навч. посіб. – К. : 2009. – 568 с.

35. Скрипко Т.О., Ланда О.О. Менеджмент: навч. посіб. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 175 с.

36. Сладкевич В. П., Чернявський А. Д. Сучасний менеджмент організацій: навч. посіб. – К. 2007. – 488 с.

37. Стадник В. В., Йохна М. А. Менеджмент: підручник – К.: Академвид., 2007. – 471 с.

38. Хомяков В. І. Менеджмент підприємства: навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів – К. : Кондор, 2005. – 432 с.

39. Хомяков В. І. Менеджмент підприємства: навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів – К. : Кондор, 2009. – 436 с.

40. Хміль Ф. І. Основи менеджменту: підручник – К. : Академвидав, 2005. – 608 с.

41. Хміль Ф. І. Основи менеджменту: підручник – К. : Академвидав, 2007. – 576 с.

42. Шаповал М.І. Менеджмент якості. – К.: „Знання”, 2006. – 472 с.

43. Шаповал М.І. Менеджмент якості. – К.: „Знання”, 2007. – 471 с.

44. Шегда А. В. Менеджмент: підручник – К. : Знання, 2004. – 688 с.

45. Шокун В. В., Пішеніна Т. І. Основи менеджменту: навч. посіб. для дистанційного навчання – К. : Університет ''Україна'', 2005. – 340 с.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!