Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3209 Методичні рекомендації до розрахункової роботи з курсу Міжнародна економіка, НУДПСУ

Методичні рекомендації до розрахункової роботи з курсу Міжнародна економіка, НУДПСУ

« Назад

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 

 

Методичні рекомендаціїдо розрахункової роботи з курсу Міжнародна економіка

для підготовки бакалаврів

галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво»

усіх напрямів підготовки

всіх форм навчання

нормативна дисципліна

  

ІРПІНЬ 2011р. 

Методичні рекомендації до розрахункової роботи складені згідно навчальної робочої програми курсу “Міжнародна економіка”, затвердженої у 2010 році.

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри міжнародної економіки і підприємництва, протокол №____ від “____”________ 2011 р. 
Завідувач кафедри _____________________Белінська Я.В, к.е.н., професор

Розглянуто і схвалено:

на засіданні вченої ради факультету економіки та оподаткування,

протокол №____від “____”________ 2011р. 

Голова вченої ради факультету

економіки та оподаткування __________________ Г.М. Калач, к.е.н., доцент, 

Завідувач навчально-

методичного відділу _________________________ О.О. Бойко 

 Реєстраційний №_______


ЗМІСТ 

Пояснювальна записка ……………………………………………………….…4

Методичні рекомендації для виконання розрахункової роботи ……………..9

Ключові терміни та поняття ……………………………………………………9

Теоретичний розділ ………..……………………………………………………9

Розрахунковий розділ ………..…………….………………………………..…15

Рекомендована література ……………………………………………………. 18 


Пояснювальна записка 

Розвиток економічних підвалин незалежної держави за об'єктивними законами передбачає входження в процеси міжнародного поділу праці. Процес перетворень, який відбувається сьогодні в українській економіці спричинив стрімке збільшення числа господарюючих суб'єктів, що беруть активну участь у різноманітних напрямах зовнішньоекономічної діяльності. У зв’язку з тим, що протягом тривалого часу в країні ігнорувалася сфера міжнародних економічних зв'язків, в Україні недостатньо фахівців із зовнішньоекономічних відносин. Тому вивчення студентами економічних вузів дисциплін міжнародної спеціалізації є необхідним і практично виправданим. Процес вивчення дисципліни повинен сприяти формуванню навичок підприємництва та ділового спілкування з іноземними партнерами, розвитку вміння аналізувати, узагальнювати і робити висновки.

Економічний зміст дисципліни „Міжнародна економіка” розкривається через систему економічних відносин між суб’єктами світової господарської діяльності та полягає в поєднанні економічних відносин, що діють на національному та інтернаціональному рівнях.

Дисципліна «Міжнародна економіка» викладається згідно з робочою навчальною програмою за такими методами та формами як: аудиторне опрацювання матеріалу на лекційних та семінарських заняттях та при виконанні практичних розрахунків, а також опрацювання законодавчих нормативних актів, наукової і навчальної літератури при виконанні самостійної та індивідуальної роботи студента під керівництвом викладача, вирішення ситуацій, розв’язок тестових завдань, написання рефератів та виконання розрахункової роботи.

У засвоєнні матеріалу курсу «Міжнародна економіка» важливе значення має саме виконання розрахункової роботи. Основою її успішного виконання є ретельне вивчення літературних джерел з визначеної тематики. Під час виконання цього завдання студент повинен користуватися конспектами лекцій, посібниками, фаховими та періодичними виданнями, законодавчою та нормативною документацією, статистичними матеріалами.

Виконання розрахункової роботи з курсу „Міжнародна економіка” здійснюється для:

- закріплення вивченого матеріалу, формування навичок підприємництва, системного аналізу, засвоєння найважливіших законів, вивчення закономірностей та принципів розвитку міжнародної економіки;

- опанування методикою аналізу стану світової господарської системи та окремих її складових.

Мета розрахункової роботи:

- засвоєння загальних питань щодо організації міжнародних економічних відносин, розкриття суті та змісту основних прикладних категорій та підготовка фахівців такого рівня кваліфікації в галузі міжнародної економіки, який забезпечуватиме їм мобільність, конкурентні переваги не тільки на національному, але міжнародному ринку праці;

- засвоєння способів обслуговування зовнішньоекономічних операцій, їх обліку, визначення, виміру і аналізу взаємозв’язків основних макроекономічних змінних, що характеризують участь країни у міжнародних економічних процесах, а також усвідомленні шляхів досягнення зовнішньої і внутрішньої рівноваги у відкритій економіці – основою при цьому виступає платіжний баланс.

Завдання розрахункової роботи:

- засвоїти методику проведення міжнародних розрахунків щодо регулювання грошових зобов’язань і вимог, специфіку міжнародних розрахунків, використання платіжних засобів у міжнародній практиці, форми різних кредитних знарядь міжнародних розрахунків та їх використання при здійсненні міжнародної економічної діяльності,

- засвоїти методику складання платіжного балансу держави та принципи його побудови, вміти структурувати статті платіжного балансу,

- розраховувати сальдо рахунку поточних операцій, сальдо рахунку операцій з капіталом і фінансових операцій, обсяги фінансування, величину помилок та упущень,

- обґрунтувати характер і наслідки змін першого і другого розділів платіжного балансу,

- визначити сальдо балансу міжнародних інвестицій(міжнародної заборгованості) та обґрунтувати його зв'язок з платіжним балансом країни,

- обґрунтувати вплив змін основних статей платіжного балансу на ефективність міжнародної економічної діяльності держави.

Працюючи над виконанням розрахункової роботи студент повинен не тільки засвоїти навчальний матеріал, але й навчитись обробляти та узагальнювати економічну інформацію, аналізувати ситуації із сфери світогосподарської взаємодії, робити висновки та прогнозувати перебіг подій у сфері міжнародної економіки.

У процесі виконання розрахункової роботи студент систематично працює над економічною інформацією, яка відображає реалії світогосподарської взаємодії, оволодіває навичками аналізу певних ситуацій та формування висновків.

Виконання розрахункової роботи передбачає:

- опрацювання теоретичних основ, роботу з підручниками, навчальними посібниками, конспекти лекцій;

- вивчення окремих тем, що передбачені для самостійного вивчення робочою програмою;

- написання конспекту при самостійному опрацюванні теми (пропущеної лекції) або її окремих питань;

- вивчення та конспектування спеціальної літератури, в якій відображені проблеми, наукові розробки та досвід підприємств щодо спільної підприємницької діяльності в Україні та в інших країнах;

- підготовку до виступу на семінарі з певної теми;

- складання проблемних запитань;

- систематику вивченого матеріалу дисципліни перед заліком чи іншим підсумковим випробуванням.

Ефективність виконання розрахункової роботи студентами досягається за допомогою реалізації принципів наукової організації праці, вміння здійснювати пошук необхідної інформації в каталогах бібліотек, через мережу Інтернет, на конкретних підприємствах, а також за допомогою використання різних методів проведення наукових досліджень.

Результати виконання розрахункової роботи оцінюються і враховуються викладачем при поточній та семестровій атестації успішності студентів. Контроль виконання розрахункової роботи здійснюється як під час аудиторних занять, так і в позааудиторний час відповідно до плану-графіку, складеного викладачем і завчасно доведеного до відома студентів. 

Шкала оцінювання знань студентів при виконанні розрахункової роботи

Зміст і оформлення розрахункової роботи

Захист розрахункової роботи

Бали

Зміст і оформлення розрахункової роботи відповідають навчально-методичним вимогам

Студент дуже добре володіє матеріалом, дає грамотні та змістовні відповіді на додаткові запитання.

5

Зміст розрахункової роботи містить деякі неточності, незначні помилки.

Студент володіє матеріалом, але допускає у своєму виступі неточності.

3-4

Зміст розрахункової роботи містить неточності і грубі помилки.

Студент володіє матеріалом на задовільному рівні, допускає помилки у відповідях на додаткові запитання.

1-2

Розрахункова робота не відповідає навчально-методичним вимогам, робота представлена не в назначений термін.

Студент на незадовільному рівні володіє матеріалом, на додаткові запитання не відповідає або відповідає неправильно.

0

За умови сумлінного відношення до навчання, ретельної самостійної підготовки та своєчасного виконання індивідуальних розрахункових завдань по закінченні вивчення курсу «Міжнародна економіка» студенти повинні вміти:

  • аналізувати стан світової господарської системи та окремих її складових;

  • визначати місце окремої країни в світовому господарстві та рівень її зовнішньоекономічної спеціалізації;

  • вільно орієнтуватись у міжнародних економічних процесах і передбачати їх подальший розвиток;

  • знаходити шляхи взаємовигідного співробітництва партнерів на зовнішньому ринку.

Кінцевою метою цієї роботи є вивчення студентами практичних і теоретичних аспектів міжнародної економіки в повному обсязі.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!