Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3206 Перевірка та захист курсової роботи з курсу Мікроекономіка, КНТЕУ

Перевірка та захист курсової роботи з курсу Мікроекономіка, КНТЕУ

« Назад

6. Перевірка та захист курсової роботи

Курсову роботу, виконану й оформлену відповідно до наведених
вище вимог, здобувач разом із бланком завдання подає на кафедру в
термін, передбачений графіком навчального процесу, але не пізніше 14 днів
до початку заліково-екзаменаційної сесії.

Здобувач, який без поважної причини вчасно не подав (не зареєстрував) курсову роботу або не з'явився на захист у встановлений термін, не допускається до складання екзамену з відповідної дисципліни. При цьому у відомості підсумкового контролю знань робиться запис – «не з'явився» і здобувач має академічну заборгованість з дисципліни. Питання щодо можливості захисту курсової роботи та складання екзамену з дисципліни в період ліквідації академічної заборгованості вирішує декан факультету залежно від кількості академічних заборгованостей здобувача.

Курсова робота реєструється на кафедрі та передається викладачу – науковому керівнику на перевірку. Викладач ретельно перевіряє роботу, пише рецензію. У рецензії він має зазначити позитивні сторони курсової роботи, оцінити ступінь самостійності формулювання основних положень та висновків, визначити недоліки або дискусійні питання, дати оцінку запропонованим здобувачем заходів і пропозицій, та їх практичній цінності та зробити висновок про допуск до захисту.

Здобувач до початку екзаменаційної сесії повинен виправити вказані недоліки і подати роботу на повторне рецензування (з попередніми зауваженнями рецензента) не пізніше 3-х днів до захисту. За результатами повторної перевірки науковий керівник пише відповідну рецензію (позитивну чи негативну). На титульному аркуші роблячи при цьому надпис «Допускається до захисту» або «Не допускається до захисту».

Якщо за результатами першої перевірки науковим керівником
робота оцінена незадовільно, вона не допускається до захисту і
повертається здобувачеві на доопрацювання.

Захист курсових робіт здійснюється перед комісією у складі
наукового керівника та двох-трьох викладачів кафедри згідно розкладу
заліково-екзаменаційної сесії.

Процедура захисту передбачає стислий виклад здобувачем головних проблем дослідження та їх вирішення (5-7 хв.), відповіді та запитання членів комісії. До захисту здобувач отримує свою роботу, знайомиться з рецензією й готується аргументовано відповісти на зауваження й запитання. Тривалість захисту, як правило, не повинна перевищувати 10-15 хв. У процесі захисту членами комісії оцінюються оформлення та презентація курсової роботи (проекту); глибина оволодіння здобувачем досліджуваної теми; вміння вести дискусію, обґрунтовувати й відстоювати свою точку зору; чіткість відповідей на поставлені запитання.

Оцінка за курсову роботу вноситься до «Рецензії на курсову роботу і результату захисту», «Відомості підсумкового контролю знань» та залікової книжки здобувача. Оцінювання курсової роботи здійснюється за національною шкалою – «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно» та за шкалою ECTS. При оцінці FХ здобувач повторно виконує роботу за раніше затвердженою темою з виправленням визначених недоліків. При оцінці F здобувач виконує роботу за новою темою. Затвердження теми, призначення наукового керівника визначається завідувачем кафедри в межах періоду ліквідації академічної заборгованості. Захист курсової роботи (проекту) після виправлення недоліків та за новою темою здійснюється в період ліквідації академічної заборгованості.

У разі одержання незадовільної оцінки повторний захист допускається не більше двох разів, один раз – викладачу, другий – комісії, яка створюється деканом факультету; у разі одержання здобувачем позитивної оцінки він допускається до
складання екзамену з дисципліни відповідно до розкладу екзаменів у період
ліквідації академічної заборгованості у визначені терміни.

Після захисту курсові роботи зберігаються на кафедрах. Перерецензування курсових робіт здійснюється провідними фахівцями суміжних кафедр, які мають значний досвід роботи за відповідними видами економічної діяльності. Після рецензування (перерецензування) курсові роботи списуються через 14 днів з дня проведення захисту (відповідно до наказу № 73 ВТЕІ КНТЕУ «Про посилення контролю за обігом курсових робіт (РГР), звітів з практики на кафедрах» від 21.05.2013 р.).

Підсумки курсового проектування обговорюються на засіданнях
кафедр з метою подальшого удосконалення роботи в плані організаційно-
методичного керівництва підготовки студентами курсових робіт (проектів).

Якість виконання курсових робіт (проектів) встановлюється щорічно проведенням внутрішнього аудиту (директорського контролю), шляхом аналізу їх вибіркової сукупності.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!