Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3205 Правила оформлення курсової роботи з курсу Мікроекономіка, КНТЕУ

Правила оформлення курсової роботи з курсу Мікроекономіка, КНТЕУ

« Назад

5. Правила оформлення курсової роботи

Друкування тексту. Робота друкується державною мовою на одному боці аркуша білого паперу формату А4 (210x297 мм); комп’ютерний набір – 14 кегль, 1,5 інтервал, шрифт Times New Roman; розмір полів: ліве – 20 мм, праве – 10 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм. Не дозволяється використання напівжирного, косого та підкресленого шрифтів.

Правила оформлення титульної сторінки наведено у додатку В. Титульний лист включається до загальної нумерації, але номер сторінки не проставляється.

За титульним аркушем розміщують бланк-заява, бланк-завдання, календарний план роботи, далі зміст роботи, який повинен містити назви всіх розділів і підрозділів роботи та номери їх початкових сторінок.

Кожна частина курсової роботи повинна мати заголовок відповідно до плану роботи. Відстань між заголовком та текстом дорівнює одному інтервалу основного тексту. Кожну структурну частину роботи починають з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи: "ЗМІСТ", "ВСТУП", "РОЗДІЛ", "ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ", "СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ", "ДОДАТКИ" друкують великими літерами симетрично до тексту по центру сторінки (без крапки).

Номер розділу ставлять після слова "РОЗДІЛ", без крапки, а потім з нового рядка друкують заголовок розділу великими літерами.

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. Наприкінці номера підрозділу ставиться крапка. Наприклад: "2.3." (третій підрозділ другого розділу), за якою у тому ж рядку зазначають заголовок підрозділу. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Наприкінці заголовка крапки не ставлять.

Сторінки роботи нумеруються арабськими цифрами у правому верхньому куті.

Нумерація розділів, підрозділів, пунктів, рисунків, таблиць, формул і т.п. подається арабськими цифрами без знаку №.

Ілюстративний матеріал (таблиці, схеми, діаграми тощо) нумеруються послідовно і розміщуються після першого згадування про нього в тексті. Кожна ілюстрація відокремлюється від тексту одним вільним рядком.

Таблиці позначається словом «Таблиця» і нумерують в межах розділу. Слово «Таблиця» розміщують у правому верхньому куті сторінки. Назва таблиці розміщується нижче по центру сторінки. Приклад побудови таблиці.

У кожній таблиці заголовки граф повинні починатися з великих літер, підзаголовки – з маленьких, якщо вони становлять одне ціле із заголовком, або з великої літери, якщо вони мають самостійне значення. У таблиці обов’язково мають бути зазначені одиниці виміру відповідно до стандартів. Числові величини повинні мати однакову розмірність (кількість знаків після коми). Якщо цифрові або інші дані в якому-небудь рядку таблиці не наводяться, то в ньому ставиться прочерк (–). Таблицю з великою кількістю рядків можна перенести на іншу сторінку, при цьому не повторюючи назву, а вказуючи «Продовження табл. ...» (Додаток З, З.2).

На всі таблиці мають бути посилання в тексті. При цьому слово «таблиця» пишуть скорочено, наприклад, «... у табл. 2.1». У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації скорочено пишуть слово «дивись», наприклад: «див. табл. 3.2».

Графіки, діаграми, схеми тощо позначають «Рис.» і нумерують послідовно в межах розділу. Номер ілюстрації складається з номера розділу та порядкового номера ілюстрації через крапку, наприклад, другий рисунок першого розділу «Рис. 1.2». Номер рисунка, його назва і пояснювальні підписи до нього розміщують під ілюстрацією (Додаток З, З.1). На всі рисунки також мають бути посилання в тексті. Після посилання на графічний матеріал та його представлення має бути його короткий аналіз.

Формули нумеруються послідовно за текстом роботи в межах розділу; номер наводять у круглих дужках на одному рядку з формулою та розміщують у кінці рядка; пояснення значень символів, числових коефіцієнтів розміщують безпосередньо під формулою у тій послідовності, в якій вони наведені у формулі, кожне з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова «де» без двокрапки і коми. Формули слід розміщати у тексті на окремому рядку, залишаючи вище і нижче не менше одного вільного рядка.

Посилання на використані в роботі джерела (цитати, таблиці, схеми, рисунки тощо) наводяться одразу після їх закінчення у квадратних дужках. Наприклад, [5, с. 17] означає: 5 – порядковий номер джерела у списку літератури, с. 17 – відповідну сторінку джерела. Також допускається можливість оформлення виносок, в яких вказується прізвище та ініціали автора, назва джерела, видавництво, рік видання і сторінка. Бажано, щоб кожна сторінка роботи містила посилання на список використаних джерел.

Список використаних джерел (25–30 джерел) оформлюється згідно ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» (режим доступу – http://www.ukrbook.net/DSTU_pabl.htm ). Список використаних джерел слід розміщувати у такій послідовності: спочатку (у хронологічному порядку) Закони України, потім – Укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, за ними – літературні джерела за абеткою: монографії, підручники, посібники, брошури, журнальні статті. У кінці списку наводять іншомовні та Інтернет-ресурси (сайти). Відомості про книги обов’язково мають містити прізвище та ініціали автора, заголовок, місце видання, видавництво, рік видання, кількість сторінок; відомості про журнальні статті – прізвище та ініціали автора, заголовок, назву періодичного видання, серію, рік випуску, номер видання, сторінки (Додаток И).

Слід звернути увагу на те, що у списку використаних джерел наукові праці записують тією мовою, якою вони видані.

На додатки, які містяться у курсовій роботі, мають бути посилання у текстовій частині роботи. Додаток повинен мати заголовок, надрукований у верхній частині сторінки з великої літери симетрично тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком з великої літери друкується слово «Додаток» і літера, що позначає додаток. Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!