Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3204 Вимоги до змісту та обсягу курсової роботи з курсу Мікроекономіка, КНТЕУ

Вимоги до змісту та обсягу курсової роботи з курсу Мікроекономіка, КНТЕУ

« Назад

4. Вимоги до змісту та обсягу курсової роботи

Зміст курсової роботи відбиває всі її складові та структурні питання із зазначенням відповідних сторінок, з яких починається кожний структурний елемент.

У вступі необхідно обґрунтувати актуальність теми, висвітлити мету та завдання роботи, об’єкт та предмет дослідження,огляд джерельної бази за тематикою, методологію дослідження, структуру роботи. Обсяг вступу не повинен перевищувати 3-х сторінок.

В основній частині роботи (20–30 сторінок) мотивовано, логічно та послідовно розкривається зміст кожного питання теми. Зміст розділів (підрозділів) курсової роботи має відповідати їх назві. Теоретичні положення слід пов'язувати з практичним станом досліджуваного процесу (явища). В кінці кожного розділу (підрозділу) стисло формулюються висновки.

Для якісного виконання курсової роботи необхідно опрацювати навчальну та наукову літературу, матеріали наукових періодичних видань за проблемою дослідження; статистичну інформацію Держкомстату України та інших офіційних сайтів установ та відомств; Інтернет-ресурси, проаналізувати та узагальнити її.

Зібраний матеріал потрібно систематизувати відповідно до плану курсової роботи. Виклад матеріалу доцільно супроводжувати таблицями, графіками, діаграмами, схемами.

У висновках та пропозиціях (3–4 сторінки) наводяться узагальнення за темою в цілому. Формулювання висновків є стислим викладом одержаних результатів з досліджуваної проблеми. Висновки повинні бути обґрунтовані, чіткі, лаконічні. На основі проаналізованих матеріалів надаються конкретні пропозиції щодо усунення виявлених недоліків. Пропозиції мають бути спрямовані, як на вирішення окремих теоретичних питань, так і проблем практичного характеру.

У списку використаних джерел (20–30 джерел) наводяться тільки дійсно використані літературні джерела та інші матеріали.

Робота з відібраною літературою вимагає певної системи. Перш за все слід поновити та поглибити загальне уявлення про тему курсової роботи за відповідними розділами підручників та навчальних посібників. Наступний етап – опрацювання монографій, публікацій у наукових періодичних виданнях, аналіз статистичних даних тощо.

Перегляд літератури краще розпочати з робіт, опублікованих у поточному році, та поступово переходити до праць, надрукованих у попередні роки. Така послідовність звільняє від дублювання та полегшує вивчення питань теми з урахуванням вимог сучасності.

У додатках до курсової роботи розміщуються інформаційні матеріали, що складають базу аналітичних досліджень згідно з обраною темою. Крім того, у додатки можна включати документи, інструкції, ілюстрації допоміжного характеру тощо, на які в роботі наводяться посилання.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!