Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3201 Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з курсу Мікроекономіка, КНТЕУ

Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з курсу Мікроекономіка, КНТЕУ

« Назад

Міністерство освіти і науки України

Київський національний торговельно-економічний університет

Вінницький торговельно-економічний інститут

Кафедра філософії та економічної теорії 

 

Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з курсу Мікроекономіка 

освітній ступінь «бакалавр»

галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво»

спеціальність 030502 «Економічна кібернетика»

030503 «Міжнародна економіка»

030504 «Економіка підприємства»

030507 «Маркетинг»

030509 «Облік і аудит»

 

Вінниця 2015

Автор: Чорна Н.М., к. і. н., доц. 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри філософії та економічної теорії 11.09.2015 р., протокол №12,

Методичної комісії факультету товарознавства, туризму та готельно-ресторанної справи 07.10.2015 р., протокол №7. 

Рецензент: Л. В. Осіпова, к. е. н., доц.

  

1. Загальні положення 

Згідно з навчальними планами здобувачі освітнього ступеню «бакалавр», спеціальності 030502 «Економічна кібернетика», 030503 «Міжнародна економіка», 030504 «Економіка підприємства», 030507 «Маркетинг»,        030509 «Облік і аудит» виконують курсову роботу з дисципліни «Мікроекономіка».

Висвітлюючи проблеми функціонування ринкової економіки на мікрорівні, мікроекономіка дає здобувачам можливість опанувати базові методи наукового пізнання економічних процесів і явищ, відповідні категоріально-понятійний апарат, закони та закономірності. Виконання курсової роботи, відповідно, є важливим засобом формування у здобувачів логіки ринкового економічного мислення, відповідних професійних компетентностей.

Курсова робота дозволяє розширити і поглибити наукові знання здобувачів з економічної теорії та набути певного досвіду самостійного дослідження реальних економічних процесів. В цьому аспекті дана курсова робота може бути використана як теоретична база у подальшому навчанні здобувачів та при підготовці наукових доповідей і дипломних робіт за спеціальностями.

Основні вимоги до курсової роботи:

- глибока теоретична розробка актуальних економічних проблем на основі аналізу наукової літератури та періодики;

- широке використання статистичних та інших даних, що характеризують економічні процеси;

- систематизація цифрових даних у вигляді таблиць, графіків, діаграм тощо з необхідним аналізом, узагальненням і виявленням тенденцій розвитку економічних явищ і процесів;

- критичний аналіз фактичних матеріалів з метою пошуку резервів удосконалення і підвищення ефективності економічної діяльності;

- аргументованість висновків, обґрунтованість пропозицій і рекомендацій;

- літературний, логічно послідовний і самостійний виклад матеріалу;

- оформлення матеріалів роботи відповідно до встановлених вимог і стандартів.

Процес виконання курсової роботи включає ряд послідовних етапів:

- Вибір теми, ознайомлення з проблематикою дослідження, обґрунтування її актуальності;

- Закріплення теми курсової роботи, визначення термінів подання роботи та її захисту;

- Складання плану роботи, узгодження його з науковим керівником;

- Визначення об’єкта, предмета, мети, завдань дослідження;

- Підбір літератури та формування інформаційної бази для виконання курсової роботи;

- Написання тексту, формулювання висновків та пропозицій;

- Подання курсової роботи на кафедру для рецензування;

- Доопрацювання курсової роботи відповідно до рекомендацій (зауважень) рецензента;

- Захист курсової роботи.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!